ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

villain

V IH1 L AH0 N   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -villain-, *villain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
villain[N] ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม), Syn. scoundrel, Ant. hero
villainy[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลวร้าย, Syn. depravity, knavery
villainous[ADJ] ชั่วร้าย (ทางวรรณกรรม), See also: ชั่วช้า, เลวทราม, Syn. evil, wicked, vicious
villainously[ADV] อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างเลวทราม
villain of the piece[IDM] ผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
villain(n) คนร้าย,วายร้าย,อันธพาล
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
villainตัวโกง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Villains in motion picturesตัวโกงในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a villain.ผมเป็นตัวร้าย Wuthering Heights (1992)
Mr Wickham, that half the town was mad in love with. All the time a villain!คุณวิคแฮมที่คนเกือบครึ่งเมืองหลงรักเขาแทบบ้า ซึ่งตลอดเวลาเป็นคนร้ายกาจ Episode #1.5 (1995)
Villain!วายร้าย! Princess Mononoke (1997)
Hideyoshi, that villain!ฮิเดโยชิ, ไอ้วายร้าย! April Story (1998)
Villain!ไอ้วายร้าย! April Story (1998)
Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains.Which, as I have discovered, is all part of some elaborate plot to make you think we British are the villains. Anna and the King (1999)
This again is common, but only in villains.ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มผู้ร้าย Unbreakable (2000)
See the villain's eyes?เห็นตาของผู้ร้ายมั้ยคะ Unbreakable (2000)
There's the soldier villain who fights the hero with his hands... and then there's the real threat- the brilliant and evil archenemy... who fights the hero with his mind.พันธุ์นึงเป็นผู้ร้ายพันธุ์อึด ต่อสู้กับฮีโร่ด้วยกำลัง อีกพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ร้ายจริงๆ ผู้ร้ายอัจฉริยะตัวฉกาจ Unbreakable (2000)
- Villainy!! - พวกคนร้าย ! Millennium Actress (2001)
The multiplying villainies of nature do swarm upon him.อันกิเลสตัณหา รุมเร้า ไต่ตอม มนุษย์ V for Vendetta (2005)
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา. V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
villainOne murder makes a villain, millions a hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วายร้าย[N] criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count unit: คน
ตัวโกง[N] villain, See also: negative role, negative character, Syn. ตัวร้าย, Example: ตัวโกงในละครมักจะเป็นคนมีหนวด, Thai definition: ผู้แสดงบทร้าย มักใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ประโยชน์ที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
ทุรชน[N] villain, See also: scoundrel, bad person, rascal, rogue, scamp, Syn. ทรชน, คนชั่วร้าย, Ant. คนดี, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain   FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous   FR: maudit ; damné
ต่ำช้า[adj.] (tamchā) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked   FR: méprisable ; ignoble

CMU English Pronouncing Dictionary
VILLAIN    V IH1 L AH0 N
VILLAINS    V IH1 L AH0 N Z
VILLAINOUS    V IH1 L AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
villain    (n) vˈɪlən (v i1 l @ n)
villains    (n) vˈɪlənz (v i1 l @ n z)
villainy    (n) vˈɪləniː (v i1 l @ n ii)
villainess    (n) vˈɪlənɛs (v i1 l @ n e s)
villainies    (n) vˈɪlənɪz (v i1 l @ n i z)
villainous    (j) vˈɪlənəs (v i1 l @ n @ s)
villainesses    (n) vˈɪlənɛsɪz (v i1 l @ n e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶棍[è gùn, ㄜˋ ㄍㄨㄣˋ, / ] villain, #50,539 [Add to Longdo]
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends), #56,887 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bösewicht {m}; Schurke {m}; Schuft {m} | Bösewichte {pl}; Schurken {pl}; Schufte {pl}villain | villains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪玉[あくだま;あくたま, akudama ; akutama] (n) bad character; bad person; villain; baddie [Add to Longdo]
悪形;悪方[あくがた, akugata] (n) villain's part [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain [Add to Longdo]
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain [Add to Longdo]
悪党面[あくとうづら, akutoudura] (n) villainous face [Add to Longdo]
悪役[あくやく, akuyaku] (n,adj-no) villain; baddie; the villain's part; (P) [Add to Longdo]
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role [Add to Longdo]
姦人[かんじん, kanjin] (n) villain; scoundrel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Villain \Vil"lain\, v. t.
   To debase; to degrade. [Obs.] --Sir T. More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Villain \Vil"lain\, n. [OE. vilein, F. vilain, LL. villanus,
   from villa a village, L. villa a farm. See {Villa}.]
   [1913 Webster]
   1. (Feudal Law) One who holds lands by a base, or servile,
    tenure, or in villenage; a feudal tenant of the lowest
    class, a bondman or servant. [In this sense written also
    {villan}, and {villein}.]
    [1913 Webster]
 
       If any of my ansectors was a tenant, and a servant,
       and held his lands as a villain to his lord, his
       posterity also must do so, though accidentally they
       become noble.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Villains were of two sorts; villains regardant, that
      is, annexed to the manor (LL. adscripti glebae); and
      villains in gross, that is, annexed to the person of
      their lord, and transferable from one to another.
      --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   2. A baseborn or clownish person; a boor. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Pour the blood of the villain in one basin, and the
       blood of the gentleman in another, what difference
       shall there be proved?        --Becon.
    [1913 Webster]
 
   3. A vile, wicked person; a man extremely depraved, and
    capable or guilty of great crimes; a deliberate scoundrel;
    a knave; a rascal; a scamp.
    [1913 Webster]
 
       Like a villain with a smiling cheek. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Calm, thinking villains, whom no faith could fix.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Villain \Vil"lain\, a. [F. vilain.]
   Villainous. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 villain
   n 1: a wicked or evil person; someone who does evil deliberately
      [syn: {villain}, {scoundrel}]
   2: the principal bad character in a film or work of fiction
     [syn: {villain}, {baddie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top