ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drop

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drop-, *drop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop(n) การทิ้ง, See also: การปล่อย, การตก, การหล่น
drop(vi) ตก, See also: ย้อย, หล่น, ลง, จม
drop(vt) ทำคะแนน, See also: ทำแต้ม
drop(vt) ทำเสียงต่ำลง
drop(vi) น้อยลง, See also: ลดลง
drop(vt) มองข้าม, See also: มองผ่าน
drop(vi) แย่ลง, See also: อ่อนแอ
drop(vt) โยนทิ้ง, See also: ทิ้ง, ปล่อย, หย่อน, Syn. drop, lower, Ant. lift
drop(vt) เลิก, See also: ยกเลิก, หยุด, Syn. end, stop, cease, Ant. start, begin
drop(vt) เลิกคบหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drop(ดรอพ) { dropped, dropping, drops } n. หยด, หยาด, จำนวนเล็กน้อย, หยดยา, ลูกตุ้ม, การตกลง vi., vt. (ทำให้) หยดลง, หย่อนลง, ตก, จมลง, สิ้นสุด, ถอน, ยุติ, หายไป, หมอบ, ตกต่ำลง, ถอยหลัง, เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง, ไม่ครบ, ไม่ถึง)
drop capหมายถึงอักษรตัวโตกว่าขนาดปกติตัวแรกของย่อหน้า โดยปกติส่วนบนจะมีระดับเท่ากับตัวอักษรอื่น ๆ แต่จะกินเนื้อที่ของบรรทัดที่สองและสาม
drop-down list boxช่องเลือกแบบดึงลงในระบบวินโดว์ จะมีช่องสองช่องที่แสดงบนจอภาพ ช่องแรกมีไว้ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลลงไป ส่วนอีกช่องหนึ่ง จะมีรายชื่อให้เลือกหาเอาโดยกดเมาส์ที่ลูกศรที่บาร์เลื่อนจอ ภาพ (scroll bar) เช่น ในการสั่งเก็บหรือบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก เราอาจเลือกหาชื่อที่แสดงอยู่ในช่องให้เลือกนี้ (ถ้ามีอยู่แล้ว) เมื่อพบแล้ว ก็กดเมาส์ที่ชื่อนั้น หรือถ้ารู้แน่ว่าไม่มี จะพิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลใหม่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกช่องหนึ่งเลยก็ได้
drop-down menuรายการเลือกแบบดึงลงหมายถึง รายชื่อเมนูที่เมื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือก เช่น ถ้ากดเมาส์ที่เมนู Edit จะมีรายการเลือก copy, cut, paste ฯ เรียงลงมาให้เลือก
drop-off(ดรอพ'ออฟ) n. ทางลงที่ชันมาก, การลดลง, การลง
drop-outn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง, ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ, การถอนออกกลางคัน, ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
droplet(ดรอพ'ลิท) n. หยดน้อย ๆ
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง, ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ, การถอนออกกลางคัน, ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
dropper(ดรอพ'เพอะ) n. คนหยอด, เครื่องหยอด, ที่หยอดยา
dropsy(ดรอพ'ซี) n. ภาวะการสะสมน้ำอย่างผิดปกติในเนื้อเยื่อโพรงของร่างกาย, โรคบวมน้ำ., See also: dropsied adj. ดูdropsy dropsical adj. ดูdropsy

English-Thai: Nontri Dictionary
drop(n) หยด, การตก, หยาด, ลูกตุ้ม, ของเล็กน้อย
drop(vi) หยด, ตก, หย่อนลง, เคลื่อนต่ำลง, จมลง, ยุติ, สิ้นสุด
drop(vt) เลิก, ทำตก, ปลด, ส่งข่าวคราว, ทำให้จมลง
dropsical(adj) เป็นโรคบวมน้ำ
dropsy(n) โรคบวมน้ำ
backdrop(n) ฉากหลัง, ม่านหลังเวที
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง, หยดน้ำค้าง
eavesdrop(vt) แอบฟัง, ดักฟัง, ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง, คนดักฟัง, ผู้ลอบฟัง
hydrophobia(n) โรคกลัวน้ำ, โรคพิษสุนัขบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drop๑. หยด๒. ยาหยด๓. ยาเม็ดอม [ มีความหมายเหมือนกับ pastille ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropระยะตก (ของลม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drop armขาไก่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drop finger; finger, hammer; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop foot; footdropอาการเท้าตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop hand; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop shoulderไหล่ตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop wireสายกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drop-center wheelกระทะล้อร่องกลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
droplet infectionการติดเชื้อจากละอองเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dropหยด, เป็นหยดๆ [การแพทย์]
dropdrop, อาคารน้ำตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drop in the Bottle Toyการหยิบของใส่ขวด [การแพทย์]
Drop Model, Liquidแบบหยดของเหลว [การแพทย์]
Drop Outจำนวนผู้ป่วยที่จะขาดหายไปจากการทดลอง [การแพทย์]
Drop size mterดร๊อฟไซส์มิเตอร์ หรือเครื่องวัดขนาดของเม็ดน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Drop Testingทดสอบโดยการทำตก [การแพทย์]
Dropletsละออง, เป็นหยด, หยดเล็กๆ [การแพทย์]
Droplets, Aerosolizedละอองเสมหะ [การแพทย์]
Droplets, Fineน้ำละอองเล็กๆ, หยดน้ำเล็กๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
drop some iron(slang) ใช้เงิน

WordNet (3.0)
drop(n) a shape that is spherical and small, Syn. bead, pearl
drop(n) a small indefinite quantity (especially of a liquid); ; ; ; --Kipling, Syn. drib, driblet
drop(n) a sudden sharp decrease in some quantity, Syn. fall, dip, free fall
drop(n) a predetermined hiding place for the deposit and distribution of illicit goods (such as drugs or stolen property)
drop(n) a free and rapid descent by the force of gravity, Syn. fall
drop(n) a central depository where things can be left or picked up
drop(n) the act of dropping something
drop(v) let fall to the ground
drop(v) to fall vertically
drop(v) go down in value

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Drop

n. [ OE. drope, AS. dropa; akin to OS. dropo, D. drop, OHG. tropo, G. tropfen, Icel. dropi, Sw. droppe; and Fr. AS. dreópan to drip, drop; akin to OS. driopan, D. druipen, OHG. triofan, G. triefen, Icel. drjūpa. Cf. Drip, Droop. ] 1. The quantity of fluid which falls in one small spherical mass; a liquid globule; a minim; hence, also, the smallest easily measured portion of a fluid; a small quantity; as, a drop of water. [ 1913 Webster ]

With minute drops from off the eaves. Milton. [ 1913 Webster ]

As dear to me as are the ruddy drops
That visit my sad heart. Shak. [ 1913 Webster ]

That drop of peace divine. Keble. [ 1913 Webster ]

2. That which resembles, or that which hangs like, a liquid drop; as a hanging diamond ornament, an earring, a glass pendant on a chandelier, a sugarplum (sometimes medicated), or a kind of shot or slug. [ 1913 Webster ]

3. (Arch.) (a) Same as Gutta. (b) Any small pendent ornament. [ 1913 Webster ]

4. Whatever is arranged to drop, hang, or fall from an elevated position; also, a contrivance for lowering something; as: (a) A door or platform opening downward; a trap door; that part of the gallows on which a culprit stands when he is to be hanged; hence, the gallows itself. (b) A machine for lowering heavy weights, as packages, coal wagons, etc., to a ship's deck. (c) A contrivance for temporarily lowering a gas jet. (d) A curtain which drops or falls in front of the stage of a theater, etc. (e) A drop press or drop hammer. (f) (Mach.) The distance of the axis of a shaft below the base of a hanger. [ 1913 Webster ]

5. pl. Any medicine the dose of which is measured by drops; as, lavender drops. [ 1913 Webster ]

6. (Naut.) The depth of a square sail; -- generally applied to the courses only. Ham. Nav. Encyc. [ 1913 Webster ]

7. Act of dropping; sudden fall or descent. [ 1913 Webster ]


Ague drop,
Black drop
. See under Ague, Black. --
Drop by drop, in small successive quantities; in repeated portions. “Made to taste drop by drop more than the bitterness of death.” Burke. --
Drop curtain. See Drop, n., 4. (d). --
Drop forging. (Mech.) (a) A forging made in dies by a drop hammer. (b) The process of making drop forgings. --
Drop hammer (Mech.), a hammer for forging, striking up metal, etc., the weight being raised by a strap or similar device, and then released to drop on the metal resting on an anvil or die. --
Drop kick (Football), a kick given to the ball as it rebounds after having been dropped from the hands. --
Drop lake, a pigment obtained from Brazil wood. Mollett. --
Drop letter, a letter to be delivered from the same office where posted. --
Drop press (Mech.), a drop hammer; sometimes, a dead-stroke hammer; -- also called drop. --
Drop scene, a drop curtain on which a scene is painted. See Drop, n., 4. (d). --
Drop seed. (Bot.) See the List under Glass. --
Drop serene. (Med.) See Amaurosis.
[ 1913 Webster ]

Drop

v. t. [ imp. & p. p. Dropped r Dropt; p. pr. & vb. n. Dropping. ] [ OE. droppen, AS. dropan, v. i. See Drop, n. ] 1. To pour or let fall in drops; to pour in small globules; to distill. “The trees drop balsam.” Creech. [ 1913 Webster ]

The recording angel, as he wrote it down, dropped a tear upon the word and blotted it out forever. Sterne. [ 1913 Webster ]

2. To cause to fall in one portion, or by one motion, like a drop; to let fall; as, to drop a line in fishing; to drop a courtesy. [ 1913 Webster ]

3. To let go; to dismiss; to set aside; to have done with; to discontinue; to forsake; to give up; to omit. [ 1913 Webster ]

They suddenly drop't the pursuit. S. Sharp. [ 1913 Webster ]

That astonishing ease with which fine ladies drop you and pick you up again. Thackeray. [ 1913 Webster ]

The connection had been dropped many years. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Dropping the too rough H in Hell and Heaven. Tennyson. [ 1913 Webster ]

4. To bestow or communicate by a suggestion; to let fall in an indirect, cautious, or gentle manner; as, to drop hint, a word of counsel, etc. [ 1913 Webster ]

5. To lower, as a curtain, or the muzzle of a gun, etc. [ 1913 Webster ]

6. To send, as a letter; as, please drop me a line, a letter, word. [ 1913 Webster ]

7. To give birth to; as, to drop a lamb. [ 1913 Webster ]

8. To cover with drops; to variegate; to bedrop. [ 1913 Webster ]

Show to the sun their waved coats dropped with gold. Milton. [ 1913 Webster ]


To drop a vessel (Naut.), to leave it astern in a race or a chase; to outsail it.
[ 1913 Webster ]

Drop

v. i. 1. To fall in drops. [ 1913 Webster ]

The kindly dew drops from the higher tree,
And wets the little plants that lowly dwell. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. To fall, in general, literally or figuratively; as, ripe fruit drops from a tree; wise words drop from the lips. [ 1913 Webster ]

Mutilations of which the meaning has dropped out of memory. H. Spencer. [ 1913 Webster ]

When the sound of dropping nuts is heard. Bryant. [ 1913 Webster ]

3. To let drops fall; to discharge itself in drops. [ 1913 Webster ]

The heavens . . . dropped at the presence of God. Ps. lxviii. 8. [ 1913 Webster ]

4. To fall dead, or to fall in death; as, dropping like flies. [ 1913 Webster ]

Nothing, says Seneca, so soon reconciles us to the thoughts of our own death, as the prospect of one friend after another dropping round us. Digby. [ 1913 Webster ]

5. To come to an end; to cease; to pass out of mind; as, the affair dropped. Pope. [ 1913 Webster ]

6. To come unexpectedly; -- with in or into; as, my old friend dropped in a moment. Steele. [ 1913 Webster ]

Takes care to drop in when he thinks you are just seated. Spectator. [ 1913 Webster ]

7. To fall or be depressed; to lower; as, the point of the spear dropped a little. [ 1913 Webster ]

8. To fall short of a mark. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Often it drops or overshoots by the disproportion of distance. Collier. [ 1913 Webster ]

9. To be deep in extent; to descend perpendicularly; as, her main topsail drops seventeen yards. [ 1913 Webster ]


To drop astern (Naut.), to go astern of another vessel; to be left behind; to slacken the speed of a vessel so as to fall behind and to let another pass a head. --
To drop down (Naut.), to sail, row, or move down a river, or toward the sea. --
To drop off, to fall asleep gently; also, to die. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

drop cloth

n. a sheet of material used to cover objects or surfaces while painting a ceiling or wall of a house, so as to protect objects from being marred by drops of paint splashed inadvertantly in the painting process. Originally such drop cloths were made of cloth, but more recently paper or plastic have also commonly been used. [ PJC ]

dropforge

v. t. to forge with a drop forge; -- of metals. [ WordNet 1.5 ]

drop forge

n. a device for making large forgings, in which a heavy hammer drops onto the metalwork to be forged, pressing it into a form or anvil underneath, or between dies.
Syn. -- drop hammer, drop press. [ WordNet 1.5 +PJC ]

dropkick

n. an act of kicking a football (as for a field goal) in which the football is dropped and kicked as it touches the ground. [ WordNet 1.5 ]

dropkicker

n. a football kicker who drops the ball and kicks it just as it reaches the ground. [ WordNet 1.5 ]

droplet

n. A little drop; a tear. Shak. [ 1913 Webster ]

droplight

n. An electric or gas light suspended from the ceiling by a flexible cord or tube, allowing artificial light to be brought down from a chandelier nearer to a table or desk; a pendant; also, an electric light bulb in a small holder, which can be held in the hand or hung from a hook, and attached to a long electric cord, allowing light to be brought close to work in dark areas of a room.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drop it.วางซะ Transformers (2007)
Drop.ลง The Lego Batman Movie (2017)
Yes! And then we drop papa-in-law and the little woman off a cliff!และแล้ว เราก็โยน พ่อตามกฏหมายและเจ้าหญิงลงหน้าผาไปเลย Aladdin (1992)
And that, good people, is why He got dolled up and dropped byและนั่น เจ้าคนดี ว่าทำไม เขาจึงแต่งตัวหรูและมาเยี่ยมเยียน Aladdin (1992)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
...is dropping back as Tumbleweed holds the rail. - Come on!- " กำลังตกลงไป ทัมเบิลวีดยังนำอยู่ " Cool Runnings (1993)
There it is: "Bring to a full rolling bubble. Add two drops oil of boil."อยู่นี่เอง : "นำฟองอากาศทั้งหมดกับน้ำมันเดือด 2 หยด. Hocus Pocus (1993)
One drop of this and her life will be mine.แค่หยดเดียวเท่านั้น ชีวิตของเธอก็จะเป็นของฉัน Hocus Pocus (1993)
- Drop dead.- ไปตายซะ. Hocus Pocus (1993)
- Billy, I think you dropped this. - Uh-huh.- บิลลี่, ฉันคิดว่าคุณทำนี่หล่น. Hocus Pocus (1993)
the number dropped off the door.... บางสิ่งบางอย่าง จำนวนลดลงปิดประตู In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dropA book dropped from the shelf.
dropA coin dropped out of his pocket.
dropA drop in a bucket.
dropAll of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.
dropAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
dropAn old friend of mine dropped in on me for the first time in ages.
dropAre you too busy to drop me a line?
dropA ripe apple dropped from the tree.
dropAs soon as I get to Hokkaido, I'll drop you a line.
dropAs soon as I get to London, I'll drop you a line.
dropAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
dropA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกฮวบ(v) fall quickly, See also: drop quickly, Ant. พุ่งพรวด, Example: เมื่ออิรักยึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ, Thai Definition: ตกลงมาอย่างรวดเร็ว
หยาด(v) drop, See also: drip, Syn. หยาดหยด, Example: น้ำหยาดลงมาจากเพดาน, Thai Definition: หยดลง, เม็ดฝนหรือน้ำค้างที่ไหลยืดหยดลง
ย้อย(v) drop, See also: trickle down, drip, stream down, Syn. ไหล, Example: เลือดยังไหลอาบใบหน้าย้อยเป็นสายลงมา, Thai Definition: ไหลเป็นทางยืดลงมา
หยด(v) drop, Syn. เหยาะ, Example: น้ำจากเนื้อปลาบนตะแกรงหยดใส่ถ่านกลิ่นหอมฉุย, Thai Definition: ไหล หรือทำให้ไหลหลุดออกมาเป็นหยาดๆ
หยอด(v) drop, Example: แพทย์จะหยอดตาเด็กเกิดใหม่ทุกคนด้วยเกลือเงินไนเทรต เพื่อป้องกันการติดเชื้อ, Thai Definition: ใส่ลง หรือเทลงคราวละน้อยๆ
หยาดน้ำ(n) drop (of water), See also: droplet, Syn. หยด, หยดน้ำ, Example: หยาดน้ำจากชายคาไหลลงมาเปื้อนเสื้อผ้าของเขาจนชุ่มฉ่ำ, Thai Definition: น้ำที่ไหลยืดหยดลง
หล่น(v) fall, See also: drop, Syn. ร่วง, ตก, จม, Example: กระถางต้นไม้หล่นลงมาถูกรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างล่างเสียหาย, Thai Definition: ตกลงมา, ร่วงลง
ทิ้งสมอ(v) anchor, See also: drop anchor, Syn. ทอดสมอ, Ant. ถอนสมอ, Example: เรือทิ้งสมออยู่ที่กลางแม่น้ำ, Thai Definition: ทิ้งสมอเรือลงน้ำ
ย่อ(v) drop, See also: bend one's back, lean forward, lower, stoop down, Syn. ลด, ย่อตัว, ลดตัว, ยอบกาย, ย่อกาย, Example: เขาย่อลงเล็กน้อยแล้วสอดไหล่ช่วงบ่าเข้ารับกับคานหาบ, Thai Definition: ทำให้ต่ำ เช่น ย่อตัว
ร่วง(v) drop, See also: fall off, come off, Syn. หล่น, หลุด, ตก, Example: ขนของมันร่วงจนหมดเพราะร้อนอุดอู้อยู่ในโพรง, Thai Definition: หลุดออกและตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชนะ[anchana] (n) EN: eye drops
ฉาก[chāk] (n) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene  FR: scène [ f ] ; décor [ m ] ; rideau [ m ] ; écran [ m ]
ฉากหลัง[chāk lang] (n, exp) EN: background ; backdrop
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [ f ] ; gouttelette [ f ]
หา[hā] (v) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in  FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[hāsū] (v) EN: visit ; call on ; drop in
เหี้ยน[hīen] (adv) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated  FR: à ras ; dépouillé ; rasé
การลดลง[kān lotlong] (n, exp) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [ f ] ; abaissement [ m ] ; chute [ f ]
การลดลงของกำไร[kān lotlong khøng kamrai] (n, exp) EN: profit drop
การลดลงของราคาน้ำมัน[kān lotlong khøng rākhā nāmman] (n, exp) EN: oil price drop

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
drop
drop
drops
dropsy
dropbox
dropkin
droplet
dropoff
dropout
dropped

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drop
drops
dropsy
dropout
dropped
dropouts
dropping
drop-kick
droppings
dropsical

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ,   /  ] drop in; visit #6,716 [Add to Longdo]
暗示[àn shì, ㄢˋ ㄕˋ,  ] drop a hint; hint; suggest; suggestion #7,072 [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, / ] dropsical; swollen; to swell; to be bloated #10,677 [Add to Longdo]
水滴[shuǐ dī, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ,  ] drop #26,671 [Add to Longdo]
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] drop in price; devalued; to have one's status lowered #56,955 [Add to Longdo]
吊球[diào qiú, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ,  ] drop shot (in tennis or volleyball) #70,784 [Add to Longdo]
猛跌[měng diē, ㄇㄥˇ ㄉㄧㄝ,  ] drop sharply (e.g. stock prices) #71,028 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] dropsical; swollen #93,012 [Add to Longdo]
跌水[diē shuǐ, ㄉㄧㄝ ㄕㄨㄟˇ,  ] drop of height in waterway; staircase of waterfalls #106,941 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] drop; fall #350,984 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwurftank { m }drop tank [Add to Longdo]
Drops { m, n } | saure Dropsfruit drop | acid drops [Add to Longdo]
Druckabfall { m }drop in pressure [Add to Longdo]
Gefälle { n } (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head [Add to Longdo]
Gewindestange { f }drop rod; threaded rod [Add to Longdo]
quantitativer Leistungsabfall { m }drop in productivity [Add to Longdo]
qualitativer Leistungsabfall { m }drop in quality [Add to Longdo]
Rennlenker { m }drop bars [Add to Longdo]
Signalausfall { m }drop out [Add to Longdo]
Störsignal { n }drop in [Add to Longdo]
Temperaturabfall { m }; Temperatursturz { m }drop in the temperature; drop of temperature [Add to Longdo]
Tropfen { m } | Tropfen { pl } | ein Tropfen auf den heißen Stein [ übtr. ]drop | drops | a drop in the ocean; a drop in the bucket [ fig. ] [Add to Longdo]
Verbindungskabel { n }drop cable [Add to Longdo]
Wermutstropfen { m }drop of bitterness [Add to Longdo]
Zwischenvorhang { m } | Zwischenvorhänge { pl }drop scene | drop scenes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P) #1,925 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] (n, vs, adj-no) (1) divergence (e.g. in a road); ramification; (2) { comp } forking; jump; multi-drop; (P) #4,721 [Add to Longdo]
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi #5,397 [Add to Longdo]
落下[らっか, rakka] (n, vs) fall; drop; come down; (P) #7,513 [Add to Longdo]
投下[とうか, touka] (n, vs) (1) throwing down; dropping; airdrop; (2) investment; (P) #8,643 [Add to Longdo]
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf, n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.) #9,102 [Add to Longdo]
退学[たいがく, taigaku] (n, vs) dropping out of school; (P) #9,503 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
ドロップ[doroppu] (n, vs) drop; (P) #10,924 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop [Add to Longdo]
ドロップアウト[どろっぷあうと, doroppuauto] drop-out [Add to Longdo]
ドロップアウトカラー[どろっぷあうとからー, doroppuautokara-] drop-out colour [Add to Longdo]
ドロップイン[どろっぷいん, doroppuin] drop-in [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
引込みケーブル[ひきこみケーブル, hikikomi ke-buru] drop cable [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] multi-drop (a-no), forking, jump (computer), multipoint, branching [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top