ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recklessness

R EH1 K L AH0 S N AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recklessness-, *recklessness*, recklessnes
English-Thai: Nontri Dictionary
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recklessnessความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thesaurus recklessness the mad recklessness...คำพ้อง "ไม่ยั้งคิด" "ไม่ยั้งคิดอย่างบ้าคลั่ง" Pola X (1999)
Don't let your own recklessness blind you to the fact that Britney Spears is a genius pop-culture provocateur and a gateway drug to every out-of-control impulse ever created.อย่าปล่อยให้ความชะล่าใจของนาย ทำให้นายตาบอด ว่าบริทนีย์ สเปียรส์ เป็นอัจฉริยะ ด้านวัฒนธรรมเพลงป็อป นั่นเป็นยาเสพติดต่างหาก Britney/Brittany (2010)
His recklessness could destroy everything we've worked for.ความประมาทของเขาอาจจะทำลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันมา Sunset (2012)
So my recklessness doesn't concern you.ดังนั้นความชะล่าใจของผม ไม่ได้ทำให้คุณเป็นกังวล Fromage (2013)
But the recklessness of killing in such a public space suggests that this confidence may be stemming from a delusion.แต่ความเสี่ยงในการฆ่าในที่สาธารณะ บอกว่าความมั่นใจนี้ อาจเกิดมาจากภาพหลอน In the Blood (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recklessnessBecause of my recklessness, I have been playing a losing game since childhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหละหลวม[N] recklessness, See also: heedlessness, carelessness, Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ, ความไม่รัดกุม, Ant. ความรอบคอบ, Example: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบ

CMU English Pronouncing Dictionary
RECKLESSNESS R EH1 K L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recklessness (n) rˈɛkləsnəs (r e1 k l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit [Add to Longdo]
猪突[ちょとつ, chototsu] (n,vs) recklessness; foolhardiness [Add to Longdo]
蛮骨[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
無謀(P);無暴(iK)[むぼう, mubou] (adj-na,n) reckless; thoughtless; recklessness; (P) [Add to Longdo]
命知らず[いのちしらず, inochishirazu] (adj-na,n,adj-no) recklessness; daredevil; long-lasting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reckless \Reck"less\, a. [AS. reccele['a]s, r[=e]cele['a]s.]
   1. Inattentive to duty; careless; neglectful; indifferent.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Rashly negligent; utterly careless or heedless.
    [1913 Webster]
 
       It made the king as reckless as them diligent. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Heedless; careless; mindless; thoughtless; negligent;
     indifferent; regardless; unconcerned; inattentive;
     remiss; rash.
     [1913 Webster] -- {Reck"less*ly}, adv. --
     {Reck"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recklessness
   n 1: the trait of giving little thought to danger [syn:
      {recklessness}, {foolhardiness}, {rashness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top