ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precipitant

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precipitant-, *precipitant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precipitant[ADJ] ที่รีบร้อนจนเกินไป, Syn. early, rash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precipitant(พรีซีพ'พิเทินทฺ) adj. หัวทิ่ม,โจน,ตกลงดิ่ง,พุ่ง,ใจเร็ว,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,เร่งรีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวซุน[ADV] hastily, See also: precipitantly, Syn. หังซุกหัวซุน, Example: คนที่เสียพนันฟุตบอล แล้วไม่มีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ หลายคนต้องหนีหัวซุน บางคนจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย, Thai definition: โงหัวไม่ขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวซุน[adj.] (hūasun) EN: hastily ; precipitantly   FR: précipitamment ; hâtivement

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precipitant \Pre*cip"i*tant\, n. (Chem.)
   Any force or reagent which causes the formation of a
   precipitate.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precipitant \Pre*cip"i*tant\, a. [L. praecipitans, -antis, p.
   pr. of praecipitare: cf. F. pr['e]cipitant. See
   {Precipitate}.]
   1. Falling or rushing headlong; rushing swiftly, violently,
    or recklessly; moving precipitately.
    [1913 Webster]
 
       They leave their little lives
       Above the clouds, precipitant to earth. --J.
                          Philips.
    [1913 Webster]
 
       Should he return, that troop so blithe and bold,
       Precipitant in fear would wing their flight. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Unexpectedly or foolishly brought on or hastened; rashly
    hurried; hasty; sudden; reckless. --Jer. Taylor.
    "Precipitant rebellion." --Eikon Basilike.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precipitant
   adj 1: done with very great haste and without due deliberation;
       "hasty marriage seldom proveth well"- Shakespeare; "hasty
       makeshifts take the place of planning"- Arthur Geddes;
       "rejected what was regarded as an overhasty plan for
       reconversion"; "wondered whether they had been rather
       precipitate in deposing the king" [syn: {hasty},
       {overhasty}, {precipitate}, {precipitant}, {precipitous}]
   n 1: an agent that causes a precipitate to form

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top