Search result for

คดีแพ่ง

(15 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คดีแพ่ง-, *คดีแพ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีแพ่ง[N] civil case, Example: ขณะนี้เขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับนายเสรีในคดีแพ่งแล้ว, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คดีแพ่งน. คดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิในทางแพ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civil suitคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actions, civil and penalคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil and penal actionsคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ดู penal actions ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- If all he does is break the coffee table and give her a certain amount of aggravation and she decides to go to court over it, that's a civil case.- LF ทุกอย่างที่เขาทำก็คือทำลายโต๊ะกาแฟ และให้เธอจำนวนหนึ่งของการทำให้รุนแรงขึ้น และเธอตัดสินใจที่จะไปที่ศาลมากกว่านั้นที่เป็นคดีแพ่ง Revolutionary Road (2008)
Guys guys, did you know I have a civil case, against that bitch that stole my husband?พวกเธอ รู้มั้ยว่าที่จริงแล้ว ฉันมีสิทธิในการฟ้องคดีแพ่ง กับอีตัวที่แย่งสามีฉันไปได้? Accounting for Lawyers (2010)
Civil litigation attorney with a sealed juvie record.อัยการคดีแพ่ง ซึ่งมีประวัติที่ถูกปกปิดไว้ Legacy (2012)
They're protected in civil actions under the privacy statute of '74.พวกเขาได้รับการคุ้มครอง ในคดีแพ่ง ภายใต้รัฐบัญญัติของปี 74 Discovery (2012)
Well, we can pursue the civil suit if you want, but the D.A. now has no choice, with Mr. Somers' confession, to prosecute him.เอาล่ะค่ะ เราสามารถติดตามคดีแพ่งให้คุณได้ ถ้าคุณต้องการ แต่ตอนนี้อัยการไม่มีทางเลือก กับคำสารภาพของคุณโซเมอร์ ที่จะดำเนินคดีกับเขา Honor Thy Father (2012)
Well... he is a tax attorney.คือ เขาเป็นทนายความคดีแพ่ง American Beauty (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีแพ่ง[n. exp.] (khadī phaeng) EN: civil case ; civil suit   

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top