ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headlong

HH EH1 D L AO2 NG   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headlong-, *headlong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
headlong[ADV] โดยเอาหัวมาก่อน
headlong[ADV] อย่างผลีผลาม, See also: อย่างไม่ทันได้คิด, Syn. impetuously, rashly, Ant. unimpetuously, thoughtfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน

English-Thai: Nontri Dictionary
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One time when our little boy bled a little from running headlong into a roadside tree, his daddy pulled the tree straight from its roots.ครั้งหนึ่งที่ลูกเราบาดเจ็บ วิ่งไปชนต้นไม้ข้างทาง พ่อของเค้านะ ถึงไปกับไปถอนมันเลยล่ะ Fly, Daddy, Fly (2006)
And I always felt like I was robbed of that headlong voyage through the uterine canal.รู้สึกเหมือนโดนแย่ง ประสบการณ์ในท้องแม่ Chuck Versus the Marlin (2008)
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
Headlong to his death ♪Headlong to his death We Need to Talk About Kevin (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūa suk hūasun) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong   FR: tête baissée
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously   FR: soudain ; soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADLONG    HH EH1 D L AO2 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headlong    (j) hˈɛdlɒŋ (h e1 d l o ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头向前[tóu xiàng qián, ㄊㄡˊ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] headlong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge [Add to Longdo]
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash [Add to Longdo]
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong [Add to Longdo]
真っ逆様[まっさかさま, massakasama] (adj-na,n) (uk) head over heels; headlong [Add to Longdo]
真逆様に[まさかさまに, masakasamani] (adv) headlong; head over heels [Add to Longdo]
猪突猛進[ちょとつもうしん, chototsumoushin] (n,vs,adj-no) headlong; foolhardy; reckless [Add to Longdo]
直に[じきに, jikini] (adv) (uk) directly; in person; headlong; (P) [Add to Longdo]
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n,adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Headlong \Head"long`\ (-l[o^]ng`; 115), adv. [OE. hedling,
   hevedlynge; prob. confused with E. long, a. & adv.]
   [1913 Webster]
   1. With the head foremost; headforemost; head first; as, to
    fall headlong. --Acts i. 18.
    [1913 Webster]
 
   2. Rashly; precipitately; without deliberation.
    [1913 Webster]
 
   3. Hastily; without delay or respite.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Headlong \Head"long\, a.
   1. Rash; precipitate; as, headlong folly.
    [1913 Webster]
 
   2. Steep; precipitous. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       Like a tower upon a headlong rock.  --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headlong
   adv 1: with the head foremost; "the runner slid headlong into
       third base" [syn: {headlong}, {headfirst}]
   2: at breakneck speed; "burst headlong through the gate" [syn:
     {headlong}, {precipitately}]
   3: in a hasty and foolhardy manner; "he fell headlong in love
     with his cousin" [syn: {headlong}, {rashly}]
   adj 1: excessively quick; "made a hasty exit"; "a headlong rush
       to sell" [syn: {hasty}, {headlong}]
   2: with the head foremost; "a headfirst plunge down the stairs";
     "a headlong dive into the pool" [syn: {headfirst},
     {headlong}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top