Search result for

chaotic

(42 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaotic-, *chaotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaotic[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: ที่ไม่เป็นระเบียบ, Syn. confused, disordered
chaotically[ADV] อย่างยุ่งเหยิง, Syn. confusedly, disorderedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged

English-Thai: Nontri Dictionary
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaoticไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Chaotic behavior in systemsความไร้ระเบียบภายในระบบ [TU Subject Heading]
Chaotic Patternรูปร่างลักษณะต่างๆกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Massive unrest in Philadelphia due to the power outages, the city of brotherly love has become chaotic.สถานะการณ์ไม่สงบในฟิลาเดลเฟีย จากไฟฟ้าดับ ชาวเมืองต่างตื่นตะหนก WarGames: The Dead Code (2008)
The country had been more chaotic than everบ้านเมืองยุ่งเหยิงกว่าเดิม Three Kingdoms (2008)
He was rambling, a little chaotic.เขาดูสับสน วุ่นวายใจ Demonology (2009)
The boys woke up and fought,but this looks a bit more chaotic than the others.เด็กตื่นขึ้นมาและสู้ แต่ที่นี่มันดูยุ่งเหยิงกว่าที่ผ่าน ๆ มา A Shade of Gray (2009)
Things are chaotic in Nagoya too?ที่นาโกย่าก็วุ่นวายเหรอจ๊ะ? Summer Wars (2009)
I'm sure after everything that happened last night, the office is chaotic.ฉันแน่ใจว่า สิ่งที่เกิดเมื่อคืน คงทำให้ทาง สำนักงานวุ่นวาย Scary Monsters and Super Creeps (2009)
It was chaotic before...มันเกิดความวุ่นวายก่อนน่ะครับ.. The Case of Itaewon Homicide (2009)
I prefer a chaotic world that has been corrupted by man.ฉันชอบโลกที่ยุ่งเหยิงและแปดเปื้อนไปด้วยผู้คนมากกว่านะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
It’s just a little chaotic right now.กำลังเรียบร้อยดี มีความโกลาหลนิดหน่อย Blame It on Rio Bravo (2010)
For being filthy, chaotic.เพราะสกปรก วุ่นวาย Two Minutes to Midnight (2010)
Chaotic times, aren't they?ว่าพวกคุณคงกำลังเร่งรีบ Over There: Part 2 (2010)
Chaotic times indeed.ช่วงเร่งรีบหน่ะ, ใช่มั้ย ? Over There: Part 2 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝุ่นตลบ[ADV] chaotically, Syn. ฝุ่นคลุ้ง, อลหม่าน, Example: นักบอลวิ่งกันฝุ่นตลบตรงสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน, Thai definition: เคลื่อนไหวอย่างสับสนอลหม่าน, Notes: (สำนวน)
พลุกพล่าน[ADV] chaotically, See also: busily, Syn. ขวักไขว่, วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง, Example: เขาดินเป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในโลกที่มีรถวิ่งพลุกพล่าน
ชุลมุน[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน, Example: เขากำลังทำงานกันอย่างชุลมุน
จะละหวั่น[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, turbulently, Syn. ชุลมุน, วุ่นวาย, จ้าละหวั่น, Example: พวกแม่คุณที่อยู่ในครัวทำงานกันจะละหวั่น
อลวน[ADJ] confused, See also: chaotic, tumultuous, disordered, Syn. ยุ่งเหยิง, ชุลมุน, สับสน, วุ่น, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกอลวนใบนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไรกัน
อลเวง[ADJ] chaotic, See also: tumultuous, disordered, confused, Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, Example: พฤติกรรมนอกแบบนิติธรรมที่ได้เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาอลเวงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนานาประการ, Thai definition: ที่ไม่เป็นระเบียบ
อลหม่าน[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, disorderedly, Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น, Example: ฤดูร้อนตอนกลางคืน จะมีชาวบ้านออกมารองน้ำก๊อกกันอย่างอลหม่าน, Thai definition: วุ่นวายเพราะมีเหตุอันทำให้ตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝุ่นตลบ[adv.] (funtalop) EN: chaotically   
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: chaotic ; turbulent   FR: tumultueux ; mouvementé ; chaotique
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically   
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil   FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered   
ยุ่งเหยิง[v.] (yungyoēng) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAOTIC    K EY0 AA1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaotic    (j) (k ei1 o1 t i k)
chaotically    (a) (k ei1 o1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chaotisch {adj} | chaotischer | am chaotischstenchaotic | more chaotic | most chaotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんやわんや[, tenyawanya] (adj-no) hectic; topsy-turvy; chaotic [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
乱脈経営[らんみゃくけいえい, ranmyakukeiei] (n) chaotic (irresponsible) management of a company [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱糟糟[luàn zāo zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠ ㄗㄠ, / ] chaotic; topsy turvy; a complete mess, #37,562 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaotic \Cha*ot"ic\ (k[asl]*[o^]t"[i^]k), a.
   Resembling chaos; confused.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaotic
   adj 1: lacking a visible order or organization [syn: {chaotic},
       {helter-skelter}]
   2: completely unordered and unpredictable and confusing [syn:
     {chaotic}, {disorderly}]
   3: of or relating to a sensitive dependence on initial
     conditions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top