Search result for

convict

(92 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convict-, *convict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convict[VI] ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง
convict[N] นักโทษ, See also: ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด, Syn. con, jailbird, inmate
convict[VT] พิสูจน์ว่ามีความผิด, Syn. find guilty, prove guilty
convict of[PHRV] ประกาศว่ามีความผิดฐาน, See also: มีความผิดในเรื่อง
convict of[PHRV] ทำให้เชื่อในเรื่อง, See also: โน้มน้าวให้เชื่อในเรื่อง (การทำผิด), Syn. convince of
conviction[N] การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction[N] ความเชื่อมั่น, See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า, Syn. article of faith, strong belief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convict(คอน'วิคทฺ) {convicted,convicting,convicts} n. ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,นักโทษ vt. (คัน วิคทฺ') พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด,ตัดสินว่าได้กระทำผิด,ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ, See also: convictable adj. ดู convictible adj. convictive adj. ดูconv
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief

English-Thai: Nontri Dictionary
convict(n) นักโทษ
convict(vt) ลงโทษ,ตัดสินว่าผิด
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convict๑. ผู้ต้องโทษ๒. นักโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convict๑. ผู้ต้องโทษ, นักโทษ๒. พิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convict labourแรงงานนักโทษ [ดู prison labour] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
convict labourแรงงานนักโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convictionการพิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convict laborแรงงานนักโทษ [TU Subject Heading]
Convictionลงโทษ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convictพิพากษาว่ามีความผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am asking for a truce with your personal convictions in an hour of public danger.ฉันต้องการเพียงความจริง โดยไม่เอาความคิดส่วนตัวเธอ มาทําให้สังคมต้องเสี่ยง Beneath the Planet of the Apes (1970)
A principle is a conviction you won't do something.หลักการคือการเชื่อมั่น- คุณจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง Idemo dalje (1982)
- Convicts?นักโทษ? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Turned out to be a convict.เปิดออกมาเป็นนักโทษ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
All you have to do is tell the police, he'll be convicted and your troubles will be over.สิ่งที่คุณต้องทำคือบอกตำรวจ เขาจะถูกตัดสินและ ปัญหาของคุณก็จะหมดไป Clue (1985)
If these guys get convicted they won't do any real time.ถึงพวกนั้นจะถูกตัดสินจำคุกแต่ก็ไม่กี่ปี Casualties of War (1989)
If these guys get convicted, they won't do any real time.ถึงทั้ง 4 คนถูกตัดสินจำคุกก็ไม่กี่ปีเอง Casualties of War (1989)
-That's misleading. He has no convictions.ชั้นคือหัวหน้าทีมคนใหม่ ร้อยโท จูแจอิน Hero (1992)
He has no convictions.เฮ้ ชอยอิลดู Hero (1992)
You are convicted felons.คุณจะตัดสินอาชญากร The Shawshank Redemption (1994)
that on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that ever walked a turn at Shawshank State Prison.ว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10: The Shawshank Redemption (1994)
I'm a convicted murderer who provides sound financial planning.ฉันฆาตกรตัดสินที่ให้การวางแผนทางการเงินเสียง The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convictA convict has escaped from prison.
convictFlying with conviction.
convictHaving been convicted of murder, he was sentenced to life imprisonment.
convictHe was convicted of murder.
convictHis words carry little conviction.
convictI have a strong conviction that our judgement was right.
convictIt is hard to live up to your convictions.
convictIt is our national conviction that politics is a dirty and dishonest pursuit.
convictNo one has been convicted of the crime yet.
convictNothing could sway his conviction.
convictShe always stands up for her convictions.
convictThe convict was pardoned after serving his sentence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ต้องโทษ[N] convict, Example: การส่งลายนิ้วมือไปตรวจที่กองทะเบียนกรมตำรวจ ก็เพื่อดูว่าคนผู้นั้นเคยเป็นผู้ต้องโทษหรือมีคดีอื่นติดตัวหรือไม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถูกตัดสินให้ลงโทษในคดีอาญา
ทิฐิ[N] conviction, See also: pride, stubbornness, obstinacy, Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี, Example: เขาเป็นคนแข็งกร้าว ไม่ยอมลดทิฐิของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การโน้มน้าว[N] influence, See also: conviction, persuasion, inducement, Syn. การชักจูง, Example: สิ่งที่ผู้วางโปรแกรมการอบรมพึงระลึกไว้ คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ใช้ระบบมีความเต็มใจที่จะยอมใช้ระบบใหม่, Thai definition: การชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม
นักโทษ[N] prisoner, See also: convict, captive, culprit, inmate, jailbird, Syn. คนโทษ, ผู้ต้องขัง, คนคุก, Example: บัญชาเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense   FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
พิพากษาลงโทษ[v. exp.] (phiphāksā longthōt) EN: convict   
โทษฐาน...[n. exp.] (thōt thān …) EN: conviction for …   
โทษฐานฉ้อโกง[n. exp.] (thōt thān chøkōng) EN: conviction for fraud   
โทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา[n. exp.] (thōt thān khā khon tāi dōi jēttanā) EN: conviction for homicid   
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[n. exp.] (thōt thān khomkheūn krathamchamrao) EN: conviction for rape   
โทษฐานลักทรัพย์[n. exp.] (thōt thān lak sap) EN: conviction for larceny   
โทษฐานหมิ่นประมาท[n. exp.] (thōt thān minpramāt) EN: conviction for slander   
โทษฐานปล้นทรัพย์[n. exp.] (thōt thān plon sap) EN: conviction for robbery   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVICT    K AA1 N V IH0 K T
CONVICT    K AH0 N V IH1 K T
CONVICTS    K AA1 N V IH0 K T S
CONVICTS    K AH0 N V IH1 K T S
CONVICTED    K AH0 N V IH1 K T AH0 D
CONVICT'S    K AH0 N V IH1 K T S
CONVICT'S    K AA1 N V IH0 K T S
CONVICTION    K AH0 N V IH1 K SH AH0 N
CONVICTING    K AH0 N V IH1 K T IH0 NG
CONVICTIONS    K AH0 N V IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convict    (n) (k o1 n v i k t)
convict    (v) (k @1 n v i1 k t)
convicts    (n) (k o1 n v i k t s)
convicts    (v) (k @1 n v i1 k t s)
convicted    (v) (k @1 n v i1 k t i d)
convicting    (v) (k @1 n v i1 k t i ng)
conviction    (n) (k @1 n v i1 k sh @ n)
convictions    (n) (k @1 n v i1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンヴィクトサージャンフィッシュ;コンヴィクト・サージャンフィッシュ[, konvikutosa-janfisshu ; konvikuto . sa-janfisshu] (n) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini [Add to Longdo]
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort [Add to Longdo]
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P) [Add to Longdo]
既決囚[きけつしゅう, kiketsushuu] (n) (See 未決囚) a convict; convicted prisoner [Add to Longdo]
刑余[けいよ, keiyo] (n) previous conviction [Add to Longdo]
刑余の人[けいよのひと, keiyonohito] (n) ex-convict [Add to Longdo]
刑余者[けいよしゃ, keiyosha] (n) ex-convict [Add to Longdo]
縞剥[しまはぎ;シマハギ, shimahagi ; shimahagi] (n) (uk) (See コンヴィクトサージャンフィッシュ) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini [Add to Longdo]
受刑者[じゅけいしゃ, jukeisha] (n) prisoner; convict [Add to Longdo]
囚徒[しゅうと, shuuto] (n) prisoner; convict [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔罪[huǐ zuì, ㄏㄨㄟˇ ㄗㄨㄟˋ, ] conviction [Add to Longdo]
犯人[fàn rén, ㄈㄢˋ ㄖㄣˊ, ] convict; prisoner; criminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convict \Con*vict"\ (k[o^]n*v[i^]kt"), p. a. [L. convictus, p.
   p. of convincere to convict, prove. See {Convice}.]
   Proved or found guilty; convicted. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Convict by flight, and rebel to all law. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convict \Con"vict\ (k[o^]n"v[i^]kt), n.
   1. A person proved guilty of a crime alleged against him; one
    legally convicted or sentenced to punishment for some
    crime.
    [1913 Webster]
 
   2. A criminal sentenced to penal servitude.
 
   Syn: Malefactor; culprit; felon; criminal.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convict \Con*vict"\ (k[o^]n*v[i^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Convicted}; p. pr. & vb. n. {Convicting}.]
   1. To prove or find guilty of an offense or crime charged; to
    pronounce guilty, as by legal decision, or by one's
    conscience.
    [1913 Webster]
 
       He [Baxter] . . . had been convicted by a jury.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       They which heard it, being convicted by their own
       conscience, went out one by one.   --John viii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To prove or show to be false; to confute; to refute.
    [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To demonstrate by proof or evidence; to prove.
    [1913 Webster]
 
       Imagining that these proofs will convict a
       testament, to have that in it which other men can
       nowhere by reading find.       --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. To defeat; to doom to destruction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A whole armado of convicted sail.   --Shak.
 
   Syn: To confute; defect; convince; confound.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convict
   n 1: a person serving a sentence in a jail or prison [syn:
      {convict}, {con}, {inmate}, {yard bird}, {yardbird}]
   2: a person who has been convicted of a criminal offense
   v 1: find or declare guilty; "The man was convicted of fraud and
      sentenced" [ant: {acquit}, {assoil}, {clear}, {discharge},
      {exculpate}, {exonerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top