Search result for

dramatic

(71 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramatic-, *dramatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dramatic[ADJ] ที่เกี่ยวกับละคร, See also: ที่มีลักษณะเกี่ยวกับละคร
dramatics[N] การแสดงละคร, See also: การผลิตละคร
dramatics[N] พฤติกรรมเกินจริง
dramatics[N] ศิลปการละคร
dramatically[ADV] เป็นอย่างละคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร,พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร

English-Thai: Nontri Dictionary
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร,น่าทึ่ง,เร้าอารมณ์,เร้าใจ,เหมือนละคร
dramatics(n) การละคร,การแสดงละคร,การสร้างบทละคร,เรื่องละคร
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร,ที่ดูดดื่ม,ที่ยั่วยวนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dramatic ironyการแฝงนัยเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatic monologueบทพูดเดี่ยวเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramatic criticismการวิจารณ์ละคร [TU Subject Heading]
Dramatic musicดนตรีประกอบละคร [TU Subject Heading]
Dramatic productionการผลิตเป็นละคร [TU Subject Heading]
Dramatic Skitการแสดงละครสมมติ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dramatically (adv ) อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be so dramatic. You're coming with me.อย่าตื่นตกใจไปหน่อยเลยน่า นายต้องมากับฉัน There Might be Blood (2008)
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
Lord Sidious demands more dramatic results, more dead Jedi.ลอร์ดซีเดียสต้องการผลลัพธ์ ที่เร้าอารมณ์มากกว่านี้ เจไดที่ตายมากกว่านี้ Lair of Grievous (2008)
For a woman of science, you have a strong flare for dramatic, doctor.ผู้หญิงที่เรียนวิทยาศาสตร์มาอย่างคุณนี่ เล่นละครเก่งนะ ,ด็อกเตอร์ Passengers (2008)
Stop being so dramatic about this.อย่าคิดมากกะเรื่องนี้เลยครับ Shutter (2008)
And if you feel the need to be overly dramatic, save it for the school play.ถ้าคุณจะตีหน้าเศร้า เก็บไว้ตอนเล่นละครโรงเรียน WarGames: The Dead Code (2008)
Yes. London Academy of Dramatic Arts.ใช่ โรงเรียนสอนการแสดงลอนดอน High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Nobody gets out. - Don't be so fucking dramatic, ok?ไม่มีใครออกได้ ใจเย็นๆ หน่อยได้ไหม Pathology (2008)
- That's dramatic.- นี่มันละครชัดๆ City of Ember (2008)
That's very dramatic,calling the cops on yourself.ดีมากเลย เรียกตำรวจมาจับแก The Art of the Deal (2008)
If a government agent who was looking into you is found floating in the I.A. River, or whatever else you have planned, your life, general, will change dramatically.ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้ซึ่งกำลังหาข้อมูลที่คุณพบ ใน ไอ เอ ริเวอร์หรือที่ไหนก็ตามที่คุณวางแผน Five the Hard Way (2008)
The combined impact of increasingly dramatic floods and hurricanes could make a third of its land mass disappear.ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากน้ำท่วม และพายุเฮอริเคนรวมกัน สามารถทำให้ผืนดิน1 ใน 3 หายไป Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dramaticBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
dramaticHe won a dramatic success.
dramaticIn music or speaking, a pause is frequently used for dramatic effect.
dramaticMedical science has made a dramatic advance.
dramaticNothing can change the look of a city so dramatically as the sudden appearance of a block of offices which towers above all the surrounding buildings.
dramaticThe events that led up to her present fame are quite dramatic.
dramaticThe Nikkei index jumped dramatically just before closing.
dramaticThe situation has changed dramatically.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฎกรรม[N] drama, See also: dramatic performance, dramatics, theatricals, histrionics, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: สังคมแต่ละสังคมมีงานศิลปะและนันทนาการของตนไว้หลายรูปแบบ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น, Notes: (สันสกฤต)
เป็นคุ้งเป็นแคว[ADV] dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
นาฏกรรม[N] dramatic works, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว, Thai definition: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng roēng-rom) EN: melodramatic   
บทละคร[n.] (bot lakhøn) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script   FR: pièce de théâtre [f]
ลิเก[n.] (likē) EN: Thai traditional dramatic performance ; musical folk drama   FR: drame musical populaire [m]
นาฏกรรม[n.] (nāttakam) EN: dramatic works   
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (pen khung pen khwaē) EN: dramatically ; vividly   
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pen tu pen ta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically   
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAMATIC    D R AH0 M AE1 T IH0 K
DRAMATICALLY    D R AH0 M AE1 T IH0 K L IY0
DRAMATICALLY    D R AH0 M AE1 T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dramatic    (j) (d r @1 m a1 t i k)
dramatics    (n) (d r @1 m a1 t i k s)
dramatically    (a) (d r @1 m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dramatik {f}dramatic art [Add to Longdo]
Dramaturg {m}dramatic adviser [Add to Longdo]
Schauspielkunst {f}dramatic art [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b,vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat [Add to Longdo]
ドラマチック(P);ドラマティック[, doramachikku (P); doramateikku] (adj-na) dramatic; (P) [Add to Longdo]
メークドラマ[, me-kudorama] (n) dramatic finish (wasei [Add to Longdo]
一中節[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen) [Add to Longdo]
演劇的[えんげきてき, engekiteki] (adj-na) dramatic; theatrical [Add to Longdo]
劇画[げきが, gekiga] (n) comic strip with dramatic story; (P) [Add to Longdo]
劇詩[げきし, gekishi] (n) dramatic poetry [Add to Longdo]
劇通[げきつう, gekitsuu] (n) dramatic expert [Add to Longdo]
劇的[げきてき, gekiteki] (adj-na,n) dramatic; (P) [Add to Longdo]
劇道[げきどう, gekidou] (n) drama; dramatic art [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧增[jù zēng, ㄐㄩˋ ㄗㄥ, / ] dramatic increase [Add to Longdo]
戏剧性[xì jù xìng, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] dramatic [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dramatic \Dra*mat"ic\ (dr[.a]*m[a^]t"[i^]k), Dramatical
 \Dra*mat"ic*al\ (dr[.a]*m[a^]t"[i^]*kal), a. [Gr. dramatiko`s,
   fr. dra^ma: cf. F. dramatique.]
   Of or pertaining to the drama; as, dramatic arts. [WordNet
   sense 3]
   [1913 Webster]
 
   2. suitable to or characteristic of or having the qualities
    of, a drama; theatrical; as, a dramatic entrance in a
    swirling cape; a dramatic rescue at sea. Opposite of
    {undramatic}. [WordNet sense 1] [Narrower terms:
    {melodramatic}; {awe-inspiring, spectacular}]
    [WordNet 1.5]
 
       The emperor . . . performed his part with much
       dramatic effect.           --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. striking in appearance or effect; vivid; having a
    thrilling effect; as, a dramatic sunset; a dramatic pause.
    [WordNet sense 2]
 
   Syn: spectacular, striking.
     [WordNet 1.5]
 
   4. (Music) marked by power and expressiveness and a
    histrionic or theatrical style; -- of a singer or singing
    voice; as, a dramatic tenor; a dramatic soprano.
    Contrasted to {lyric}. [WordNet sense 4]
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dramatic
   adj 1: suitable to or characteristic of drama; "a dramatic
       entrance in a swirling cape"; "a dramatic rescue at sea"
       [ant: {undramatic}]
   2: sensational in appearance or thrilling in effect; "a dramatic
     sunset"; "a dramatic pause"; "a spectacular display of
     northern lights"; "it was a spectacular play"; "his striking
     good looks always created a sensation" [syn: {dramatic},
     {spectacular}, {striking}]
   3: pertaining to or characteristic of drama; "dramatic arts"
   4: used of a singer or singing voice that is marked by power and
     expressiveness and a histrionic or theatrical style; "a
     dramatic tenor"; "a dramatic soprano" [ant: {lyric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top