Search result for

bandit

(62 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bandit-, *bandit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandit[N] ผู้ร้าย, See also: โจร, Syn. highwayman, thief
banditry[N] การขโมยและก่อความรุนแรงของผู้ร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits,banditti

English-Thai: Nontri Dictionary
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, my father is not a banditไม่,พ่อข้าไม่ใช่โขมย Iljimae (2008)
My father is really not a bandit!พ่อข้าไม่ใช่ขโมย! Iljimae (2008)
Is it true that father is a bandit?จริงหรือเปล่าที่พ่อเป็นโจร? Iljimae (2008)
Poachers, bandits, plunderers, robbers...พวกชอบบุกรุก, โจร, ผู้ร้าย, นักปล้น... The Secret of Moonacre (2008)
You're bandits and plunderers!แกเป็นโจรและพวกหัวขโมย ! The Secret of Moonacre (2008)
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด Kung Fu Panda (2008)
They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit.พวกเขาพยายามจะซื้อใจหัวหน้าของชนกลุ่มน้อย ด้วยการติดสินบนแบบอัญมณี แต่กองคาราวานถูกดักปล้น ทางตอนเหนืองของย่างกุ้ง The Dark Knight (2008)
The bandit had been throwing them away.เจ้าโจรคนนั้นโยนมันไว้ข้างทาง The Dark Knight (2008)
- That bandit in the forest in Burma...ในป่าของพม่า The Dark Knight (2008)
At first it was Capricorn a thuggish bandit working for an evil duke.โจรล่าสังหารที่ทำงานให้กับราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยม Inkheart (2008)
And the cave opened to reveal a most unpleasant collection of bandits."แล้วประตูถ้ำก็เปิดออก เผยให้เห็นความน่าสะพรึงกลัว... ...ของกลุ่มกองโจร Inkheart (2008)
Dog's making it like a bandit here.สุนัขทำท่าเหมือนกับ มีขโมยอยู่ที่นี่ Hachi: A Dog's Tale (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banditThe bandits demanded all money in the register.
banditThe bandits made a raid on the village.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุนโจร[N] bandit leader, Example: จังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นเป็นยุคที่ชุกชุมไปด้วยขุนโจรชื่อดังมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น
คนร้าย[N] outlaw, See also: bandit, criminal fellow, murderer, Syn. ผู้ร้าย, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายดักปล้นเงินจากลูกค้าของธนาคาร, Count unit: คน
โจร[N] robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โม่ง[N] bandit, See also: robber, Syn. ตัวการ, Example: รัฐบาลกำลังสืบหา ไอ้โม่ง ที่เอาเงิน 8 แสนล้านบาทไป
เสือ[N] bandit, See also: criminal, Syn. โจร, อาชญากร, ผู้ร้าย, Example: บรรดาเสือทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสือดำ เสือใบ เสือฝ้ายนั้น มีเหตุผลที่ต้องมาเป็นโจรก็เพราะความยากจนข้นแค้นทั้งนั้น, Thai definition: คนดุร้าย
หัวขโมย[N] thief, See also: bandit, burglar, cheat, robber, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal   FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar   FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit   
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
เสือ[n.] (seūa) EN: bandit ; gangster ; criminal   FR: bandit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANDIT    B AE1 N D AH0 T
BANDITS    B AE1 N D AH0 T S
BANDITRY    B AE1 N D AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bandit    (n) (b a1 n d i t)
bandits    (n) (b a1 n d i t s)
banditry    (n) (b a1 n d i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandit {m}; Räuber {m} | Banditen {pl}bandit | bandits [Add to Longdo]
Flaggen-Kaiserfisch {m}; Hawaii-Kaiserfisch {m} (Apolemichthys arcuatus) [zool.]bandit angel; black banded angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンディット;バンデット[, bandeitto ; bandetto] (n) bandit [Add to Longdo]
バンディッドエンジェルフィッシュ[, bandeiddoenjierufisshu] (n) banded angelfish (Apolemichthys arcuatus, was Holacanthus arcuatus); black-banded angel; bandit angelfish [Add to Longdo]
巨賊[きょぞく, kyozoku] (n) big-time bandit; big-time pirate [Add to Longdo]
渠帥;巨帥[きょすい, kyosui] (n) chief of bandits [Add to Longdo]
山賊[さんぞく, sanzoku] (n,adj-no) bandit; brigand; (P) [Add to Longdo]
山立ち;山立(io)[やまだち, yamadachi] (n) (1) bandit; brigand; (2) hunter; (3) (See またぎ) ancient hunting communities in Tohoku [Add to Longdo]
賊徒[ぞくと, zokuto] (n) rebels; bandit; robber; traitors [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) [Add to Longdo]
討匪[とうひ, touhi] (n) suppression of bandits [Add to Longdo]
馬賊[ばぞく, bazoku] (n) mounted bandit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěi, ㄈㄟˇ, ] bandit [Add to Longdo]
匪穴[fěi xué, ㄈㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, ] bandit den; rebel stronghold [Add to Longdo]
土匪[tǔ fěi, ㄊㄨˇ ㄈㄟˇ, ] bandit [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] bandit [Add to Longdo]
枪匪[qiāng fěi, ㄑㄧㄤ ㄈㄟˇ, / ] bandits with guns; an armed criminal; a gunman [Add to Longdo]
盗匪[dào fěi, ㄉㄠˋ ㄈㄟˇ, / ] bandit [Add to Longdo]
草寇[cǎo kòu, ㄘㄠˇ ㄎㄡˋ, ] bandits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bandit \Ban"dit\ (b[a^]n"d[i^]t), n.; pl. {Bandits}
   (b[a^]n"d[i^]ts), or {Banditti} (b[a^]n*d[i^]t"t[i^]). [It.
   bandito outlaw, p. p. of bandire to proclaim, to banish, to
   proscribe, LL. bandire, bannire. See {Ban} an edict, and cf.
   {Banish}.]
   An outlaw; a brigand.
   [1913 Webster]
 
      No savage fierce, bandit, or mountaineer. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: The plural banditti was formerly used as a collective
      noun.
      [1913 Webster]
 
         Deerstealers are ever a desperate banditti. --Sir
                          W. Scott.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bandit
   n 1: an armed thief who is (usually) a member of a band [syn:
      {bandit}, {brigand}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bandit
   bandit
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 bandit [bãdi]
   bandit
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bandit
   bandit
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bandit [bandiːt] (n) , s.(m )
   badman; bandit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top