ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dramatized

D R AE1 M AH0 T AY2 Z D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramatized-, *dramatized*, dramatiz, dramatize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every dramatized scene in this movie is supported by either archived audio, video, or as it was related by Dr. Tyler during extensive interviews with the director.ในทุก ๆ ฉากที่หนังดำเนิน เสียง หรือภาพวิดีโอ เท่าที่มันเกี่ยวโยงกับ ดร. The Fourth Kind (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAMATIZED D R AE1 M AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dramatized (v) drˈæmətaɪzd (d r a1 m @ t ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩 [Add to Longdo]
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父 [Add to Longdo]
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dramatize \Dram"a*tize\, v. t. [imp. & p. p. {Dramatized}; p.
   pr. & vb. n. {Dramatizing}.] [Cf. F. dramatiser.]
   To compose in the form of the drama; to represent in a drama;
   to adapt to dramatic representation; as, to dramatize a
   novel, or an historical episode.
   [1913 Webster]
 
      They dramatized tyranny for public execration.
                          --Motley.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top