ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การดูแล

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การดูแล-, *การดูแล*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
careการดูแล, การสงวนรักษา, การระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
After careการดูแลภายหลังการรักษา [TU Subject Heading]
Careการดูแล [TU Subject Heading]
Care and hygieneการดูแลและอนามัย [TU Subject Heading]
Care of the sickการดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Child careการดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Critical careการดูแลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Dental careการดูแลฟัน [TU Subject Heading]
Dental care for agedการดูแลฟันผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Dental care for childrenการดูแลฟันเด็ก [TU Subject Heading]
Home careการดูแลในเคหสถาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know how to care for them.ฉันรู้วิธีการดูแลสำหรับมัน The Old Man and the Sea (1958)
- Patience and moderation, Mr. Ambassador.- ความอดทนและการดูแลนายเอกอัครราชทูต The Ugly American (1963)
I think that you'll manage to gain their respect by treating them better!ฉันว่านายจะได้รับความยำเกรง ด้วยการดูแลพวกนั้นให้ดีกว่านี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Are our men treated that well in Andersonville Camp?คนของเราในค่ายแอนเดอร์สันวิลล์ ได้รับการดูแลดีไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...ฉันเอาการดูแลที่จะพูดคุยไกล กลับ ในปากที่เป็นไปได้เป็น ไวยากรณ์เด็กหนุ่มที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ไม่แตกต่างกัน How I Won the War (1967)
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ The Godfather (1972)
Rest well. You're in good hands.พักผ่อนซะ หนูได้รับการดูแลอย่างดี. Suspiria (1977)
Breaks custody, wastes a young premmie and takes off in a Pursuit Special.บ้าดีเดือด แบ่งการดูแลของเสีย หนุ่ม คนและจะปิดในการแสวงหา พิเศษ Mad Max (1979)
Montazano, who called himself the Nightrider, had broken from custody and escaped in the police vehicle.มอนทัสแอโน ที่เรียกตัวเองว่า ไนทไรเดอ ได้เสียจากการดูแล และหนีออกมาในรถตำรวจ Mad Max (1979)
I will hear of it if they are not treated well.ฉันจะได้ข่าว ถ้าพวกเขาไม่ได้ รับการดูแลอย่างดี Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Senior Zhao, I will leave Yang Guo in your care.ศิษย์พี่เตีย, ข้าจะให้เอี้ยก้วยอยู่ในการดูแลของท่าน. Return of the Condor Heroes (1983)
Makes us all feel like well-cared-for children.ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้รับการดูแลอย่างดีสำหรับเด็ก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดูแลรักษา[n.] (kān dūlaēraksā) EN: maintenance   

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftercare[N] การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
care[N] การดูแล, See also: การปกป้อง, Syn. charge, protection
grooming[N] การดูแลเครื่องแต่งกายและผมเผ้าเรียบร้อย
hold[N] การควบคุม, See also: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
ministering[N] การดูแล, See also: การช่วยเหลือ, Syn. aiding, assisting
ministrations[N] การช่วยเหลือ, See also: การดูแล, Syn. assistance, support, help
mothering[N] การดูแลเด็กหรือผู้อื่น
supervision[N] การดูแลตรวจตรา, See also: การควบคุม, การจัดการ, Syn. guidance, management, control, direction, superintendence
tendance[N] การดูแลเอาใจใส่, See also: การเฝ้าดูแล
treatment[N] การดูแล, See also: การรักษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
housekeepingn. การดูแลบ้าน,การเรือน,เคหกรรม
intendance(อินเทน'เดินซฺ) n. การควบคุม,การดูแล,แผนควบคุมการบริหาร,แผนกสมุหเทศาภิบาล
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง,ความเข้ากับ,การดูแล,การผดุงไว้,การเก็บรักษา,การเฝ้า,การสงวนไว้, Syn. custody
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
pedicure(เพด'ดะเคียวร์) n. การดูแลและรักษาเท้า,หมอเท้า,การล้างขัดหรือทาเล็บ, See also: pedicurist n.
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
superintendence(n) การควบคุม,การจัดการ,การดูแล,การอำนวยการ
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
onboarding (n ) การดูแลพนักงานใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
警備[けいび, keibi] (n) การดูแลรักษาความปลอดภัย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
手入れ[ていれ, teire] Thai: การดูแล
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after

German-Thai: Longdo Dictionary
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top