ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minimize

M IH1 N AH0 M AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minimize-, *minimize*
Possible hiragana form: みにみぜ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minimize(vt) ทำให้เล็กลงที่สุด, See also: ลดให้เหลือน้อยที่สุด, Syn. lessen, reduce
minimizer(n) ผู้ทำให้มีค่าน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minimize(มิน'นะไมซ) vt. ลดขนาดลงให้มากที่สุด, ดูถูก., See also: minimisation n. minimiszation n. minimiser n. minimiszer n., Syn. reduce, -A. increase

English-Thai: Nontri Dictionary
minimize(vt) ทำให้น้อยที่สุด, ดูถูก, ลดขนาด, ทำให้มีค่าน้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We just try to minimize the damage.เราแค่ต้องการลดความเสียหายให้น้อยที่สุด The Forgotten (2004)
- Will this minimize my pores? - No.มันจะทำให้รูขุมขนฉันเล็กลงหรอ/ไม่ แคธี Mean Girls (2004)
And then, when we get back to New York, we need to contact Leslie and see what she can do to minimize the press on all this.แล้วพอเรากลับไปนิวยอร์ค เราต้องติดต่อเลสลี่ เพื่อดูว่าเธอจะจำกัดวง พวกนักข่าวเรื่องนี้ได้ไหม The Devil Wears Prada (2006)
You will minimize cuts and burns and keep your sleeves clean.แล้วนายจะต้องไม่โดนมีดบาดหรือไฟลวก แล้วก็รักษาแขนเสื้อให้สะอาด Ratatouille (2007)
Presumably, some were cremated in the hospital in order to minimize further infection.สันนิษฐานว่า บางคนคงถูกเผาในโรงพญาบาลนี้ เป็นระเบียบที่ต้องทำเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้น Return to House on Haunted Hill (2007)
Yes, so I chose a time well before human history to minimize the chances of adversely affecting the present.ใช่. ผมเลยเลือกเวลาก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อให้มีผลกระทบกับปัจจุบันน้อยที่สุด 100 Million BC (2008)
I'm not trying to minimize dr. House's wrong doing.ฉันไม่ได้พยายามแก้ตัว หมอเฮาส์ทำพลาด House Divided (2009)
In an effort to minimize the negative reaction toward the cancelled marriage betweenชินฮวาเตรียมแผนการร่วมทุนกับบริษัท JK บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอเมริกา Episode #1.22 (2009)
I'll do everything I can to protect the brain tissue and minimize damage.ผมจะทำทุกอย่างที่ผมทำได้ เพื่อป้องกันเนื้อเยื่อสมอง และลดความเสียหาย Holidaze (2009)
I'm not trying to minimize your cancer or anything, ผมไม่ได้พยายามทำให้เรื่องมะเร็งของคุณเป็นเรื่องเล็กนะ Invasion (2009)
That minimizes the shock value.ซึ่งเป็นของราคาถูก The Performer (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MINIMIZE M IH1 N AH0 M AY2 Z
MINIMIZED M IH1 N AH0 M AY2 Z D
MINIMIZES M IH1 N AH0 M AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minimize (v) mˈɪnɪmaɪz (m i1 n i m ai z)
minimized (v) mˈɪnɪmaɪzd (m i1 n i m ai z d)
minimizes (v) mˈɪnɪmaɪzɪz (m i1 n i m ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
最小化ボタン[さいしょうかボタン, saishouka botan] (n) { comp } minimize button [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 minimize \min"i*mize\ (m[i^]n"[i^]*m[imac]z), v. t. [imp. & p.
   p. {minimized} (m[i^]n"[i^]*m[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {minimizing} (m[i^]n"[i^]*m[imac]*z[i^]ng).]
   1. To reduce to the smallest part or proportion possible; to
    reduce to a minimum. --Bentham.
    [1913 Webster]
 
   2. To represent, to oneself or others, as of no importance or
    minimal importance or effect; to belittle or disarage.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minimize
   v 1: make small or insignificant; "Let's minimize the risk"
      [syn: {minimize}, {minimise}] [ant: {maximise}, {maximize}]
   2: represent as less significant or important [syn:
     {understate}, {minimize}, {minimise}, {downplay}] [ant:
     {amplify}, {exaggerate}, {hyperbolise}, {hyperbolize},
     {magnify}, {overdraw}, {overstate}]
   3: cause to seem less serious; play down; "Don't belittle his
     influence" [syn: {minimize}, {belittle}, {denigrate},
     {derogate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top