Search result for

drip

(77 entries)
(0.0626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drip-, *drip*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drip    [VI] ทำให้หยด, See also: ปล่อยให้หยด, Syn. drop, till, Ant. gush
drip    [N] หยดน้ำ, See also: การหยดของน้ำ, Syn. drain, drop, trickle

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drip๑. ท่อไอกลั่นตัว๒. ชุดตัวดักไอน้ำพร้อมท่อ๓. หยดน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drip, intravenousการหยดยาเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด
วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
drip irrigationdrip irrigation, ชลประทานน้ำหยด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dripsหยด [การแพทย์]
Drips, Continuousการให้ยาต่อเนื่องตลอดเวลา [การแพทย์]
Drips, Intravenous, Continuousหยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆตลอดเวลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dripWater is dripping from the wet towel.
dripYou can hear the water dripping from the pipe.
dripThe eaves are dripping.
dripI often have post-nasal drip.
dripRain dripped off the roof slowly.
dripThe rain was dripping through a leak in the roof.
dripThe roof was dripping.
dripThe sweat was dripping off my brow.
dripI'm dripping with sweat.
dripSweat is dripping from his face.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
drip grindn. กาแฟบด,กาแฟผง
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม
dript(ดริพทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ drip

English-Thai: Nontri Dictionary
drip(n) หยด,เครื่องหยดน้ำเกลือ,การให้น้ำเกลือ
drip(vi) น้ำหยด,ไหลเป็นหยด
dripping(n) มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โชกเลือด [V] be drenched in blood, See also: drip with blood, Example: ร่างของเหยื่อเคราะห์โชกเลือดแต่ยังมีลมหายใจอยู่, Thai definition: ต่อสู้หรือถูกกระทำจนบาดเจ็บสาหัส
หยาด    [V] drop, See also: drip, Syn. หยาดหยด, Example: น้ำหยาดลงมาจากเพดาน, Thai definition: หยดลง, เม็ดฝนหรือน้ำค้างที่ไหลยืดหยดลง
ซิบ    [V] drip, See also: ooze, trickle, dribble, drizzle, Example: เขาโดนครูตีจนเลือดซิบ ตั้งแต่ฝ่ามือถึงโคนแขน ด้วยความผิดฐานทำเลขผิด, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
แหมะ [ADV] dripping (sound), Example: เขาได้ยินเสียงน้ำหยดดังแหมะๆ อยู่ที่ระเบียง, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงน้ำหยด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous   FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
เปาะแปะ[interj.] (pǿpae) EN: sparsely drip   FR: ploc
หยาด[v.] (yāt) EN: drop ; drip   FR: goutter ; dégoutter
ย้อย[v.] (yøi) EN: drop ; trickle down ; drip ; stream down   FR: dégoutter ; dégouliner
หยด[v.] (yot) EN: drop ; drip   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIP    D R IH1 P
DRIPS    D R IH1 P S
DRIPPS    D R IH1 P S
DRIPPED    D R IH1 P T
DRIPPING    D R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drip    (v) (d r i1 p)
drips    (v) (d r i1 p s)
dripped    (v) (d r i1 p t)
drip-dry    (v) - (d r i1 p - d r ai1)
dripping    (v) (d r i1 p i ng)
drip-dried    (v) - (d r i1 p - d r ai1 d)
drip-dries    (v) - (d r i1 p - d r ai1 z)
drip-drying    (v) - (d r i1 p - d r ai1 i ng)
dripping-pan    (n) - (d r i1 p i ng - p a n)
dripping-pans    (n) - (d r i1 p i ng - p a n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tropf {m} [med.] | Tropfe {pl} | am Tropf hängendrip | drips | to be on a drip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ぼたぼた[, botabota] (adv,adv-to,n) (on-mim) drip drip [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ぼとぼと[, botoboto] (adv) (See ぼたぼた) dripping; in drops [Add to Longdo]
ぽたぽた[, potapota] (adv) (on-mim) dripping water; (P) [Add to Longdo]
ドリッパー[, dorippa-] (n) dripper (e.g. for making coffee) [Add to Longdo]
ドリップ[, dorippu] (n) (abbr) drip coffee [Add to Longdo]
ドリップコーヒー[, dorippuko-hi-] (n) drip coffee [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大汗淋漓[dà hàn lín lí, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ, ] dripping with sweat [Add to Longdo]
掉点儿[diào diǎn r, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] drip of rain [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
油汪汪[yóu wāng wāng, ㄧㄡˊ ㄨㄤ ㄨㄤ, ] dripping with oil [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] drip; to shed (tears) [Add to Longdo]
滴下[dī xià, ㄉㄧ ㄒㄧㄚˋ, ] drip [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] drip [Add to Longdo]
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, ] dripping with blood; bloody (tragedy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drip \Drip\, v. i. [imp. & p. p. {Dripped}or {Dript}; p. pr. &
   vb. n. {Dripping}.] [Akin to LG. drippen, Dan. dryppe, from a
   noun. See {Drop}.]
   1. To fall in drops; as, water drips from the eaves.
    [1913 Webster]
 
   2. To let fall drops of moisture or liquid; as, a wet garment
    drips.
    [1913 Webster]
 
       The dark round of the dripping wheel. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drip \Drip\, v. t.
   To let fall in drops.
   [1913 Webster]
 
      Which from the thatch drips fast a shower of rain.
                          --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drip \Drip\, n.
   1. A falling or letting fall in drops; a dripping; that which
    drips, or falls in drops.
    [1913 Webster]
 
       The light drip of the suspended oar. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) That part of a cornice, sill course, or other
    horizontal member, which projects beyond the rest, and is
    of such section as to throw off the rain water.
    [1913 Webster]
 
   {Right of drip} (Law), an easement or servitude by which a
    man has the right to have the water flowing from his house
    fall on the land of his neighbor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drip
   n 1: flowing in drops; the formation and falling of drops of
      liquid; "there's a drip through the roof" [syn: {drip},
      {trickle}, {dribble}]
   2: the sound of a liquid falling drop by drop; "the constant
     sound of dripping irritated him" [syn: {drip}, {dripping}]
   3: (architecture) a projection from a cornice or sill designed
     to protect the area below from rainwater (as over a window or
     doorway) [syn: {drip}, {drip mold}, {drip mould}]
   v 1: fall in drops; "Water is dripping from the faucet"
   2: let or cause to fall in drops; "dribble oil into the mixture"
     [syn: {dribble}, {drip}, {drop}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DRIP
     Designated Relays Inquiry Protocol (SPAM)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top