ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

criminal case

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criminal case-, *criminal case*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminal caseคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems I had a natural aptitude for applying behavioural models to criminal cases.ผมย้ายไปเรียนในอังกฤษ เมื่อกลับมา ผมถูกเลือกเข้าทำงานกับองค์กร Deep Throat (1993)
We're checking into their last known whereabouts And any connection that their criminal casesเราตรวจดูที่อยู่สุดท้าย และข้อเชื่อมโยง There's Something About Harry (2007)
our immediate task is to re-examine every criminal case involving our 18 victims.งานที่เราต้องทำด่วนคือทบทวน อาชญากรทุกคนที่เกี่ยวพันกับ เหยื่อทั้ง 18 คนนี้อีกครั้งหนึ่ง Morning Comes (2007)
If he hits her with it and kills her, that's a criminal case.ถ้าเขาฮิตของเธอกับมันและฆ่าเธอที่เป็นคดีอาญา Revolutionary Road (2008)
I build the criminal case, you recover the money for the victim.I build the criminal case, you recover the money for the victim. Your Secrets Are Safe (2010)
I'm not given that information unless it's a criminal case.ผมบอกไม่ได้หรอก เว้นแต่มันเป็นคดีอาชญากรรม The Three Bad Wolves (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาญา[N] criminal case, Syn. คดีอาญา, Ant. แพ่ง, คดีแพ่ง, Example: อาชญากรรมคือการกระทำผิดอาญา และผู้ที่กระทำต้องได้รับโทษตามกฎหมาย, Thai definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กฎหมาย)
คดีอาญา[N] criminal case, Example: ศาลตัดสินเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดในคดีอาญาด้วย, Count unit: คดี, Thai definition: คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา เป็นความผิดต่อส่วนรวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure   FR: affaire criminelle [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刑案[xíng àn, ㄒㄧㄥˊ ㄢˋ, ] criminal case [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafsache {f} | Strafsachen {pl}criminal case | criminal cases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑事事件(P);刑事々件[けいじじけん, keijijiken] (n) criminal case; (P) [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
捜査員[そうさいん, sousain] (n) investigator (usu. of criminal cases) [Add to Longdo]
立件[りっけん, rikken] (n,adj-no) (1) assembling a case (for prosecution); (2) precondition or prerequisite for prosecution; (vs) (3) to build a criminal case against someone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top