Search result for

โจทก์

(42 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โจทก์-, *โจทก์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจทก์[N] plaintiff, See also: complainant, persecutor, Ant. จำเลย, Example: ศาลวินิจฉัยว่าข้อคัดค้านของโจทก์ไม่ถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล, Notes: (กฎหมาย) (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โจทก์(โจด) น. บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล
โจทก์พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลหรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
โจทก์ผู้กล่าวหา. (เดิมเขียนเป็นโจทย์).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint prosecutorโจทก์ร่วม (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint plaintiffโจทก์ร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
co-plaintiffsโจทก์ร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Private prosecutorsโจทก์เอกชนในคดีอาญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you hear what happened with Tom's plaintiff?คุณได้ยินเรื่องโจทก์ของทอมไหม Look What He Dug Up This Time (2009)
In fact,some of my best friends are plaintiffs' attorneys.จริงๆแล้ว,เพื่อนบางคนของผม ก็เป็นทนายฝ่ายโจทก์ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I've arranged a press conference to announce you as my lead plaintiff.ฉันจัดให้คุณเปิดตัวกับสื่อในฐานะโจทก์หลัก New York Sucks (2009)
Patty hewes connected frobisher to calder protective services when he was her plaintiff.แพตตี้ ฮิวส์ติดต่อกับโฟรบิเชอร์ให้บริการ ปกป้องตอนเขาเป็นโจทก์ของเธอ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
You know,the boy,Jason-- he had a cast.คุณรู้มั๊ย เด็กชายเจสัน เป็นโจทก์ Hostile Takeover (2009)
We're looking at both defense and prosecution attorneys, judges, and even cops.เขาทำงานในระบบยุติธรรมอาชญากรรม เรากำลังมองหาทั้งทนายฝ่ายจำเลย และอัยการฝ่ายโจทก์ Reckoner (2009)
He's the one accusing my client.เขาเป็นฝ่ายโจทก์กับลูกความผมนะ Advanced Criminal Law (2009)
The result is inadmissible in court but it could have positive effect on the prosecutor.ถึงผลมันเอาไปใช้ในชั้นศาลไม่ได้ แต่มันอาจจะเป็นผลดีกับโจทก์ก็ได้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Well, put it in the pile of gifts from my other suitors.อ้า เอาไปกองไว้กับของขวัญ จากบรรดาโจทก์ของหนูเลยค่ะแม่ Easy A (2010)
We recognize that you're a plaintiff in one suit involving Facebook, and a witness in another.เรารับรู้ว่าคุณเป็นทั้งโจทก์ ในคดีเรื่องเฟสบุ๊ค แล้วก็เป็นพยานให้คดีอื่นด้วย The Social Network (2010)
Were you aware that while Mr. Zuckerberg was building The Facebook, he was also communicating with the plaintiffs?คุณรู้ไหมว่าระหว่างที่คุณ ซัคเคอร์เบิร์ก กำลังสร้างเฟสบุ๊ค เขายังคงติดต่อกับโจทก์หรือไม่ The Social Network (2010)
Were you aware that while Mr. Zuckerberg was building The Facebook, he was leading the plaintiffs to believe he was building Harvard Connection?คุณรู้ไหมว่าระหว่างที่คุณ ซัคเคอร์เบิร์ก กำลังสร้างเฟสบุ๊ค เขาทำให้โจทก์เชื่อว่า เขากำลังทำเวบ Harvard Connection อยู่ The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuser[N] ผู้กล่าวหา, See also: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง, Syn. prosecutor, plaintiff, objector
plaintiff[N] โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant
prosecutor[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: โจทก์
prosecutor[N] โจทก์, See also: ผู้ฟ้องร้อง, ผู้กล่าวหา, Syn. accuser
suitor[N] ผู้ฟ้องร้อง, See also: โจทก์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill of indictmentn. การฟ้องที่โจทก์ยื่นต่อคณะลูกขุน
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
demandant(ดิมาน'ดันทฺ) n. โจทก์,ผู้เรียกร้อง
orator(ออ'ระเทอะ) n. ผู้กล่าวคำปราศรัย,นักโต้วาที,โจทก์,ผู้ร้องเรียน, Syn. discourser
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
suitor(ซู'เทอะ) n. ชายที่เกี้ยวผู้หญิง,โจทก์,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ขอร้อง., Syn. young man

English-Thai: Nontri Dictionary
accuser(n) โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง
claimant(n) ผู้อ้างสิทธิ,ผู้เรียกร้องสิทธิ์,โจทก์
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top