ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhurried

AH0 N HH ER1 IY0 D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhurried-, *unhurried*, unhurri, unhurrie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhurriedly[ADV] อย่างเรื่อยเฉื่อย, See also: อย่างไม่รีบเร่ง, อย่างตามสบาย, อย่างใจเย็น, Ant. hastily, hurriedly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They grow unhurriedly towards the sun that nourishes their foliage.มันเจริญเติบโตอย่างเชื่องช้าเข้าหาดวงอาทิตย์ ที่บำรุงสารอาหารแก่มัน Home (2009)
I trotted unhurriedly to avoid suspicion.I trotted unhurriedly to avoid suspicion. Watchmen (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนิบนาบ[ADV] slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
เต่า[ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Example: ทำไมลูกทำอะไรเต่าอย่างนี้ รีบๆ หน่อยได้ไหม, Thai definition: เชื่องช้า อืดอาดยืดยาด
เรื่อยเฉื่อย[ADV] unhurriedly, See also: leisurely, Example: เขาเดินเรื่อยเฉื่อยจนถึงหน้าซอย
ช้าๆ[ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ไม่รีบร้อน, ค่อยๆ, Ant. เร็ว, ไว, รีบร้อน, Example: เขาพยายามเดินช้าๆ เพื่อถ่วงเวลา
กร่อม[ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Syn. ช้า, ช้าๆ, กร่อม, Example: เขาลุยน้ำกร่อมไม่รีบร้อน, Thai definition: ช้าๆ เงื่องๆ แต่ทำเรื่อยไป (มักใช้แก่การเดิน พายเรือ หรือลุยน้ำ)
กะชึ่กกะชั่ก[ADV] unhurriedly, Example: รถไฟวิ่งกะชี่กกะชั่ก, Thai definition: ติดๆ ขัดๆ, ไปไม่สะดวก
เรื่อยๆ[ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อย, Ant. รีบร้อน, Example: การค้นคว้าวิจัยของค่ายญี่ปุ่นเริ่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่ากลัว, Thai definition: ไม่รีบร้อน
ไม่รีบร้อน[ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, tardily, Syn. เรื่อยๆ, ช้าๆ, ค่อยๆ, Example: เธอเดินเลือกซื้อของอย่างไม่รีบร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
ล่าช้า[adv.] (lāchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly   FR: lentement
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly   FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHURRIED    AH0 N HH ER1 IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhurried    (j) ˈʌnhˈʌrɪd (uh1 n h uh1 r i d)
unhurriedly    (a) ˈʌnhˈʌrɪdliː (uh1 n h uh1 r i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢悠悠[màn yōu yōu, ㄇㄢˋ ㄧㄡ ㄧㄡ, ] unhurried, #35,417 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhurried
   adj 1: relaxed and leisurely; without hurry or haste; "people
       strolling about in an unhurried way"; "an unhurried
       walk"; "spoke in a calm and unhurried voice" [ant:
       {hurried}]
   2: capable of accepting delay with equanimity; "was unhurried
     with the small children"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top