ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejection

R IH0 JH EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejection-, *rejection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejection(n) การปฏิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. denial, dismissal, rebuff, refusal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ, การบอกปัด, สิ่งที่ถูกปฏิเสธ, สิ่งที่ถูกละทิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
rejection(n) การปฏิเสธ, การทิ้ง, การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rejectionปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejectionการปฏิเสธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejection of offerการบอกปัดคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejection risk insuranceการประกันภัยปฏิเสธนำเข้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. I know how you feel. I'm up for rejection next week.ใช่ ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร ฉันขึ้นสำหรับการปฏิเสธในสัปดาห์หน้า The Shawshank Redemption (1994)
Little parole rejection present.ทัณฑ์บนน้อยปฏิเสธปัจจุบัน The Shawshank Redemption (1994)
everything, from the acceptance and rejection of specific gospels..ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือไม่รับผ่านร่างหลักพระธรรม The Da Vinci Code (2006)
And my new song got a really polite rejection letter... from Two Tone Records.อู้ อู้ และเพลงใหม่ของฉันได้จดหมายปฏิเสธที่สุภาพ จากบริษัทเพลง ทูโทน Just My Luck (2006)
Helen never handled rejection particularly well.เฮเลนไม่เคยถอนตัวจากเรื่องพวกนี้ Episode #2.1 (2008)
"Radical architecture is a rejection of all formal and moral parameters."พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคือการปฏิเสธกฏเกณฑ์ และปัจจัยทางศีลธรรม" The Sunshine State (2008)
Find the source of your first rejection and make her pay for it.หาต้นตอที่ถูกปฏิเสธครั้งแรก และให้เธอชดใช้ 52 Pickup (2008)
At least 20% rejection you've given me.อย่างน้อยมี 20 เปอร์เซนต์ที่ไม่ผ่าน ที่คุณให้ฉันมาเนี่ย New York, I Love You (2008)
So much rejections is still not enough?แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอ? Episode #1.13 (2009)
So both locations represent rejection to him.แสดงว่าทั้งสองที่ ปฏิเสธเขา Amplification (2009)
Alpha personalities don't handle rejection well.บุคลิกภาพแบบAlpha รับมือกับการถูกปฏิเสธได้ไม่ดีเท่าไหร่ Middle Man (2010)
This is a rejection letter.นี่มันจดหมายปฏิเสธนะ The Help (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REJECTION R IH0 JH EH1 K SH AH0 N
REJECTION R IY0 JH EH1 K SH AH0 N
REJECTIONS R IH0 JH EH1 K SH AH0 N Z
REJECTIONS R IY0 JH EH1 K SH AH0 N Z
REJECTIONIST R IH0 JH EH1 K SH AH0 N IH0 S T
REJECTIONIST R IY0 JH EH1 K SH AH0 N IH0 S T
REJECTIONISTS R IH0 JH EH1 K SH AH0 N IH0 S T S
REJECTIONISTS R IY0 JH EH1 K SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejection (n) rˈɪʤˈɛkʃən (r i1 jh e1 k sh @ n)
rejections (n) rˈɪʤˈɛkʃənz (r i1 jh e1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnung { f }; Zurückweisung { f }; Rückweisung { f } | Ablehnungen { pl } | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]
Rückweisungsquote { f }rejection number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n, vs, adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n, vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
一蹴[いっしゅう, isshuu] (n, vs) kick; rejection [Add to Longdo]
一蹴り[ひとけり, hitokeri] (n) kick; rejection [Add to Longdo]
厭棄[えんき, enki] (n, vs) (obsc) abandonment; rejection [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n, vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] (n, vs) rejection; dismissal; (P) [Add to Longdo]
拒絶[きょぜつ, kyozetsu] (n, vs) refusal; rejection; (P) [Add to Longdo]
拒絶感[きょぜつかん, kyozetsukan] (n) feelings of rejection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rejection \Re*jec"tion\ (r?-j?k"sh?n), n. [L. rejectio: cf. F.
   r['e]jection.]
   Act of rejecting, or state of being rejected.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rejection
   n 1: the act of rejecting something; "his proposals were met
      with rejection"
   2: the state of being rejected [ant: {acceptance}]
   3: (medicine) an immunological response that refuses to accept
     substances or organisms that are recognized as foreign;
     "rejection of the transplanted liver"
   4: the speech act of rejecting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top