ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come off-, *come off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Come off it!(phrase,, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, Syn. Don't be ridiculous!

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์? 12 Angry Men (1957)
Don't buy wigs that come off at the wrong time.อย่าซื้อวิกที่ชอบหลุด ต่อหน้าคนอื่น Goodfellas (1990)
- Any faster, we'll come off the rails!-เร็วมากเลย, เราจะหลุดออกจากทางรถไฟ! Resident Evil (2002)
What, do you come off an assembly line or something?อะไรนะ นายมาจากสายพานผลิต หรืออะไรบางสิ่ง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You want the underwear to come off too!ไม่ถอดกางเกงในด้วยก็บุญแล้ว Super Rookie (2005)
Oh, come off it.เฮ้ย ช่างเขาเหอะ Babel (2006)
You have to come off strong.จะำทำให้แกแกร่งขึ้น Art of Fighting (2006)
Do we come off as paranoid yuppies or something?พวกเราดูเหมือนคนหวาดระแวงเหรอ? Juno (2007)
We can make this come off quick and clean.เราจะลงมืออย่างเร็วและสะอาด Cassandra's Dream (2007)
I don't want this to come off the wrong way, ฉันไม่อยากให้เข้าใจเรื่องนี้ผิดๆ In Buddy's Eyes (2008)
Those bullets need to come off the street nowกระสุนพวกนั้น จำเป็นต้องพ้นไปจากถนนเดี่ยวนี้ Resurrection (2008)
The patient won't be able to come off pump. None of that is in the book.คนไข้จะไม่สามารถออกจากปั้มได้ ไม่มีในหนังสือหรอก Brave New World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come offA button has come off my coat.
come offA button has come off my raincoat.
come offChildren enjoying making a splash in water as they come off a waterslide.
come offCome off it!
come offHe goes on duty at 9 a.m. and come off duty at 6 p.m.
come offI don't think these ink stains will come off.
come offMy father uses an old dictionary whose cover has come off.
come offOh, come off it.
come offOne of the buttons has come off my coat.
come offOne of your buttons has come off.
come offThe baseball match will come off next week.
come offThe decayed tooth has come off of itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วงหล่น(v) fall, See also: come off, drop, Syn. หล่น, หลุดล่วง, Example: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้มเหลว[lomlēo] (v) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through  FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer
ล่อน[lǿn] (v) EN: come off easily ; be stripped naked  FR: se détacher facilement
ล่อนหลุด[lǿnlut] (v, exp) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off
หลุด[lut] (v) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined  FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ผิดนัด[phit nat] (adv) EN: if the worst comes to the worst ; even if it does not come off  FR: dans le pire des cas
ร่วง[ruang] (v) EN: drop ; fall off ; come off  FR: tomber ; se détacher
ร่วงหล่น[rūang-lon] (n) EN: fall ; come off ; drop ; collapse  FR: s'effondrer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jetzt mach mal einen Punkt!Come off it! [Add to Longdo]
Nun mach aber mal einen Punkt!Come off it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1, vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
取れる[とれる, toreru] (v1, vi, vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1, 捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P) [Add to Longdo]
脱げる[ぬげる, nugeru] (v1, vi) to come off; to slip down; to slip off [Add to Longdo]
剥ける[むける, mukeru] (v1, vi) to peel off; to come off; to be taken off; (P) [Add to Longdo]
剥げる[はげる, hageru] (v1, vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
剥れる[むくれる, mukureru] (v1, vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come off
   v 1: come to be detached; "His retina detached and he had to be
      rushed into surgery" [syn: {detach}, {come off}, {come
      away}] [ant: {attach}]
   2: happen in a particular manner; "how did your talk go over?"
     [syn: {go off}, {come off}, {go over}]
   3: break off (a piece from a whole); "Her tooth chipped" [syn:
     {chip}, {chip off}, {come off}, {break away}, {break off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top