Search result for

fugitive

(43 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fugitive-, *fugitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fugitive[N] ผู้ที่หลบหนี, Syn. escapee, runaway
fugitive[ADJ] ซึ่งหลบหนี
fugitive[ADJ] ซึ่งมีระยะเวลาสั้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี,ลี้ภัย,ชั่วคราว,เปลี่ยนแปลง,ร่อนเร่,ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing,runaway

English-Thai: Nontri Dictionary
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
fugitive(n) ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fugitive-ชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fugitive from justiceผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fugitive from justiceผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามแดน, ผู้ร้ายข้ามแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fugitive offenderผู้กระทำความผิดที่หลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fugitives, theกลุ่มผู้หลีกลี้ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's a fugitive from justice.เขา.. เขาเป็นคนหนีคดี Birthmarks (2008)
So you guys are fucking fugitives?งั้นพวกนายก็เป็นนักโทษหนีมาสิ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
'Cause we're fugitives.เหตุก็เพราะเราเป็นนักโทษหนี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So, you saw the fugitives, huh? Yeah.นายเห็นนักโทษหนีเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I don't know how to say this any other way, man, but we're fugitives.- นีล... ฉันไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ยังไงดี แต่พวกเราเป็นนักโทษหนี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You act like I've never smuggled a fugitive across state lines before.พวกนายทำเหมือนว่าฉัน ไม่เคยแอบพาคนหนีข้ามรัฐมาก่อน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Requesting an update on fugitive Dale Denton.นี่จนท.บาร์บารา ขอข้อมูลล่าสุด เรื่องผู้ต้องหาหลบหนีเดล เดนตัน Pineapple Express (2008)
I repeat, requesting update on Dale Denton. I have the fugitive in custody.ย้ำว่าขอข้อมูลล่าสุดเรื่องเดล เดนตัน ผู้ต้องหาอยู่ในการดูแลของฉัน Pineapple Express (2008)
Were you aware that miss austen was a fugitive being transportedคุณทราบหรือไม่ว่า มิสออสตินเป็นผู้ร้ายหลบหนีที่กำลังถูกคุมตัวกลับ Eggtown (2008)
You're a fugitive,got caught in Australia,and the feds will bring you back.คุณหลบหนีการจับกุม และถูกจับได้ที่ออสเตรเลีย และรัฐกำลังเอาตัวคุณกลับไป Eggtown (2008)
My name is Michael Scofield. And I am a fugitive.ชื่อของผมคือ ไมเคิล สโคฟิลด์ ผมเป็นนักโทษหลบหนี Scylla (2008)
You should be having hot fugitive sexน่าจะไปมีเซ็กแบบร้อนแรง The Price (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fugitiveI was on the alert for a fugitive criminal.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUGITIVE    F Y UW1 JH AH0 T IH0 V
FUGITIVES    F Y UW1 JH AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fugitive    (n) (f y uu1 jh @ t i v)
fugitives    (n) (f y uu1 jh @ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüchtling {m} | Flüchtlinge {pl}fugitive | fugitives [Add to Longdo]
flüchtig {adj} | flüchtiger | am flüchtigstenfugitive | more fugitive | most fugitive [Add to Longdo]
Fluchtkuckuck {m} [ornith.]Fugitive Hawk Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱獄犯[だつごくはん, datsugokuhan] (n) escaped prisoner; fugitive [Add to Longdo]
脱走者[だっそうしゃ, dassousha] (n) escapee; fugitive [Add to Longdo]
逃亡者[とうぼうしゃ, toubousha] (n) runaway; fugitive [Add to Longdo]
逃亡中[とうぼうちゅう, toubouchuu] (adj-no) at large; fugitive [Add to Longdo]
逃亡犯[とうぼうはん, toubouhan] (n) (abbr) (See 逃亡犯罪人・とうぼうはんざいにん) fugitive from justice; fugitive criminal [Add to Longdo]
逃亡犯罪人[とうぼうはんざいにん, toubouhanzainin] (n) fugitive from justice; fugitive criminal [Add to Longdo]
抜け忍;抜忍[ぬけにん, nukenin] (n) runaway ninja; fugitive ninja [Add to Longdo]
犯人蔵匿罪[はんにんぞうとくざい, hanninzoutokuzai] (n) (crime of) harboring a fugitive (harbouring) [Add to Longdo]
落人伝説[おちゅうどでんせつ, ochuudodensetsu] (n) legend concerning a fugitive clan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fugitive \Fu"gi*tive\, n.
   1. One who flees from pursuit, danger, restraint, service,
    duty, etc.; a deserter; as, a fugitive from justice.
    [1913 Webster]
 
   2. Something hard to be caught or detained.
    [1913 Webster]
 
       Or Catch that airy fugitive called wit. --Harte.
    [1913 Webster]
 
   {Fugitive from justice} (Law), one who, having committed a
    crime in one jurisdiction, flees or escapes into another
    to avoid punishment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fugitive \Fu"gi*tive\, a. [OE. fugitif, F. fugitif, fr. L.
   fugitivus, fr. fugere to flee. See {Bow} to bend, and cf.
   {Feverfew}.]
   1. Fleeing from pursuit, danger, restraint, etc., escaping,
    from service, duty etc.; as, a fugitive solder; a fugitive
    slave; a fugitive debtor.
    [1913 Webster]
 
       The fugitive Parthians follow.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Can a fugitive daughter enjoy herself while her
       parents are in tear?         --Richardson
    [1913 Webster]
 
       A libellous pamphlet of a fugitive physician. --Sir
                          H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not fixed; not durable; liable to disappear or fall away;
    volatile; uncertain; evanescent; liable to fade; --
    applied to material and immaterial things; as, fugitive
    colors; a fugitive idea.
    [1913 Webster]
 
       The me more tender and fugitive parts, the leaves .
       . . of vegatables.          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   {Fugitive compositions}, Such as are short and occasional,
    and so published that they quickly escape notice.
 
   Syn: Fleeting; unstable; wandering; uncertain; volatile;
     fugacious; fleeing; evanescent.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fugitive
   adj 1: lasting for a markedly brief time; "a fleeting glance";
       "fugitive hours"; "rapid momentaneous association of
       things that meet and pass"; "a momentary glimpse" [syn:
       {fleeting}, {fugitive}, {momentaneous}, {momentary}]
   n 1: someone who flees from an uncongenial situation; "fugitives
      from the sweatshops" [syn: {fugitive}, {runaway}, {fleer}]
   2: someone who is sought by law officers; someone trying to
     elude justice [syn: {fugitive}, {fugitive from justice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top