Search result for

refusal

(49 entries)
(0.008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refusal-, *refusal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refusal[N] คำปฏิเสธ, See also: การปฏิเสธ, Syn. denial, rejection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refusal(รีฟิว'เซิล) n. การปฏิเสธ,การไม่ยอม,การบอกปัด, Syn. rejection,denial,veto

English-Thai: Nontri Dictionary
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refusalการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refusalการบอกปัด, คำบอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)
Because she tortures you with her refusal?เพราะความทรมาน จากคำบอกปัดของนางน่ะรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
With her flat affect, lack of culture and utter refusal to engage, Chelsea couldn't even dazzle the likes of Forrest-fucking-Gump.ที่จะจำหน่ายตัวเอง ในฐานะเอสคอร์ทชั้นสูง ด้วยท่าทีเย็นชา ไร้วัฒนธรรม The Girlfriend Experience (2009)
"Your refusal to condone animal slaughterYour refusal to condone animal slaughter Did You Hear About the Morgans? (2009)
with the refusal to obey, expressing unique abilities that highlighted the athlete's pride and dignity.with the refusal to obey, expressing unique abilities that highlighted the athlete's pride and dignity. Episode #1.13 (2009)
Your refusal would be unwise.ถ้าฉลาด... อย่าปฏิเสธ Star Trek (2009)
The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done.อุปสรรคสำคัญตอนนั้น ก็คือเธอปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความจริงที่ได้ทำลงไป Shutter Island (2010)
Not a single refusal to the request to meet me, even if it's close to midnight.ไม่ใช่แค่ไม่ปฏิเสธรับนัดผม นี่ขนาดใกล้ๆ เที่ยงคืนเลยนะ Pasta (2010)
Your refusal to find out who's the father has made you cause one mother of a scene.การปฏิเสธที่จะหาว่าใครเป็นพ่อ ทำให้คุณมีภาพของความเป็นแม่ขึ้นมาแล้วละ The Jewel of Denial (2011)
Only by Chuck's refusal to disclose.โดยเฉพาะการปฏิเสธชัคที่จะเปิดเผย Rhodes to Perdition (2011)
Refusal to implement tasks.การปฏิเสธการช่วยเหลืองาน Me Too, Flower! (2011)
I find it hard to express the depth of betrayal from you, my own sister, at your refusal to let me visit my son or even give him my birthday cards.ฉันพบว่ามันยาก กับความรู้สึกเหมือนถูกทรยศ จากเธอ น้องสาวของฉัน เธอทำได้ยังไง ห้ามไม่ให้ฉันพบเขา The Woman in Black (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refusalA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
refusalHe gave a firm refusal.
refusalHe gave a flat refusal.
refusalHe gave a flat refusal to his mother's request.
refusalHe was so adamant in his refusal.
refusalHis answer amounts to a refusal.
refusalHis reply was in effect a refusal.
refusalI had expected an outright refusal, but to my surprise she agreed.
refusalI interpreted her silence as a refusal.
refusalShe gave a flat refusal to my offer.
refusalThese conditions amount to refusal.
refusalWhat she wants to say just adds up to a refusal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปฏิเสธ[N] refusal, See also: denial, refutation, reject, decline, Example: นักเรียนไม่พอใจกับคำปฏิเสธของท่านอธิการเรื่องการขออนุญาตจัดงานปีใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปฏิเสธ[n.] (kham patisēt) EN: refusal ; denial   

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUSAL    R AH0 F Y UW1 Z AH0 L
REFUSALS    R AH0 F Y UW1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refusal    (n) (r i1 f y uu1 z l)
refusals    (n) (r i1 f y uu1 z l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versagung {f} einer Baugenehmigungrefusal of a building permission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
居催促[いざいそく, izaisoku] (n,vs) refusal to leave [Add to Longdo]
拒止[きょし, kyoshi] (n,vs) refusal [Add to Longdo]
拒絶[きょぜつ, kyozetsu] (n,vs) refusal; rejection; (P) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) [Add to Longdo]
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children) [Add to Longdo]
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) [Add to Longdo]
謝絶[しゃぜつ, shazetsu] (n,vs) refusal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refusal \Re*fus"al\ (-al), n.
   1. The act of refusing; denial of anything demanded,
    solicited, or offered for acceptance.
    [1913 Webster]
 
       Do they not seek occasion of new quarrels,
       On my refusal, to distress me more?  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The right of taking in preference to others; the choice of
    taking or refusing; option; as, to give one the refusal of
    a farm; to have the refusal of an employment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refusal
   n 1: the act of refusing
   2: a message refusing to accept something that is offered

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top