Search result for

runaway

(43 entries)
(0.0846 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -runaway-, *runaway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
runaway[N] ผู้หลบหนี, See also: คนหลบหนี, คนที่วิ่งหนี, ผู้วิ่งหนี, Syn. escapee, deserter, refugee
runaway[ADJ] ซึ่งวิ่งหนีไป, See also: ซึ่งหลบหนีไป, ซึ่งเตลิดไป, Syn. escaped, fugitive
runaway[ADJ] ที่ควบคุมไม่อยู่, Syn. out of control
runaway[ADJ] ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. easily won

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Runaway childrenเด็กที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Runaway Industry อุตสาหกรรมวิ่งหนี
อุตสาหกรรมซึ่งย้ายจากถิ่นที่ตั้งเดิมในประเทศ หนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อหาประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านค่าแรงงาน อุตสาหกรรมประเภทที่ใช้ แรงงานจำนวนมากจากประเทศพัฒนาแล้วที่มีค่าจ้างแรงงานสูง จึงมักจะนิยมย้ายถิ่นมาสร้างโรงงานในประเทศกำลังพัฒนาที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ มีความหมายเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม (ดู Industrial Migration) [สิ่งแวดล้อม]
Runaway wivesภรรยาที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
I heard that his mother's a runaway handmaiden...ข้าได้ยินว่าแม่ของเขาหลบหนีจาการเป็นสาวใช้ Iljimae (2008)
This sucks! Hey. What are the odds to meet a runaway soldier in a park?แย่จริงๆ! นายว่ามันมีโอกาสเท่าไหร่ ที่จะมาเจอทหารหนีทัพในสวนสนุก? My Sassy Girl (2008)
My office supervises all runaway and missing child cases, including your son's, and;สำนักงานของผม ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็ก ที่หนีออกจากบ้าน หรือสูญหายไป รวมทั้งลูกชายคุณ และ Changeling (2008)
Got it. The runaway inflation in Laosได้แล้ว / ปัญหาเงินเฟ้อในประเทศลาวไม่สามารถควบคุมได้ Safe and Sound (2008)
looks like the wedding dress might have a runaway train.ดูเหมือนว่าชุดเจ้าสาวอาจจะหนีไปแล้วก็ได้ Rufus Getting Married (2009)
kristie taylor, runaway, drug addict, reported missing from farmington, new mexicoคริสตี้ เทย์เลอร์ หนีออกจากบ้าน, ติดยา Cradle to Grave (2009)
she could be a runaway, just like these victims.ซึ่งทำให้เขาอยู่ในสภาพถูกบังคับ ตามจิตวิทยา 101... Cradle to Grave (2009)
see if there are any similarities in the runaways' patterns, where the unsub's finding them.รี้ดกับเพรนทิส ไปจุดที่ทิ้งศพ Cradle to Grave (2009)
he gets to kidnap, rape, and kill each of the runaways, and she gets to keep the children.เขาลักพาตัว, ข่มขืน และฆ่า เหยื่อแต่ละราย ที่หนีออกจากบ้าน และเธอต้องการเก็บเด็กไว้ Cradle to Grave (2009)
all of the runaways have been blond, which means the unsub may be as well.เหยื่อทุกคนที่หนีออกจากบ้าน มีผมบลอนด์ ซึ่งหมายความว่าผู้ต้องสงสัย อาจมีเช่นเดียวกัน Cradle to Grave (2009)
the first runaway, monica winmar, when was she abducted?5 ปีก่อน มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมกี่คน ในอาริโซน่า Cradle to Grave (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
runawayA hunt is on for the runaway.
runawayThe police are in pursuit of the runaway.
runawayZeal without knowledge is a runaway horse.

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNAWAY    R AH1 N AH0 W EY2
RUNAWAYS    R AH1 N AH0 W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
runaway    (n) (r uh1 n @ w ei)
runaways    (n) (r uh1 n @ w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausreißer {m} | Ausreißer {pl}runaway | runaways [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やさぐれ[, yasagure] (n) (1) (sl) running away from home; (2) runaway (child) [Add to Longdo]
ランナウェー[, rannaue-] (n) runaway [Add to Longdo]
家出少女[いえでしょうじょ, iedeshoujo] (n) runaway girl [Add to Longdo]
逃亡者[とうぼうしゃ, toubousha] (n) runaway; fugitive [Add to Longdo]
抜け忍;抜忍[ぬけにん, nukenin] (n) runaway ninja; fugitive ninja [Add to Longdo]
暴れ馬[あばれうま, abareuma] (n) restive horse; runaway [Add to Longdo]
暴走[ぼうそう, bousou] (n,vs) running wildly; reckless driving; runaway; rampage; (P) [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] (n) runaway horse; galloping horse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亡命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive [Add to Longdo]
奔马[bēn mǎ, ㄅㄣ ㄇㄚˇ, / ] runaway horses [Add to Longdo]
逃亡者[táo wáng zhě, ㄊㄠˊ ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ, ] runaway [Add to Longdo]
惊车[jīng chē, ㄐㄧㄥ ㄔㄜ, / ] runaway carriage (caused by stampede of draught animals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Runaway \Run"a*way`\, n.
   1. One who, or that which, flees from danger, duty,
    restraint, etc.; a fugitive.
    [1913 Webster]
 
       Thou runaway, thou coward, art thou fled? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of running away, esp. of a horse or teams; as,
    there was a runaway yesterday.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Runaway \Run"a*way`\, a.
   1. Running away; fleeing from danger, duty, restraint, etc.;
    as, runaway soldiers; a runaway horse.
    [1913 Webster]
 
   2. Accomplished by running away or elopement, or during
    flight; as, a runaway marriage.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 runaway
   adj 1: completely out of control; "runaway inflation"
   n 1: an easy victory [syn: {runaway}, {blowout}, {romp},
      {laugher}, {shoo-in}, {walkaway}]
   2: someone who flees from an uncongenial situation; "fugitives
     from the sweatshops" [syn: {fugitive}, {runaway}, {fleer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top