Search result for

drip

(91 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drip-, *drip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drip[VI] ทำให้หยด, See also: ปล่อยให้หยด, Syn. drop, till, Ant. gush
drip[N] หยดน้ำ, See also: การหยดของน้ำ, Syn. drain, drop, trickle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
drip grindn. กาแฟบด,กาแฟผง
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
dript(ดริพทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ drip

English-Thai: Nontri Dictionary
drip(n) หยด,เครื่องหยดน้ำเกลือ,การให้น้ำเกลือ
drip(vi) น้ำหยด,ไหลเป็นหยด
dripping(n) มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drip๑. ท่อไอกลั่นตัว๒. ชุดตัวดักไอน้ำพร้อมท่อ๓. หยดน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drip, intravenousการหยดยาเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด
วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
drip irrigationdrip irrigation, ชลประทานน้ำหยด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dripsหยด [การแพทย์]
Drips, Continuousการให้ยาต่อเนื่องตลอดเวลา [การแพทย์]
Drips, Intravenous, Continuousหยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆตลอดเวลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can drip-feed pictures like this to the press.เราส่งภาพพวกนี้ไปให้หนังสือพิมพ์ได้ The Bank Job (2008)
And you're nose is bent and... and it drips down at the bottom.ของหน้ามนุษย์ แล้วคุณก็ มีจมูกโก่ง Made of Honor (2008)
Can I get a grandee drip, and a decaff, triple grandee, non-fat, extra hot, stirred milk Como Macchiato.ผมขอ แกรนเด ดริป กับดีแคฟ ทริปเปิ้ล แกรนเด นอน-แฟท ร้อนพิเศษ นมอุ่น โคโม มาเกียโต้ Made of Honor (2008)
Acid drips on bare skin.กรดที่หยดลงบนผิวหนังที่กร่อนไม่เหลือเนื้อ Taken (2008)
to help preserve the body before dripping nitroglycerin on her tongue.เพื่อคงสภาพของร่างกายไว้ ก่อนที่จะหยดไนโตรกลีเซอรีน ลงบนลิ้นของเธอ Pathology (2008)
- [ Water Dripping ] - How was your rehearsal?การฝีกซ้อมของเธอเป็นไงบ้าง City of Ember (2008)
Start the drip.เธอพูดถูก เริ่มให้เลือดเลย The Day the Earth Stood Still (2008)
-Now it's dripping down my throat.-Now it's dripping down my throat. I Love You, Beth Cooper (2009)
- Dripping wet-หยดจนเปียกไป.. The Ugly Truth (2009)
- Here we go. - Start a drip.พร้อมแล้วค่ะ ให้ยาเค้า Orphan (2009)
Or any face that doesn't have blood dripping from it's lips and flesh between its teeth.หรือหน้าที่ไม่ได้เต็มไปด้วยเลือดหยด และริมฝียังปากติดอยู่กับฟัน Zombieland (2009)
Once I saw my brother strangle a man so forcefully, blood dripped from his eye sockets.ตอนผมเห็นพี่ชายใช้กำลังรัดคอคน เลือดไหลออกทางนัยน์ตาของเขา To Hell... And Back (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dripHis clothes were dripping.
dripRemove the cap from the ink refill bottle, fill the dropper with ink, and drip an appropriate amount onto the marker's core.
dripSweat is dripping from his face.
dripI'm dripping with sweat.
dripI often have post-nasal drip.
dripI had an intravenous drip in hospital.
dripWater is dripping from the wet towel.
dripThe rain was dripping through a leak in the roof.
dripRain dripped off the roof slowly.
dripThe roof was dripping.
dripYou can hear the water dripping from the pipe.
dripThe eaves are dripping.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โชกเลือด[V] be drenched in blood, See also: drip with blood, Example: ร่างของเหยื่อเคราะห์โชกเลือดแต่ยังมีลมหายใจอยู่, Thai definition: ต่อสู้หรือถูกกระทำจนบาดเจ็บสาหัส
หยาด[V] drop, See also: drip, Syn. หยาดหยด, Example: น้ำหยาดลงมาจากเพดาน, Thai definition: หยดลง, เม็ดฝนหรือน้ำค้างที่ไหลยืดหยดลง
ซิบ[V] drip, See also: ooze, trickle, dribble, drizzle, Example: เขาโดนครูตีจนเลือดซิบ ตั้งแต่ฝ่ามือถึงโคนแขน ด้วยความผิดฐานทำเลขผิด, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
แหมะ[ADV] dripping (sound), Example: เขาได้ยินเสียงน้ำหยดดังแหมะๆ อยู่ที่ระเบียง, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงน้ำหยด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous   FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
เปาะแปะ[interj.] (pǿpae) EN: sparsely drip   FR: ploc
หยาด[v.] (yāt) EN: drop ; drip   FR: goutter ; dégoutter
ย้อย[v.] (yøi) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down   FR: dégoutter ; dégouliner
หยด[v.] (yot) EN: drop ; drip   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIP    D R IH1 P
DRIPS    D R IH1 P S
DRIPPS    D R IH1 P S
DRIPPED    D R IH1 P T
DRIPPING    D R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drip    (v) (d r i1 p)
drips    (v) (d r i1 p s)
dripped    (v) (d r i1 p t)
drip-dry    (v) - (d r i1 p - d r ai1)
dripping    (v) (d r i1 p i ng)
drip-dried    (v) - (d r i1 p - d r ai1 d)
drip-dries    (v) - (d r i1 p - d r ai1 z)
drip-drying    (v) - (d r i1 p - d r ai1 i ng)
dripping-pan    (n) - (d r i1 p i ng - p a n)
dripping-pans    (n) - (d r i1 p i ng - p a n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tropf {m} [med.] | Tropfe {pl} | am Tropf hängendrip | drips | to be on a drip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ぼたぼた[, botabota] (adv,adv-to,n) (on-mim) drip drip [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ぼとぼと[, botoboto] (adv) (See ぼたぼた) dripping; in drops [Add to Longdo]
ぽたぽた[, potapota] (adv) (on-mim) dripping water; (P) [Add to Longdo]
ドリッパー[, dorippa-] (n) dripper (e.g. for making coffee) [Add to Longdo]
ドリップ[, dorippu] (n) (abbr) drip coffee [Add to Longdo]
ドリップコーヒー[, dorippuko-hi-] (n) drip coffee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] drip; to shed (tears), #15,930 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] drip, #16,246 [Add to Longdo]
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, ] dripping with blood; bloody (tragedy), #28,196 [Add to Longdo]
大汗淋漓[dà hàn lín lí, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ, ] dripping with sweat, #35,694 [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #93,744 [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #94,525 [Add to Longdo]
油汪汪[yóu wāng wāng, ㄧㄡˊ ㄨㄤ ㄨㄤ, ] dripping with oil, #137,084 [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] dripping of rain from eaves, #452,193 [Add to Longdo]
掉点儿[diào diǎn r, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] drip of rain [Add to Longdo]
滴下[dī xià, ㄉㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] drip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drip \Drip\, v. i. [imp. & p. p. {Dripped}or {Dript}; p. pr. &
   vb. n. {Dripping}.] [Akin to LG. drippen, Dan. dryppe, from a
   noun. See {Drop}.]
   1. To fall in drops; as, water drips from the eaves.
    [1913 Webster]
 
   2. To let fall drops of moisture or liquid; as, a wet garment
    drips.
    [1913 Webster]
 
       The dark round of the dripping wheel. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drip \Drip\, v. t.
   To let fall in drops.
   [1913 Webster]
 
      Which from the thatch drips fast a shower of rain.
                          --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drip \Drip\, n.
   1. A falling or letting fall in drops; a dripping; that which
    drips, or falls in drops.
    [1913 Webster]
 
       The light drip of the suspended oar. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) That part of a cornice, sill course, or other
    horizontal member, which projects beyond the rest, and is
    of such section as to throw off the rain water.
    [1913 Webster]
 
   {Right of drip} (Law), an easement or servitude by which a
    man has the right to have the water flowing from his house
    fall on the land of his neighbor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drip
   n 1: flowing in drops; the formation and falling of drops of
      liquid; "there's a drip through the roof" [syn: {drip},
      {trickle}, {dribble}]
   2: the sound of a liquid falling drop by drop; "the constant
     sound of dripping irritated him" [syn: {drip}, {dripping}]
   3: (architecture) a projection from a cornice or sill designed
     to protect the area below from rainwater (as over a window or
     doorway) [syn: {drip}, {drip mold}, {drip mould}]
   v 1: fall in drops; "Water is dripping from the faucet"
   2: let or cause to fall in drops; "dribble oil into the mixture"
     [syn: {dribble}, {drip}, {drop}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DRIP
     Designated Relays Inquiry Protocol (SPAM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top