Search result for

slow

(128 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slow-, *slow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slow[ADJ] ช้า, See also: ชักช้า, อืดอาด, Syn. sluggish
slow[ADJ] ที่ใช้เวลานาน, See also: ที่ใช้เวลามาก
slow[ADJ] ช้ากว่าเวลาจริง, See also: ล่าช้า, Syn. time-lapse
slow[ADJ] ซึ่งลังเล, See also: ซึ่งรีๆ รอๆ, Syn. sluggard, Ant. responsive
slow[VT] ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ), See also: (สภาพ) ไม่คล่อง (ทางธุรกิจ)
slow[ADV] ช้ากว่าเวลาจริง
slow[ADV] อย่างช้า, See also: ด้วยความเร็วต่ำ, Syn. gradually, leisurely, Ant. quickly
slowly[ADV] อย่างช้าๆ, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually, gently, moderately
slow up[PHRV] แล่นช้าลง
slowpoke[N] คนเฉื่อย, See also: คนไม่กระตือรือร้น, Syn. poke, slowcoach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slow(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ช้า,ชักช้า,เชื่องช้า,เฉื่อย,ล้าหลัง,ไม่กระฉับกระเฉง,รับแสงช้า,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ, See also: slowly adv. slowness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด
slow(vi) เบาลง,ช้าลง,ค่อยลง,ไม่รีบ,ล้าหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slow motionภาพเคลื่อนไหวช้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slow pulseชีพจรช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slow-runningรอบเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slow-running jet; idle jet; pilot jetนมหนูเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slow-running screw; throttle-stop screwสกรูปรับเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slowdownการถ่วงงาน [ดู go-slow และ working to rule] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slowdownการถ่วงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slow neutronนิวตรอนช้า, นิวตรอนที่มีพลังงานในช่วงประมาณ 0.02 ถึง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ มีความเร็วเฉลี่ย 2,200 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิห้อง
[นิวเคลียร์]
Slow-reacting substancesสารออกฤทธิ์ช้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slowness[สโลว์เนส] (n ) ความเชื่องช้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Slowly.ช้าๆ Frontier(s) (2007)
Ramirez, slow them down.รามิเรซ ถ่วงพวกมันไว้ Dead Space: Downfall (2008)
Just much slower.แต่ทำอย่างช้าช้า Adverse Events (2008)
Something's slowly progressing.บางอย่างมันกำลังพัฒนาช้าๆ Adverse Events (2008)
His reaction time could be slower.เวลามีปฏิกิริยาของเขา กำลังช้าลง เขาหยุด ใช่.. Joy (2008)
You want me to slow down the test?คุณต้องการให้ฉันทดสอบช้าๆ The Itch (2008)
Arsenic slows leukemia, but it can't cure it.อาร์เซนิคทำให้ลูคีเมียเจริญช้า แต่ไม่ได้รักษามัน Emancipation (2008)
Slowly.ช้าๆ Last Resort (2008)
Gotta slow your heart.อาจช่วยให้หัวใจคุณเต้นช้าลงได้ Last Resort (2008)
Adenosine slows the heart.อะดีโนซีน ทำให้หัวใจเต้นช้าลง Last Resort (2008)
The martyr's heart is beating dangerously slow.หัวใจของผู้ยอมทรมาน เต้นช้าจนถึงระดับอันตราย Last Resort (2008)
If you have cushing's, this will slow your breathing.ถ้า่คุณเป็นโรคคุชชิ่ง ยานี้จะทำให้การหายใจคุณช้าลง Last Resort (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slowThe reform of both entrance examination system and curriculum makes slow progress.
slowI don't like a world where things change so slowly.
slowThe owl is slow a foot.
slowProgress has been very slow indeed, so far as social life is concerned.
slowThe broad river flows slowly.
slowEconomic development proceeded slowly.
slowThe police admonished him to drive more slowly.
slowHe walked slowly for the child to follow.
slowShe walked slowly through the park to show of her new hairstyle.
slowThe boat moved slowly away from the quay.
slowSlow and steady wins the race.
slowHe spoke slowly enough for everyone to understand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานเย็น[N] slow train, See also: regular train, Syn. ขนมหวานเย็น, Example: เด็กๆ กินขนมหวานเย็นอย่างเอร็ดอร่อย
หวานเย็น[N] slow train, See also: regular train, Syn. รถหวานเย็น, Example: พวกเราช่วยกันขนของไปขึ้นรถหวานเย็นจากหาดใหญ่ไปสงขลา, Thai definition: รถหวานเย็นคือรถไฟหรือรถประจำทางที่วิ่งช้าจอดทุกสถานีจอดแต่ละแห่งก็จอดนาน
ดุบดิบ[ADV] slowly, Syn. เชื่องช้า, Example: หนอนคลานบนพื้นดินอย่างดุบดิบ, Thai definition: เคลื่อนไหวน้อยๆ
มะงุมมะงาหรา[ADV] slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
เนิบนาบ[ADV] slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
เต่า[ADV] slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Example: ทำไมลูกทำอะไรเต่าอย่างนี้ รีบๆ หน่อยได้ไหม, Thai definition: เชื่องช้า อืดอาดยืดยาด
พะงาบ[V] slowly shut the mouth, Syn. พะงาบๆ, Example: หมอมองดูคนไข้ที่กำลังพะงาบๆ อย่างไม่มีทางรักษาได้, Thai definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
ข้าวหนัก[N] slow-growing rice, See also: late rice, Example: ข้าวที่ออกดอกในเดือนธันวาคมและมกราคมเรียกว่า ข้าวหนัก, Thai definition: ชื่อข้าวชนิดหนึ่งที่ได้ผลช้า กว่าจะได้เก็บเกี่ยวในราวเดือนยี่
ค่อย[AUX] slowly, See also: carefully, Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน, Ant. เร็ว, รีบ, Example: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
ค่อยๆ[ADV] slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low   FR: faible ; léger
เบารถ[v.] (bao rot) EN: slow down ; decelerate   FR: ralentir
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; tardy   FR: lentement ; tardivement
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
ช้ากว่านี้[X] (chā kwā nī) EN: more slowly   FR: plus lentement

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOW    S L OW1
SLOWS    S L OW1 Z
SLOWIK    S L OW1 IH0 K
SLOWEY    S L OW1 IY0
SLOWLY    S L OW1 L IY0
SLOWER    S L OW1 ER0
SLOWED    S L OW1 D
SLOWING    S L OW1 IH0 NG
SLOWEST    S L OW1 AH0 S T
SLOWNESS    S L OW1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slow    (v) (s l ou1)
slows    (v) (s l ou1 z)
slowed    (v) (s l ou1 d)
slower    (j) (s l ou1 @ r)
slowly    (a) (s l ou1 l ii)
slowest    (j) (s l ou1 i s t)
slowing    (v) (s l ou1 i ng)
slowdown    (n) (s l ou1 d au n)
slowness    (n) (s l ou1 n @ s)
slow-worm    (n) - (s l ou1 - w @@ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Personenzug {m}slow train; local train; accommodation train [Am.] [Add to Longdo]
Zeitlupe {f} | Zeitlupen {pl} | in Zeitlupe | Wiederholung {f} in Zeitlupeslow motion; slow-motion apparatus | slow motions | in slow-motion | slow-motion replay [Add to Longdo]
Zündschnur {f}; Lunte {f} | Zündschnüre {pl}slow match (wick) | slow matches [Add to Longdo]
langsam; träge; bedächtig {adj} | langsamer | am langsamsten | sehr langsamslow | slower | slowest | dead slow [Add to Longdo]
Fahren Sie langsamer!Slow down! [Add to Longdo]
Langsamer fahren!Slow down! [Add to Longdo]
Slowakei {f} [geogr.]Slovakia (sk) [Add to Longdo]
Slowakische Republik [geogr.]Slovak Republic [Add to Longdo]
Slowenien [geogr.]Slovenia (si) [Add to Longdo]
Slowake {m}; Slowakin {f}Slovak [Add to Longdo]
slowakisch {adj}Slovak; Slovakian [Add to Longdo]
Slowene {m}; Slowenin {f}Slovene [Add to Longdo]
slowenisch {adj}Slovenian; Slovene [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
じわっと[, jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢慢[màn màn, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, ] slowly, #1,817 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] slow, #2,500 [Add to Longdo]
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate, #3,996 [Add to Longdo]
慢性[màn xìng, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] slow and patient; chronic (disease); slow to take effect (e.g. a slow poison), #5,019 [Add to Longdo]
缓慢[huǎn màn, ㄏㄨㄢˇ ㄇㄢˋ, / ] slow; slow moving, #5,145 [Add to Longdo]
[xú, ㄒㄩˊ, ] slow; gentle; surname Xu, #5,155 [Add to Longdo]
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, / ] slowly; unhurriedly; little by little, #5,247 [Add to Longdo]
迟钝[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]
迟缓[chí huǎn, ㄔˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; sluggish, #17,852 [Add to Longdo]
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ, ] slowly; gently, #18,844 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slow \Slow\ (sl[=o]), a. [Compar. {Slower} (sl[=o]"[~e]r);
   superl. {Slowest}.] [OE. slow, slaw, AS. sl[=a]w; akin to OS.
   sl[=e]u blunt, dull, D. sleeuw, slee, sour, OHG. sl[=e]o
   blunt, dull, Icel. sl[=o]r, sl[ae]r, Dan. sl["o]v, Sw.
   sl["o]. Cf. {Sloe}, and {Sloth}.]
   1. Moving a short space in a relatively long time; not swift;
    not quick in motion; not rapid; moderate; deliberate; as,
    a slow stream; a slow motion.
    [1913 Webster]
 
   2. Not happening in a short time; gradual; late.
    [1913 Webster]
 
       These changes in the heavens, though slow, produced
       Like change on sea and land, sidereal blast.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not ready; not prompt or quick; dilatory; sluggish; as,
    slow of speech, and slow of tongue.
    [1913 Webster]
 
       Fixed on defense, the Trojans are not slow
       To guard their shore from an expected foe. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Not hasty; not precipitate; acting with deliberation;
    tardy; inactive.
    [1913 Webster]
 
       He that is slow to wrath is of great understanding.
                          --Prov. xiv.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   5. Behind in time; indicating a time earlier than the true
    time; as, the clock or watch is slow.
    [1913 Webster]
 
   6. Not advancing or improving rapidly; as, the slow growth of
    arts and sciences.
    [1913 Webster]
 
   7. Heavy in wit; not alert, prompt, or spirited; wearisome;
    dull. [Colloq.] --Dickens. Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Note: Slow is often used in the formation of compounds for
      the most part self-explaining; as, slow-gaited,
      slow-paced, slow-sighted, slow-winged, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Slow coach}, a slow person. See def.7, above. [Colloq.]
 
   {Slow lemur}, or {Slow loris} (Zool.), an East Indian
    nocturnal lemurine animal ({Nycticebus tardigradus}) about
    the size of a small cat; -- so called from its slow and
    deliberate movements. It has very large round eyes and is
    without a tail. Called also {bashful Billy}.
 
   {Slow match}. See under {Match}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dilatory; late; lingering; tardy; sluggish; dull;
     inactive.
 
   Usage: {Slow}, {Tardy}, {Dilatory}. Slow is the wider term,
      denoting either a want of rapid motion or inertness of
      intellect. Dilatory signifies a proneness to defer, a
      habit of delaying the performance of what we know must
      be done. Tardy denotes the habit of being behind hand;
      as, tardy in making up one's acounts.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slow \Slow\ (sl[=o]), obs. imp. of {Slee}, to slay.
   Slew. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slow \Slow\, adv.
   Slowly.
   [1913 Webster]
 
      Let him have time to mark how slow time goes
      In time of sorrow.            --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slow \Slow\, v. t. [imp. & p. p. {Slowed}; p. pr. & vb. n.
   {Slowing}.]
   To render slow; to slacken the speed of; to retard; to delay;
   as, to slow a steamer. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slow \Slow\, v. i.
   To go slower; -- often with up; as, the train slowed up
   before crossing the bridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slow \Slow\, n.
   A moth. [Obs.] --Rom. of R.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slow
   adv 1: without speed (`slow' is sometimes used informally for
       `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is
       slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I
       can see the sights" [syn: {slowly}, {slow}, {easy},
       {tardily}] [ant: {apace}, {chop-chop}, {quickly},
       {rapidly}, {speedily}]
   2: of timepieces; "the clock is almost an hour slow"; "my watch
     is running behind" [syn: {behind}, {slow}]
   adj 1: not moving quickly; taking a comparatively long time; "a
       slow walker"; "the slow lane of traffic"; "her steps were
       slow"; "he was slow in reacting to the news"; "slow but
       steady growth" [ant: {fast}]
   2: at a slow tempo; "the band played a slow waltz" [ant: {fast}]
   3: slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so
     dense he never understands anything I say to him"; "never met
     anyone quite so dim"; "although dull at classical learning,
     at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb
     officials make some really dumb decisions"; "he was either
     normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with
     the slow students" [syn: {dense}, {dim}, {dull}, {dumb},
     {obtuse}, {slow}]
   4: (used of timepieces) indicating a time earlier than the
     correct time; "the clock is slow" [ant: {fast}]
   5: so lacking in interest as to cause mental weariness; "a
     boring evening with uninteresting people"; "the deadening
     effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his competent
     but dull performance"; "a ho-hum speaker who couldn't capture
     their attention"; "what an irksome task the writing of long
     letters is"- Edmund Burke; "tedious days on the train"; "the
     tiresome chirping of a cricket"- Mark Twain; "other people's
     dreams are dreadfully wearisome" [syn: {boring}, {deadening},
     {dull}, {ho-hum}, {irksome}, {slow}, {tedious}, {tiresome},
     {wearisome}]
   6: (of business) not active or brisk; "business is dull (or
     slow)"; "a sluggish market" [syn: {dull}, {slow}, {sluggish}]
   v 1: lose velocity; move more slowly; "The car decelerated"
      [syn: {decelerate}, {slow}, {slow down}, {slow up},
      {retard}] [ant: {accelerate}, {quicken}, {speed}, {speed
      up}]
   2: become slow or slower; "Production slowed" [syn: {slow},
     {slow down}, {slow up}, {slack}, {slacken}]
   3: cause to proceed more slowly; "The illness slowed him down"
     [syn: {slow}, {slow down}, {slow up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top