Search result for

spectacular

(37 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectacular-, *spectacular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spectacular[ADJ] น่าตื่นเต้น, Syn. striking, dramatic, sensational

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spectacular(สเพคแทค'คิวละ) adj.,n. (การแสดงหรือภาพที่) น่าตื่นเต้น,ประทับใจ., See also: spectacularity n., Syn. wonderful

English-Thai: Nontri Dictionary
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's pretty spectacular, just a walk... from my distillery. - Distillery?มันอลังการมากเลย ใกล้ๆกับโรงกลั่นผมเลย Made of Honor (2008)
And did you see my second goal? Right? It was spectacular.เห็นตอนฉันยิงประตูที่สองมั้ย น่าประทับใจเนอะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
In some parts of Madagascar, the erosion is spectacular.ในบางส่วนของมาดากัสกา, พบการกัดเซาะที่น่าตกใจ Home (2009)
What an unbelievable spectacular here in Johannesburg.เป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อเลยครับ.. สำหรับที่โจฮันเนสเบิร์กนี้ Invictus (2009)
WOMAN 1 I saw something spectacular in the sky last night that I have no explanation forฉันเห็นบางสิ่ง.. ช่างงดงามบนท้องฟ้าเมื่อคืนนี้ ที่ฉันไม่อาจจะอธิบายได้ The Fourth Kind (2009)
It is spectacular, isn't it?มันคือความตื่นเต้น ไม่ใช่มันหรือ ? Earth (2009)
We haven't performed yet, but if I may say, Our mash-up is spectacular.เรายังไม่ได้แสดง แต่ฉันพูดได้ว่า โชว์ของเรายอดเยี่ยมที่สุด Vitamin D (2009)
We came up with such a spectacular blend of drugs.เราได้สิ่งที่เป็น ส่วนผสมพิเศษของตัวยา A New Day in the Old Town (2009)
I will explain this spectacular operation once.ผมจะขอเริ่มเลคเชอร์\ กระบวนการผ่าตัดอันแสนวิเศษนี้เลยแล้วกัน The Human Centipede (First Sequence) (2009)
There were these disk battles fought in spectacular arenas.กลุ่มดิสก์ต่อสู้กันอย่างยิ่งใหญ่บนเวที TRON: Legacy (2010)
They were spectacular.พวกเขาคือสิ่งมหัศจรรย์อันน่าทึ่ง TRON: Legacy (2010)
It showed a spectacular lack ofvision.ทำให้เห็นถึงการขาดวิสัยทัศน์จริงๆ RED (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spectacularIt was all-or-nothing and we struck out spectacularly.
spectacularThese fireworks are spectacular!
spectacularThe view from the mountain top was spectacular.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าสังเกต[ADJ] noticeable, See also: spectacular, doubtful, Example: ปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตคือ ฝนดาวตกมักไม่เกิดก่อนการกลับมาของดาวหาง, Thai definition: เป็นที่น่าสะดุดใจหรือน่ากังขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสังเกต[adj.] (nāsangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful   FR: marquant ; remarquable ; notable

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECTACULAR    S P EH0 K T AE1 K Y AH0 L ER0
SPECTACULARLY    S P EH0 K T AE1 K Y AH0 L ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spectacular    (n) (s p e1 k t a1 k y u l @ r)
spectaculars    (n) (s p e1 k t a1 k y u l @ z)
spectacularly    (a) (s p e1 k t a1 k y u l @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペクタクル映画[スペクタクルえいが, supekutakuru eiga] (n) spectacular film [Add to Longdo]
花々[はなばな, hanabana] (n) (1) flowers; (adv-to) (2) beautiful; spectacular [Add to Longdo]
華々しい(P);花々しい;花花しい;華華しい[はなばなしい, hanabanashii] (adj-i) brilliant; magnificent; spectacular; (P) [Add to Longdo]
九仞の功[きゅうじんのこう, kyuujinnokou] (n) spectacular success [Add to Longdo]
激写[げきしゃ, gekisha] (n,vs) (1) (col) taking a spectacular photograph (often of the female form); taking a photo at just the right moment; (2) powerful photograph; intense photograph [Add to Longdo]
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion [Add to Longdo]
展望絶佳[てんぼうぜっか, tenbouzekka] (n,adj-na) scenic beauty; magnificent (spectacular) view [Add to Longdo]
妙手[みょうしゅ, myoushu] (n) (1) spectacular move (chess, shogi, etc.); brilliant move; (2) expert; virtuoso; master; (P) [Add to Longdo]
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壮观[zhuàng guān, ㄓㄨㄤˋ ㄍㄨㄢ, / ] spectacular; magnificent sight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spectacular \Spec*tac"u*lar\, a.
   1. Of or pertaining to a shows; of the nature of a show.
    "Spectacular sports." --G. Hickes.
    [1913 Webster]
 
   2. Adapted to excite wonder and admiration by a display of
    pomp or of scenic effects; as, a spectacular celebration
    of some event; a spectacular play.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to spectacles, or glasses for the eyes.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spectacular
   adj 1: sensational in appearance or thrilling in effect; "a
       dramatic sunset"; "a dramatic pause"; "a spectacular
       display of northern lights"; "it was a spectacular play";
       "his striking good looks always created a sensation"
       [syn: {dramatic}, {spectacular}, {striking}]
   2: characteristic of spectacles or drama; "spectacular dives
     from the cliff"
   3: having a quality that thrusts itself into attention; "an
     outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti
     semitism proved less fortunate in regard to their own
     freedom"; "a new theory is the most prominent feature of the
     book"; "salient traits"; "a spectacular rise in prices"; "a
     striking thing about Picadilly Circus is the statue of Eros
     in the center"; "a striking resemblance between parent and
     child" [syn: {outstanding}, {prominent}, {salient},
     {spectacular}, {striking}]
   n 1: a lavishly produced performance; "they put on a Christmas
      spectacular"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top