ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

felonious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felonious-, *felonious*, feloniou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felonious(adj) เกี่ยวกับความชั่วร้าย, See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง, Syn. illegal, criminal, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง, ร้ายกาจ, โหดร้าย, ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious, wicked

English-Thai: Nontri Dictionary
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ร้ายกาจ, เกี่ยวกับความผิดทางอาญา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Now stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.คราวนี้หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
So I fixed up your felonious rolling laboratory here 750 for the repair.เรื่องมันมีอยู่ว่า Down (2009)
America will devour the salacious tale of the felonious sapphic blondes and their vendetta against one of the wealthiest families on the planet.อเมริกาจะสวาปามนิยายโลกีย์ อันชั่วร้ายของเลสเบียนบลอนด์และความอาฆาตที่มีต่อ หนึ่งในครอบครัวที่มั่งคั่งที่สุด ในพิภพนี้ Penance (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
felonious

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felonious

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felonious \Fe*lo"ni*ous\, a.
   Having the quality of felony; malignant; malicious;
   villainous; traitorous; perfidious; in a legal sense, done
   with intent to commit a crime; as, felonious homicide.
   [1913 Webster]
 
      O thievish Night,
      Why should'st thou, but for some felonious end,
      In thy dark lantern thus close up the stars? --Milton.
   -- {Fe*lo"ni*ous*ly}, adv. -- {Fe*lo"ni*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felonious
   adj 1: involving or being or having the nature of a crime; "a
       criminal offense"; "criminal abuse"; "felonious intent"
       [syn: {criminal}, {felonious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top