ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creeping

K R IY1 P IH0 NG   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creeping-, *creeping*, creep
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creeping๑. เกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ repent]๒. การเกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping thrombosisภาวะลิ่มเลือดลามในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creeping ulcerแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepingการคืบ [การแพทย์]
Creeping (lag) of aneroid barometerความเชื่องช้าของ บารอมิเตอร์ตลับ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sex is creeping in.มันถูกโยนไปที่เด็กและเยาวชน Help! (1965)
What are you doing creeping around the woods?เธอมาทำไรที่นี่เนี่ย Pilot (2001)
Beats creeping around the woods.กลัวแมลงจะมาเกาะเธอหนะ Pilot (2001)
Creeping upstairs all day long.วันๆเอาแต่ขลุกตัวอยู่ข้างบน Girl with a Pearl Earring (2003)
Creeping slow You're at peace because you knowเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบา เธอจะสงบ แล้วเธอจะรู้ Mulan 2: The Final War (2004)
Creeping slow I'm at peace because I knowเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบา ฉันดูสงบ ฉันรู้ Mulan 2: The Final War (2004)
Darkness creeping in.ฉันกลัวความมืด Madagascar (2005)
Driving backwards. It's creeping me out. You're gonna wreck.ขับรถไปข้างหลัง มันคืบคลานฉันออก คุณกำลังจะพินาศ Cars (2006)
What is it with you creeping around my house at night anyway?แล้วเธอไปดุ้มๆ มองๆ ที่บ้านฉันตอนกลางคืนทำไม ? Chapter Three 'Kindred' (2007)
And I do believe we're creeping up on that time.ถ้าการขนย้ายใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมง และชั้นเชื่อว่าเราจะใช้เวลานานกว่านั้น Going Under (2008)
Creeping mother of mary!น่าขนลุกชะมัด! I Had a Dream (2008)
But this dress shoe-wearing, "please and thank you" zombie Masuka is fucking creeping me out.แต่ฉันรับ อาการ "ได้โปรด,ขอบคุณ" ซอมบี้มัสซุกะ ไม่ได้ มันทำให้ฉันขยะแขยง Turning Biminese (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creepingI'm getting a spare tire around my waist. I guess its middle age creeping up on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถาวัลย์[N] vine, See also: creeping plant, climber, liana, Syn. พรรณไม้เลื้อย, Example: พืชชนิดนี้มีลักษณะคล้ายเถาวัลย์, Thai definition: พรรณไม้ที่เป็นเถา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
สะระแหน่ประดับ [n. exp.] (saranaē pradap) EN: Creeping charley   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREEPING K R IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creeping (v) krˈiːpɪŋ (k r ii1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醋酱草[cù jiāng cǎo, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄤ ㄘㄠˇ, / ] creeping oxalis; edelweiss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
クリーピングインフレ[, kuri-pinguinfure] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
クリーピングインフレーション[, kuri-pinguinfure-shon] (n) creeping inflation [Add to Longdo]
葛;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
岩苦菜[いわにがな;イワニガナ, iwanigana ; iwanigana] (n) (uk) (See 地縛・1) creeping lettuce (Ixeris stolonifera) [Add to Longdo]
金瘡小草[きらんそう;キランソウ, kiransou ; kiransou] (n) (uk) creeping bugleweed (Ajuga decumbens) [Add to Longdo]
枯葎[かれむぐら, karemugura] (n) (arch) creeping plant withered in the winter cold [Add to Longdo]
地縛;地縛り[じしばり;ジシバリ, jishibari ; jishibari] (n) (1) (uk) creeping lettuce (Ixeris stolonifera); (2) (uk) (See 雌日芝) southern crabgrass (Digitaria ciliaris) [Add to Longdo]
忍び出し[しのびだし, shinobidashi] (n) sneaking out; creeping out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creep \Creep\ (kr[=e]p), v. t. [imp. {Crept} (kr[e^]pt) ({Crope}
   (kr[=o]p), Obs.); p. p. {Crept}; p. pr. & vb. n. {Creeping}.]
   [OE. crepen, creopen, AS. cre['o]pan; akin to D. kruipen, G.
   kriechen, Icel. krjupa, Sw. krypa, Dan. krybe. Cf. {Cripple},
   {Crouch}.]
   1. To move along the ground, or on any other surface, on the
    belly, as a worm or reptile; to move as a child on the
    hands and knees; to crawl.
    [1913 Webster]
 
       Ye that walk
       The earth, and stately tread, or lowly creep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To move slowly, feebly, or timorously, as from
    unwillingness, fear, or weakness.
    [1913 Webster]
 
       The whining schoolboy . . . creeping, like snail,
       Unwillingly to school.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like a guilty thing, I creep.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To move in a stealthy or secret manner; to move
    imperceptibly or clandestinely; to steal in; to insinuate
    itself or one's self; as, age creeps upon us.
    [1913 Webster]
 
       The sophistry which creeps into most of the books of
       argument.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Of this sort are they which creep into houses, and
       lead captive silly women.       --2. Tim. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To slip, or to become slightly displaced; as, the
    collodion on a negative, or a coat of varnish, may creep
    in drying; the quicksilver on a mirror may creep.
    [1913 Webster]
 
   5. To move or behave with servility or exaggerated humility;
    to fawn; as, a creeping sycophant.
    [1913 Webster]
 
       To come as humbly as they used to creep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To grow, as a vine, clinging to the ground or to some
    other support by means of roots or rootlets, or by
    tendrils, along its length. "Creeping vines." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To have a sensation as of insects creeping on the skin of
    the body; to crawl; as, the sight made my flesh creep. See
    {Crawl}, v. i., 4.
    [1913 Webster]
 
   8. To drag in deep water with creepers, as for recovering a
    submarine cable.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creeping \Creep"ing\, a.
   1. Crawling, or moving close to the ground. "Every creeping
    thing." --Gen. vi. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Growing along, and clinging to, the ground, or to a wall,
    etc., by means of rootlets or tendrils.
    [1913 Webster]
 
       Casements lined with creeping herbs. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Ceeping crowfoot} (Bot.), a plant, the {Ranunculus repens}.
    
 
   {Creeping snowberry}, an American plant ({Chiogenes
    hispidula}) with white berries and very small round leaves
    having the flavor of wintergreen.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creeping
   n 1: a slow mode of locomotion on hands and knees or dragging
      the body; "a crawl was all that the injured man could
      manage"; "the traffic moved at a creep" [syn: {crawl},
      {crawling}, {creep}, {creeping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top