ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deserter

D EH1 Z ER0 T ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deserter-, *deserter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deserter[N] คนหนีทหาร, See also: ทหารหนีทัพ, Syn. skulker, scutter, truant, runaway, fugitive

English-Thai: Nontri Dictionary
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They took you away from the battlefront to hunt for deserters and cowards.พวกเขาให้คุณออกจากแนวหน้า.. ไปตามล่าพวกหนีทหาร และไอ้พวกขึ้ขลาด ผมไม่หล่ะ The Water Horse (2007)
A coward, a deserter auxiliary troops.แค่ไอ้ขี้ขลาดที่เป็นทหารหนีทัพ Sacramentum Gladiatorum (2010)
They've captured a deserter from The Night's Watch.เขาจับตัวคนหนีทหารจากไนท์วอทชได้ Winter Is Coming (2011)
You have an order in your left that says I'm a deserter caught impersonating an officer.เค้าบอกว่าผมโดนจับข้อหา ปลอมตัวเป็นนายทหาร แต่มันไม่ได้เขียนเกี่ยวกับ ชื่อของคุณ Edge of Tomorrow (2014)
They hung three deserters down in Perry.พวกเขาแขวนคอทหารหนีทัพ 3 นายในเพอร์รี่ Free State of Jones (2016)
Well, I'm not gonna concern myself with five or six deserters hiding' out in the swamp who don't have the courage to show their face.ฉันจะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย กับทหารหนีทัพห้าหกนาย ที่ซ่อนตัวอยู่ที่หนองน้ำ พวกที่ไม่มีความกล้าที่จะเสนอหน้ามา Free State of Jones (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deserterShe harbored the deserter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger

CMU English Pronouncing Dictionary
DESERTER D EH1 Z ER0 T ER0
DESERTERS D EH1 Z ER0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deserter (n) dˈɪzˈɜːʳtər (d i1 z @@1 t @ r)
deserters (n) dˈɪzˈɜːʳtəz (d i1 z @@1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deserteur {m} | Deserteure {pl}deserter | deserters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱走兵[だっそうへい, dassouhei] (n) deserter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deserter \De*sert"er\ (d[-e]*z[~e]rt"[~e]r), n.
   One who forsakes a duty, a cause or a party, a friend, or any
   one to whom he owes service; especially, a soldier or a
   seaman who abandons the service without leave; one guilty of
   desertion.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deserter
   n 1: a disloyal person who betrays or deserts his cause or
      religion or political party or friend etc. [syn:
      {deserter}, {apostate}, {renegade}, {turncoat}, {recreant},
      {ratter}]
   2: a person who abandons their duty (as on a military post)
     [syn: {deserter}, {defector}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top