ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsuspicious

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsuspicious-, *unsuspicious*, unsuspiciou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unsuspicious มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unsuspicious*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsuspicious (j) ˌʌnsəspˈɪʃəs (uh2 n s @ s p i1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arglos {adj}unsuspecting; unsuspicious [Add to Longdo]
arglos {adv}unsuspiciously [Add to Longdo]
unverdächtig {adj}unsuspicious [Add to Longdo]
unverdächtig {adv}unsuspiciously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsuspicious \Unsuspicious\
   See {suspicious}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsuspicious
   adj 1: not suspicious; "deceiving the unsuspecting public" [syn:
       {unsuspecting}, {unsuspicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top