Search result for

ร้าง

(68 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้าง-, *ร้าง*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิ่งก่อสร้าง (n ) construction material

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
โครงการสร้างงานในชนบทprojet de création d'emplois ruraux

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้าง    [V] be deserted, See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused, Syn. ว่างเปล่า, Example: ศาลเจ้าต้นกร่าง ปัจจุบันนี้ร้างไปแล้ว, Thai definition: ปราศจากผู้คน
ร้าง    [ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่างน. รูปทรง, โครง, ตัว, เช่น เอวบางร่างน้อย ร่างเล็ก ร่างล่ำสัน.
ร่างก. ทำรูปโครงขึ้นเพื่อลอก คัด หรือแต่งเป็นต้นในภายหลัง เช่น ร่างพระราชบัญญัติ ร่างภาพ.
ร่างว. ที่ทำรูปโครงขึ้นเพื่อลอก คัด หรือแต่งเป็นต้นในภายหลัง เช่น ฉบับร่าง ต้นร่าง ภาพร่าง โครงร่าง.
ร้างก. จากไปชั่วคราว เช่น นิราศร้างห่างเหเสน่หา, แยกกันอยู่แต่ยังไม่หย่าขาดจากกัน เช่น ผัวเมียร้างกัน.
ร้างว. ที่ถูกทอดทิ้ง เช่น พ่อร้าง แม่ร้าง, ว่างเปล่า, ปราศจากผู้คน, เช่น บ้านร้าง เมืองร้าง.
ร่างกายน. ตัวตน.
ร้างราก. ค่อย ๆ เลิกร้างกันไปเอง เช่น ผัวเมียร้างรากัน.
ร่างร้านน. โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูง ๆ เช่นพระเจดีย์หรือตึก, นั่งร้าน ก็ว่า.
ร่างแห ๑น. สิ่งที่ถักด้วยด้ายเป็นต้น เป็นตาข่ายสำหรับจับปลา, โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ร่างแหคลุมผม กระเป๋าร่างแห.
ร่างแห ๑ดูใน ร่าง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ร่างกฎหมาย[n.] (rāng kot māi) EN: bill   FR: projet de loi [m]
ร่างกาย[n.] (rāngkāi) EN: body   FR: corps [m] ; organisme [m]
ร่างกายผู้ชาย[n. exp.] (rāngkāi phūchāi) EN: male body   FR: corps de l'homme [m]
ร่างกายผู้หญิง[n. exp.] (rāngkāi phūying) EN: female body   FR: corps de la femme [m]
ร่างกายมนุษย์[n. exp.] (rāngkāi manut) EN: human body   FR: corps humain [m]
ร่างงบประมาณ[n. exp.] (rāng ngoppramān) EN: budget proposal   
ร่างจดหมาย [n. exp.] (rāng jotmāi) EN: draft letter   FR: projet de lettre [m] ; brouillon de lettre [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
to make a mountain out of a molehillร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls
MRI(n abbrev) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
active immunityการเกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากการสร้างแอนตี้บอดี้ภายในสิ่งมีชีวิตเอง
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
armourer(n) ผู้สร้างอาวุธ
artificer(n) ผู้ชำนาญงาน,ผู้สร้าง,ผู้ใช้อุบาย
build(vt) ทำ,สร้าง,ร่าง,ก่อ,ปลูก,ก่อสร้าง,สถาปนา
builder(n) ผู้สร้าง,ผู้สถาปนา,ช่างก่อสร้าง
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
coin(vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
conception(n) ความคิดเห็น,การสร้างมโนภาพ,มโนคติ,การตั้งครรภ์
concrete(vt) ทำให้แข็ง,วางคอนกรีต,สร้างด้วยคอนกรีต
constitute(vt) ประกอบขึ้น,สถาปนา,แต่งตั้ง,บัญญัติขึ้น,สร้างขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Bau(n) |der| การก่อสร้าง, โยธา
bauen(vt) |baute, hat gebaut| ก่อสร้าง, See also: konstruieren, anfertigen
aufbauen(vi) |baute auf, hat aufgebaut| สร้างขึ้น, See also: errichten
anbauen(vi) |baute an, hat angebaut| ต่อเติม (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
anstrengend(adj adv) ที่ทำให้เหนื่อยล้า เครียด เช่น Der Straßenbau ist anstrengend. งานสร้างถนนเป็นงานที่เหนื่อย
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
Scheidung(n) |die, pl. Scheidungen| การหย่าร้าง
Handwerk(n) |das, pl. Handwerke| งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ด้วยมือ เช่น kreatives Handwerk งานฝีมือที่สร้างสรรค์
Baukonstruktion(n) |die, pl. Baukonstruktionen| วิชาโครงสร้างโยธาฯ, งานโครงสร้างโยธาฯ

French-Thai: Longdo Dictionary
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
au cours de(phrase) อยู่ในระหว่าง เช่น Ce bâtiment est au cours de construction. = อาคารหลังนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Are you satisfied with the result?

Go to Top