ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dropping

D R AA1 P IH0 NG   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dropping-, *dropping*, dropp
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dropping pointจุดหยด, จุดหยด อุณหภูมิที่ทำให้จาระบีเปลี่ยนแปลงจากสถานะกึ่งของแข็งเป็นของเหลว จาระบีที่มีส่วนผสมของ Thickeners ที่แตกต่างกัน จะมีอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสถานะที่แตกต่างกัน ดังนั้นจุดหยดของจาระบีสามารถใช้จำแนกประเภทของจาระบีได้ มีประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของจาระบี [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not dropping off.ไม่ได้ซ่า Help! (1965)
I'm gonna shoot the bleeder, dropping me in it.สาเหตุที่ฉันจะยิงตกเลือด ประมาท วางฉันอยู่ในนั้น How I Won the War (1967)
No. It's dropping! It's dropping fast!ไม่ค่ะ มันกำลังลดลง ลดลงเร็วมากเลย Airplane! (1980)
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles: Full House (1987)
...is dropping back as Tumbleweed holds the rail. - Come on!- " กำลังตกลงไป ทัมเบิลวีดยังนำอยู่ " Cool Runnings (1993)
We've been dropping the British Empire for the last six months.เราได้วางจักรวรรดิอังกฤษ สำหรับช่วงหกเดือน In the Name of the Father (1993)
Bat droppings.ขี้ค้างคาว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I'm dropping out now.ผมกำลังลงไป. Ghost in the Shell (1995)
They're dropping like that all over the mountain.พวกเขากำลังลดลงเช่นเดียวกับที่ ทั่วภูเขา Dante's Peak (1997)
- Tether out. Okay, Brock, we're dropping down along the hull.เราปล่อยลงไปที่ลำเรือแล้ว Titanic (1997)
Man. I hope this works. Otherwise, I'm gonna have to start dropping these.หวังว่ามันจะเวิร์คนะ ไม่อย่างนั้น ก็คงต้องโยนลูกนี้ Death Has a Shadow (1999)
I tell you, all of the rumors about dropping the soap are true.ฉันบอกนายเลย ไอ้ที่เค้าลือกันเรื่องทำสบู่ร่วงนะ มันจริงนะ Death Has a Shadow (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
droppingA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.
droppingHe managed to avoid damaging my reputation by dropping a hint.
droppingHow about dropping in at the shop?
droppingLeaves were dropping silently to the ground.
droppingMrs. Young didn't mind my dropping in on her unexpectedly.
droppingMrs. Young wouldn't mind my dropping in on her unexpectedly.
droppingMy father is dropping me off at the airport along the way.
droppingTears were dropping from her eyes.
droppingThere is a law against dropping litter but it is rarely enforced.
droppingThese days you can't walk down the street without seeing people dropping litter.
droppingWe sped into the narrow track, hardly dropping any speed. "It's a short cut!" "Oi! It's a footpath!!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหยอด[N] dropping, Example: การหยอดตาควรปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์, Thai definition: การใส่ลงหรือเทลงคราวละน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูล[n.] (mūn) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings   FR: excrément [m] ; guano [f] ; chiure [f]
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings   FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DROPPING    D R AA1 P IH0 NG
DROPPINGS    D R AA1 P IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dropping    (v) drˈɒpɪŋ (d r o1 p i ng)
droppings    (n) drˈɒpɪŋz (d r o1 p i ng z)
dropping-zone    (n) drˈɒpɪŋ-zoun (d r o1 p i ng - z ou n)
dropping-zones    (n) drˈɒpɪŋ-zounz (d r o1 p i ng - z ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwurf {m}; Wurf {m} (von Bomben)dropping (of bombs) [Add to Longdo]
Unterschreiten {n} der Mindesthöhedropping below the minimum height [Add to Longdo]
Vorschaltwiderstand {m} [electr.]dropping resistor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil) [Add to Longdo]
ぱらり[, parari] (adv-to,adv) sprinkling; dropping in small light bits [Add to Longdo]
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station [Add to Longdo]
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.) [Add to Longdo]
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping [Add to Longdo]
寄り道[よりみち, yorimichi] (n,vs) dropping in on the way; breaking one's journey; making a stopover; going out of one's way; (P) [Add to Longdo]
逆落し;逆落とし[さかおとし, sakaotoshi] (n) plunging or dropping an object headfirst (down a precipice) [Add to Longdo]
休校[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) closing school (temporarily); dropping one's studies; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drop \Drop\, v. t. [imp. & p. p. {Dropped}or {Dropt}; p. pr. &
   vb. n. {Dropping}.] [OE. droppen, AS. dropan, v. i. See
   {Drop}, n.]
   1. To pour or let fall in drops; to pour in small globules;
    to distill. "The trees drop balsam." --Creech.
    [1913 Webster]
 
       The recording angel, as he wrote it down, dropped a
       tear upon the word and blotted it out forever.
                          --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to fall in one portion, or by one motion, like a
    drop; to let fall; as, to drop a line in fishing; to drop
    a courtesy.
    [1913 Webster]
 
   3. To let go; to dismiss; to set aside; to have done with; to
    discontinue; to forsake; to give up; to omit.
    [1913 Webster]
 
       They suddenly drop't the pursuit.   --S. Sharp.
    [1913 Webster]
 
       That astonishing ease with which fine ladies drop
       you and pick you up again.      --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       The connection had been dropped many years. -- Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Dropping the too rough H in Hell and Heaven.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. To bestow or communicate by a suggestion; to let fall in
    an indirect, cautious, or gentle manner; as, to drop hint,
    a word of counsel, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To lower, as a curtain, or the muzzle of a gun, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. To send, as a letter; as, please drop me a line, a letter,
    word.
    [1913 Webster]
 
   7. To give birth to; as, to drop a lamb.
    [1913 Webster]
 
   8. To cover with drops; to variegate; to bedrop.
    [1913 Webster]
 
       Show to the sun their waved coats dropped with gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To drop a vessel} (Naut.), to leave it astern in a race or a
    chase; to outsail it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dropping \Drop"ping\, n.
   1. The action of causing to drop or of letting drop; falling.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. That which falls in drops; the excrement or dung of
    animals; -- often used in the plural.
    [1913 Webster]
 
   {Dropping bottle}, an instrument used to supply small
    quantities of a fluid to a test tube or other vessel.
 
   {Dropping fire}, a continued irregular discharge of firearms.
    
 
   {Dropping tube}, a tube for ejecting any liquid in drops.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dropping
   adj 1: coming down freely under the influence of gravity; "the
       eerie whistle of dropping bombs"; "falling rain" [syn:
       {dropping}, {falling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top