ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drama

D R AA1 M AH0   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drama-, *drama*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drama[N] บทละคร, See also: ละคร, บทโทรทัศน์, บทวิทยุ, Syn. play, production
dramatic[ADJ] ที่เกี่ยวกับละคร, See also: ที่มีลักษณะเกี่ยวกับละคร
dramatics[N] การแสดงละคร, See also: การผลิตละคร
dramatics[N] พฤติกรรมเกินจริง
dramatics[N] ศิลปการละคร
dramatise[VT] ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize
dramatist[N] นักเขียนบทละคร, Syn. playwright, scriptwriter
dramatize[VT] ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize
dramatically[ADV] เป็นอย่างละคร
dramatisation[N] การทำให้เกินความเป็นจริง, See also: การแสดงเกินจริง, Syn. melodrama

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร,พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร
dramatise(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify
dramatist(แดรม'มะทิสทฺ) n. นักเขียนละคร
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify
melodrama(เมล'ละดรา'มะ,-แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก,ละครเกินความจริง,ละครยั่วยวน

English-Thai: Nontri Dictionary
drama(n) ละคร,เรื่องน่าทึ่ง,เรื่องเร้าใจ
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร,น่าทึ่ง,เร้าอารมณ์,เร้าใจ,เหมือนละคร
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร,ตัวละคร
dramatist(n) ผู้เขียนบทละคร,นักแต่งบทละคร
dramatize(vt) ทำเป็นละคร,แปลงเป็นละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์,เรื่องประโลมโลก
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร,ที่ดูดดื่ม,ที่ยั่วยวนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drama๑. บทละคร๒. ละคร, นาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatic ironyการแฝงนัยเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatic monologueบทพูดเดี่ยวเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatis personaeรายชื่อตัวละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatizationการแปลงเป็นบทละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramaบทละคร [TU Subject Heading]
Drama in educationละครเพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Dramamineดรามามีน [การแพทย์]
Dramatic criticismการวิจารณ์ละคร [TU Subject Heading]
Dramatic musicดนตรีประกอบละคร [TU Subject Heading]
Dramatic productionการผลิตเป็นละคร [TU Subject Heading]
Dramatic Skitการแสดงละครสมมติ [การแพทย์]
Dramatists, Thaiนักเขียนบทละครไทย [TU Subject Heading]
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dramatically (adv ) อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม The Great Dictator (1940)
Did you take your Dramamine?- เอายาดรามามินไปเเล้วนะ Jaws (1975)
I'll see if I can find some Dramamine.ฉันจะไปหายาดรามามีนให้นะคะ Airplane! (1980)
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? ' Night of the Living Dead (1990)
God, Michael, how dramatic.พระเจ้า ไมเคิล น้ำเน่าจัง Basic Instinct (1992)
It was less dramatic than that.ไม่น้ำเน่าขนาดนั้นหรอกน่า The Bodyguard (1992)
I was into the foreground drama.นายลืมไปแล้วเหรอที่ชั้นรับมีดด้วยเอวชั้นแทนนายน้ะ Hero (1992)
Attendance at religious services has risen a dramatic 39% in recent days.ครั้งที่เข้าร่วมบริการ ทางศาสนามี เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 39% ในวันที่ผ่าน Contact (1997)
Doctoral work, Cal Tech where you worked on the lanthanide-doped ruby maser dramatically increasing the sensitivity of radio telescopes.งานเอกแคลเทค ที่คุณทำงานในทับทิม แลนตะไนดเจือแม่เหล็ก เพิ่มขึ้นอย่างมาก Contact (1997)
- Pretty dramatic, Gerry.พูดได้ดีนี่เจอรี่ Good Will Hunting (1997)
Terek has planned something more dramatic.เทเร็ควางแผนบางอย่างใหญ่กว่านี้ The Jackal (1997)
The catalyst for the recent dramatic events -สาเหตุของความปั่นป่วนตอนนี้ ก็คือพ่อของทรูแมน เคิร์ก The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dramaA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
dramaAll the characters in this drama are fictitious.
dramaBob is in the drama club.
dramaBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
dramaEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
drama"From the north country" is a TV drama produced by Fuji TV and set in Furano in Hokkaido.
dramaHe had the role of narrating the television drama.
dramaHe is a dramatist.
dramaHe majored in drama at college.
dramaHe watched the drama holding his breath.
dramaHe won a dramatic success.
dramaHis life was full of drama.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครกึ่งสารคดี[N] docudrama, See also: drama-documentary, dramadoc, Example: ล่าสุดเนชั่นเทเลวิชั่นเริ่มผลิตละครกึ่งสารคดีเรื่องใหม่อีก 2 เรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
ละครกึ่งสารคดี[N] docudrama, See also: drama-documentary, drama-doc, dramadoc, Thai definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
นาฎกรรม[N] drama, See also: dramatic performance, dramatics, theatricals, histrionics, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: สังคมแต่ละสังคมมีงานศิลปะและนันทนาการของตนไว้หลายรูปแบบ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น, Notes: (สันสกฤต)
เป็นคุ้งเป็นแคว[ADV] dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
นาฏกรรม[N] dramatic works, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว, Thai definition: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย, Notes: (สันสกฤต)
บทละคร[N] play, See also: drama, dramatic composition, script, Example: ผู้ที่เรียนวรรณกรรมตะวันตกย่อมต้องรู้จักบทละครโรเมโอ-จูเลียตของเชคสเปียร์เป็นอย่างดี, Count unit: บท, เรื่อง, Thai definition: คำประพันธ์ที่เขียนขึ้นสำหรับแสดงละคร
การละคร[N] drama, See also: play, stage, performance, Syn. การแสดง, Example: นักแสดงละครเวทีควรมีพื้นฐานทางด้านการละครด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng roēng-rom) EN: melodramatic   
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script   FR: pièce de théâtre [f]
คณะละคร[n. exp.] (khana lakhøn) EN: drama troupe   
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn   FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครพูด[n. exp.] (lakhøn phūt) EN: legitimate drama   FR: théâtre sérieux [m]
ละครรำ[n. exp.] (lakhøn ram) EN: dance drama   FR: drame classique thaï [m]
ลิเก[n.] (likē) EN: Thai traditional dramatic performance ; musical folk drama   FR: drame musical populaire [m]
นาฏกรรม[n.] (nāttakam) EN: dramatic works   
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (pen khung pen khwaē) EN: dramatically ; vividly   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAMA    D R AA1 M AH0
DRAMAS    D R AA1 M AH0 Z
DRAMATIC    D R AH0 M AE1 T IH0 K
DRAMATIZE    D R AA1 M AH0 T AY2 Z
DRAMATIST    D R AA1 M AH0 T IH2 S T
DRAMATIZE    D R AE1 M AH0 T AY2 Z
DRAMAMINE    D R AE1 M AH0 M IY2 N
DRAMATIZES    D R AE1 M AH0 T AY2 Z AH0 Z
DRAMATIZED    D R AE1 M AH0 T AY2 Z D
DRAMATIZING    D R AE1 M AH0 T AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drama    (n) drˈaːmə (d r aa1 m @)
dramas    (n) drˈaːməz (d r aa1 m @ z)
dramatic    (j) drˈəmˈætɪk (d r @1 m a1 t i k)
dramatics    (n) drˈəmˈætɪks (d r @1 m a1 t i k s)
dramatist    (n) drˈæmətɪst (d r a1 m @ t i s t)
dramatize    (v) drˈæmətaɪz (d r a1 m @ t ai z)
dramatists    (n) drˈæmətɪsts (d r a1 m @ t i s t s)
dramatized    (v) drˈæmətaɪzd (d r a1 m @ t ai z d)
dramatizes    (v) drˈæmətaɪzɪz (d r a1 m @ t ai z i z)
dramatizing    (v) drˈæmətaɪzɪŋ (d r a1 m @ t ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, / ] drama; play; show; severe, #1,715 [Add to Longdo]
戏剧[xì jù, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] drama; play; theater, #6,373 [Add to Longdo]
戏剧性[xì jù xìng, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] dramatic, #18,046 [Add to Longdo]
剧增[jù zēng, ㄐㄩˋ ㄗㄥ, / ] dramatic increase, #28,472 [Add to Longdo]
戏剧家[xì jù jiā, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄚ, / ] dramatist; playwright [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩 [Add to Longdo]
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父 [Add to Longdo]
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drama {n} | Dramen {pl}drama | dramas [Add to Longdo]
Dramatik {f}dramatic art [Add to Longdo]
Dramatiker {m}playwright [Add to Longdo]
Dramaturg {m}dramatic adviser [Add to Longdo]
Dramaturgie {f}dramaturgy; dramatic composition [Add to Longdo]
Dramaturgie {f}script department [Add to Longdo]
dramatisch {adv}dramatically [Add to Longdo]
dramatischdramatic [Add to Longdo]
dramatisierento dramatize; to dramatise [Br.] [Add to Longdo]
dramatisierenddramatizing; dramatising [Br.] [Add to Longdo]
dramatisiertdramatized; dramatised [Br.] [Add to Longdo]
dramaturgisch {adj}dramaturgic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b,vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat [Add to Longdo]
アクションドラマ[, akushondorama] (n) action drama [Add to Longdo]
コスチュームプレー[, kosuchu-mupure-] (n) (1) costume play; costume drama; (2) (See コスプレ) cosplay [Add to Longdo]
サイコドラマ[, saikodorama] (n) psychodrama [Add to Longdo]
サスペンスドラマ[, sasupensudorama] (n) suspense drama [Add to Longdo]
シリアスドラマ[, shiriasudorama] (n) serious drama [Add to Longdo]
テレビドラマ[, terebidorama] (n) teledrama; television drama; television play; video drama [Add to Longdo]
ドキュメンタリードラマ[, dokyumentari-dorama] (n) documentary drama [Add to Longdo]
ドラマ[, dorama] (n) (1) drama; (2) (abbr) (See テレビドラマ) TV drama; teledrama; play; (P) [Add to Longdo]
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇的[げきてき, gekiteki] dramatisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drama \Dra"ma\ (dr[aum]"m[.a] or dr[=a]"m[.a]; 277), n. [L.
   drama, Gr. dra^ma, fr. dra^n to do, act; cf. Lith. daryti.]
   1. A composition, in prose or poetry, accommodated to action,
    and intended to exhibit a picture of human life, or to
    depict a series of grave or humorous actions of more than
    ordinary interest, tending toward some striking result. It
    is commonly designed to be spoken and represented by
    actors on the stage.
    [1913 Webster]
 
       A divine pastoral drama in the Song of Solomon.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of real events invested with a dramatic unity and
    interest. "The drama of war." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way;
       The four first acts already past,
       A fifth shall close the drama with the day;
       Time's noblest offspring is the last. --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
       The drama and contrivances of God's providence.
                          --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   3. Dramatic composition and the literature pertaining to or
    illustrating it; dramatic literature.
    [1913 Webster]
 
   Note: The principal species of the drama are {tragedy} and
      {comedy}; inferior species are {tragi-comedy},
      {melodrama}, {operas}, {burlettas}, and {farces}.
      [1913 Webster]
 
   {The romantic drama}, the kind of drama whose aim is to
    present a tale or history in scenes, and whose plays (like
    those of Shakespeare, Marlowe, and others) are stories
    told in dialogue by actors on the stage. --J. A. Symonds.
    Dramatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drama
   n 1: a dramatic work intended for performance by actors on a
      stage; "he wrote several plays but only one was produced on
      Broadway" [syn: {play}, {drama}, {dramatic play}]
   2: an episode that is turbulent or highly emotional [syn:
     {drama}, {dramatic event}]
   3: the literary genre of works intended for the theater
   4: the quality of being arresting or highly emotional

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 drama
  drama

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 drama
  drama

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Drama /draːmaː/ 
  drama

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 drama /drama/
  drama

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 drama
  drama

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top