Search result for

come off

(43 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come off-, *come off*
English-Thai: Longdo Dictionary
Come off it!(phrase, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, S. Don't be ridiculous!,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These gloves come off and the nails come out.เมื่อถอดถุงมือ เล็บก็จะโผล่ออกมาเอง Chuck in Real Life (2008)
I've been on the straight and narrow, and it's due to come off in a couple of days.ผมจะพูดตรงๆเลยนะ อีก 2-3 วันก็ได้ถอดออกแล้วล่ะ Blow Out (2008)
Did anything come off of the Seth Baxter tape?คุณได้บางอย่างจากเทปของ Baxter เหรอ Saw VI (2009)
♪ Shake until the meat come off the bone# Shake until the meat come off the bone Nowhere Boy (2009)
Whdid your shirt come off?ทำไมเสื้อคุณถึงถูกถอด? Chuck Versus the Broken Heart (2009)
And you come off looking like a saint.และเธอก็กลายเป็นแม่พระ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Does this stuff come off?นี่วาดกันเล่นๆรึ? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Something that doesn't make me come off as a petty, jealous douche.พวกขี้หึง น่าสมเพชแบบนี้ The Gorilla Experiment (2009)
Look, I know I come off as confident and worldly but the truth is I'm not.ฟังนะ ฉันอาจจะทำตัว เกินเลยไปหน่อยแต่... ที่จริงฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น The Gorilla Experiment (2009)
Spray-On Shoes. They don't come off.รองเท้าจากสเปรย์กระป๋อง มันใส่แล้ว ใส่เลยอะ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You know, I don't wanna come off like the wise old fairy godmother but maybe you could learn from my mistakes.รู้มั้ย ชั้นก็ไม่อยากจะสมมุติตัวเองเป็น เหมือนกับ แม่เฒ่าอุปถัมภ์ที่แสนหลักแหลม ...แต่บางที่เธออาจเรียนรู้อะไรบ้าง จากความผิดพลาดของชั้น Burlesque (2010)
I know, but if you rub your face... it's gonna come off.ฉันรู้ แต่ถ้าขืนถูหน้า... มันจะลอก Frozen (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come offA button has come off my coat.
come offA button has come off my raincoat.
come offChildren enjoying making a splash in water as they come off a waterslide.
come offCome off it!
come offHe goes on duty at 9 a.m. and come off duty at 6 p.m.
come offI don't think these ink stains will come off.
come offMy father uses an old dictionary whose cover has come off.
come offOh, come off it.
come offOne of the buttons has come off my coat.
come offOne of your buttons has come off.
come offThe baseball match will come off next week.
come offThe decayed tooth has come off of itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วงหล่น[V] fall, See also: come off, drop, Syn. หล่น, หลุดล่วง, Example: บ้านของพ่อมีต้นไม้ร่มครึ้มก็จริง แต่ไม่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่ที่พื้นดินเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้มเหลว[v.] (lomlēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through   FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked   FR: se détacher facilement
ล่อนหลุด[v. exp.] (lǿnlut) EN: crack ; peel off ; flake off ; come off   
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined   FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ผิดนัด[adv.] (phit nat) EN: if the worst comes to the worst ; even if it does not come off   FR: dans le pire des cas
ร่วง[v.] (ruang) EN: drop ; fall off ; come off   FR: tomber ; se détacher
ร่วงหล่น[n.] (rūang-lon) EN: fall ; come off ; drop ; collapse   FR: s'effondrer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jetzt mach mal einen Punkt!Come off it! [Add to Longdo]
Nun mach aber mal einen Punkt!Come off it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
取れる[とれる, toreru] (v1,vi,vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1,捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P) [Add to Longdo]
脱げる[ぬげる, nugeru] (v1,vi) to come off; to slip down; to slip off [Add to Longdo]
剥ける[むける, mukeru] (v1,vi) to peel off; to come off; to be taken off; (P) [Add to Longdo]
剥げる[はげる, hageru] (v1,vi) to come off; to be worn off; to fade; to discolor; to discolour; (P) [Add to Longdo]
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come off
   v 1: come to be detached; "His retina detached and he had to be
      rushed into surgery" [syn: {detach}, {come off}, {come
      away}] [ant: {attach}]
   2: happen in a particular manner; "how did your talk go over?"
     [syn: {go off}, {come off}, {go over}]
   3: break off (a piece from a whole); "Her tooth chipped" [syn:
     {chip}, {chip off}, {come off}, {break away}, {break off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top