ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supplication

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supplication-, *supplication*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supplication(ซัพพลิเค'เชิน) n. การอุทธรณ์,การเรียกร้อง,การอ้อนวอน,การวิงวอน., See also: supplicatory adj., Syn. appeal,call

English-Thai: Nontri Dictionary
supplication(n) การเรียกร้อง,การขอร้อง,การอ้อนวอน,การอุทธรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you are in the presence of His Holiness... you must always be standing... bent in obeisance, hands folded in supplication.เมื่ออยู่ต่อหน้าองค์เหนือหัว คุณจะต้องยืนเสมอ ก้มตัวลงแสดงความเคารพ พนมมือไว้ด้วยกัน Seven Years in Tibet (1997)
Raj, I highly doubt there is any argument you can make, threat you might levy, rhetorical strategy, plea, invocation, supplication, or... vetoomus that you can employ that would convince me to reconsider.ราจ, ฉันสงสัยเป้นอย่างยิ่งว่านายมีเหตุผลอื่นๆ, การส่งส่วย, ศิลปะการพูด การอ้อนวอน, ข้ออ้าง The Psychic Vortex (2010)
So, since I'm not above a little supplication every once in a while, maybe you should give me your sunglasses.เนื่องจากฉันไม่ได้เจ็บป่วยหนัก จนต้องอ้อนวอนขอความเมตตา จากพระเจ้า ในทุกคราวที่เจ็บป่วย รบกวนช่วยยื่นแว่นตาดำ มาให้ฉันดูหน่อย The Bones That Weren't (2010)
Kneeling in supplication at the feet of g-dash-d.การนั่งคุกเข่าในท่าวิงวอนอยู่บริเวณปลายเตียงทั้งสองข้างซ้ายขวา Coquilles (2013)
Supplication is the most common form of prayer.การนั่งคุกเข่าในท่าวิงวอน เป็นรูปเเบบการสวดภาวนาที่นิยมใช้กันมากที่สุดน่ะ Coquilles (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร้องขอ[N] request, See also: supplication, entreaty, begging, asking, Example: รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์, Thai definition: การขอเป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supplication    (n) sˌʌplɪkˈɛɪʃən (s uh2 p l i k ei1 sh @ n)
supplications    (n) sˌʌplɪkˈɛɪʃənz (s uh2 p l i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebet {n} | Gebete {pl}supplication | supplications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication [Add to Longdo]
祈り(P);祷り[いのり, inori] (n) prayer; supplication; (P) [Add to Longdo]
祈願[きがん, kigan] (n,vs,adj-no) prayer; supplication; (P) [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P) [Add to Longdo]
切願[せつがん, setsugan] (n,vs) entreaty; supplication [Add to Longdo]
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supplication \Sup`pli*ca"tion\, n. [F. supplication, L.
   supplicatio.]
   1. The act of supplicating; humble and earnest prayer, as in
    worship.
    [1913 Webster]
 
   2. A humble petition; an earnest request; an entreaty.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rom. Antiq.) A religious solemnity observed in
    consequence of some military success, and also, in times
    of distress and danger, to avert the anger of the gods.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Entreaty; petition; solicitation; craving.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supplication
   n 1: a prayer asking God's help as part of a religious service
      [syn: {invocation}, {supplication}]
   2: a humble request for help from someone in authority [syn:
     {supplication}, {plea}]
   3: the act of communicating with a deity (especially as a
     petition or in adoration or contrition or thanksgiving); "the
     priest sank to his knees in prayer" [syn: {prayer},
     {supplication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top