ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfunctory

P ER0 F AH1 NG K T ER0 IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfunctory-, *perfunctory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfunctory[ADJ] ที่ทำเป็นประจำจนเคยชินเลยไม่ใส่ใจ, Syn. careless, negligent, thoughtles, Ant. careful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfunctory(เพอฟังคฺ'โทรี) adj. พอเป็นพิธี,สุกเอาเผากิน,ลวก ๆ, See also: perfunctorily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
perfunctory(adj) พอเป็นพิธี,ทำลวกๆ,ทำอย่างสุกเอาเผากิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Most perfunctory love-maker? - Actually, the annual talent contest.พอเป็นพิธีส่วนใหญ่ความรักของผู้ผลิต ที่จริงการประกวดความสามารถพิเศษประจำปี. One Chance (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfunctoryThe inspection was quite perfunctory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอไปที[ADV] perfunctory, Example: รัฐบาลเลือกที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างขอไปที, Thai definition: พอให้พ้นๆ ไป, พอเอาตัวรอด, เช่น ทำอย่างขอไปที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampan thup din) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff   
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
พอเป็นพิธี[X] (phø pen phithī) EN: perfunctory ; token ; cursory ; for show ; formal ; for form's sake   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFUNCTORY    P ER0 F AH1 NG K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfunctory    (j) pˈəfˈʌŋktəriː (p @1 f uh1 ng k t @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
義理一遍[ぎりいっぺん, giriippen] (n,adj-na,adj-no) perfunctory; going-through-the-motions-sort of (invitation, gift, etc.) [Add to Longdo]
通り一遍[とおりいっぺん, tooriippen] (adj-na,n,adj-no) perfunctory; casual; cursory; superficial; conventional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfunctory \Per*func"to*ry\ (p[~e]r*f[u^][ng]k"t[-o]*r[y^]), a.
   [L. perfunctorius, fr. perfunctus dispatched, p. p. of
   perfungi to discharge, dispatch; per (see {Per}) + fungi to
   perform. See {Function}.]
   1. Done merely to get rid of a duty; performed mechanically
    and as a thing of rote; done in a careless and superficial
    manner; characterized by indifference; as, perfunctory
    admonitions; a perfunctory greeting. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Mechanical; indifferent; listless; careless.
    "Perfunctory in his devotions." --Sharp.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfunctory
   adj 1: hasty and without attention to detail; not thorough; "a
       casual (or cursory) inspection failed to reveal the
       house's structural flaws"; "a passing glance";
       "perfunctory courtesy" [syn: {casual}, {cursory},
       {passing(a)}, {perfunctory}]
   2: as a formality only; "a one-candidate pro forma election"
     [syn: {pro forma}, {perfunctory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top