Search result for

dramatically

(26 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramatically-, *dramatically*, dramatical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dramatically[ADV] เป็นอย่างละคร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dramatically (adv ) อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If a government agent who was looking into you is found floating in the I.A. River, or whatever else you have planned, your life, general, will change dramatically.ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้ซึ่งกำลังหาข้อมูลที่คุณพบ ใน ไอ เอ ริเวอร์หรือที่ไหนก็ตามที่คุณวางแผน Five the Hard Way (2008)
"... B%R willbe dramaticallyrepositioned at the summit of the global marketplace.""BR จะผงาดขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุด ของตลาดการค้าทั่วโลกอีกครั้ง Duplicity (2009)
BP's elevated, but not dramatically.อุณหภูิมิภายในร่างกายสูงขึ้น แต่ไม่มาก Human (2010)
Time of death from time of abduction Varies dramatically in each case.บ้างรอด 12 ชั่วโมง บ้าง 24 ชั่วโมงก่อนถูกฆ่า Solitary Man (2010)
The thing is, C-14 ratios in the atmosphere have varied dramatically, especially since the 1940s.ส่วนนี่คือ อัตราส่วน C-14 ที่ในชั้นบรรยากาศมี ความผันแปรอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทศวรรษที่ 1940 Sudden Death (2010)
If he doesn't want to dramatically meet as family, let's solve this problem!ถ้าเขาไม่ต้องการสร้างเรื่องเหลวไหลกับฉัน ฉันจะทำให้เขาเสียใจ Episode #1.7 (2010)
One of us gets in the chair, spins around and dramatically confronts him.ให้คนหนึ่งนั่งเก้าอี้ หมุนกลับมาเผชิญหน้าเขา Horrible Bosses (2011)
To keep you out of Virgil's reach, he's cast you into an alternate reality, a universe similar to ours in most respects yet dramatically different in others.เพื่อให้พวกนาย รอดพ้นจากเงื้อมมือของเวอร์จิล เขาส่งพวกนาย มายังอีกมิติหนึ่ง มิติที่ใกล้เคียงกับ มิติของเรามากที่สุดในแง่ของบุคคล The French Mistake (2011)
However, things are changing dramatically in the last few years.แต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Is There an Edge to the Universe? (2011)
Your grades have improved dramatically in the last few months, what are you on, Earl?เกรดของนายดีขึ้นเกินไป ในช่วงสองสามเดือน ทำยังไง เอิร์ล School's Out (2012)
When I say that we have the ability to dramatically improve your brother's situation, Iris, it's not just the moneyที่ผมบอกว่าเราสามารถช่วยให้อาการ ของน้องชายคุณดีขึ้นน่ะไอริส ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน Would You Rather (2012)
We may have to dramatically reassess who the unsub is.เราอาจต้องทบทวนครั้งใหญ่ ว่าอันซับเป็นใคร The Good Earth (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dramaticallyNothing can change the look of a city so dramatically as the sudden appearance of a block of offices which towers above all the surrounding buildings.
dramaticallyThe Nikkei index jumped dramatically just before closing.
dramaticallyThe situation has changed dramatically.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นคุ้งเป็นแคว[ADV] dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นคุ้งเป็นแคว[adv.] (pen khung pen khwaē) EN: dramatically ; vividly   
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pen tu pen ta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAMATICALLY    D R AH0 M AE1 T IH0 K L IY0
DRAMATICALLY    D R AH0 M AE1 T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dramatically    (a) (d r @1 m a1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっ転ぶ;素っ転ぶ[すっころぶ, sukkorobu] (v5b,vi) (See 転ぶ) to (dramatically) fall over; to fall flat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dramatically \Dra*mat"ic*al*ly\, adv.
   In a dramatic manner; theatrically; vividly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dramatically
   adv 1: in a very impressive manner; "your performance will
       improve dramatically"
   2: in a dramatic manner; "he confessed dramatically" [ant:
     {undramatically}]
   3: with respect to dramatic value; "the play was dramatically
     interesting, but the direction was bad"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top