Search result for

whine

(45 entries)
(0.038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whine-, *whine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whine[VI] ครวญคราง, See also: คร่ำครวญ, พูดเสียงสะอื้น, Syn. groan, moan, wail
whine[N] การครวญคราง, See also: การคร่ำครวญ, การพูดเสียงสะอื้น
whiner[N] ผู้ครวญคราง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง,ร้องเสียงต่ำ,หอน,บ่นอู้อี้,ส่งเสียงครวญคราง,พูดเสียงสะอื้น,พูดอย่างหงุดหงิด,บ่นพึมพำ,n. การส่งเสียงดังกล่าว,เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
whine(n) การคราง,การหอน,การสะอื้น,เสียงบ่นพึมพำ
whine(vi) ร้องคราง,หอน,บ่นพึมพำ,บ่นอู้อี้,สะอื้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go whine to your boyfriend.เด็กเนี่ยน่าจะไปตัดผมตัวเองมั่งนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Come on you whiners, let's get dirty!ไปเถอะ สหาย ลุยให้เต็มคราบเลย Storm Over Ryloth (2009)
[stammering] well, I-- [engines whine to life] [people shout in confusion] [engines drone and surge, then fade] What in the hell was that?เอาล่ะ, ฉัน... นั่นมัน นรกอะไร อีก มันคืออะไรว่ะ! Air: Part 1 (2009)
¶ so you can have a little whine and a moan ¶ ¶ ah... ¶# เธอได้แต่ร้องคร่ำครวญ # Mattress (2009)
[harrison whines][เสียงร้องของแฮริสัน] Dirty Harry (2009)
I was just trying to turn it on, but... [high-pitched whine]ผมแค่พยายามจะเปิดเครื่องแต่... [เสียงหอนสูง] Momentum Deferred (2009)
(defibrillator whines) clear. Clear!เคลียร์ เคลียร์! Invasion (2009)
(Microphone feedback whines) excuse me.(เสียงสะท้อน ) ขอโทษครับ The Grandfather: Part II (2009)
So I've spent the last 18 years of my life listening to you whine about the things you could've done without me, and I have no right?ฉันถึงอยู่มาตั้ง สิบแปดปี เพื่อคอยฟังว่า คุณทำนั่นนี่ไม่ได้ตามอำเภอใจ เพราะฉันไม่มีสิทธิ์? 17 Again (2009)
I said grunt, not whine. Just grunt.ฉันบอกว่าคำราม ไม่ใช่คราง แค่คำราม Easy A (2010)
You will not cry or whine or laugh or giggle or sneeze or burp or fart!ห้ามร้องไห้ บ่น หรือหัวเราะ หรือจาม หรือเรอ หรือตด Despicable Me (2010)
You know, if we miss it, we'll have the fun of listening to Sheldon whine about it for the rest of our lives.ถ้าเราอดดู มีหวังได้สนุกกับ การฟังเชลด้อนโอดครวญตลอดชีวิต The 21-Second Excitation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
อ้อนวอน[v.] (ønwøn) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate   FR: supplier ; implorer

CMU English Pronouncing Dictionary
WHINE    W AY1 N
WHINE    HH W AY1 N
WHINES    W AY1 N Z
WHINES    HH W AY1 N Z
WHINER    HH W AY1 N ER0
WHINER    W AY1 N ER0
WHINERS    W AY1 N ER0 Z
WHINERY    W AY1 N ER0 IY0
WHINERY    HH W AY1 N ER0 IY0
WHINERS    HH W AY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whine    (v) (w ai1 n)
whined    (v) (w ai1 n d)
whiner    (n) (w ai1 n @ r)
whines    (v) (w ai1 n z)
whiners    (n) (w ai1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クンクン鳴く;くんくん鳴く[クンクンなく(クンクン鳴く);くんくんなく(くんくん鳴く), kunkun naku ( kunkun naku ); kunkunnaku ( kunkun naku )] (exp,v5k) to whine (of a dog) [Add to Longdo]
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle [Add to Longdo]
駄駄を捏ねる;駄々を捏ねる;駄駄をこねる;駄々をこねる[だだをこねる, dadawokoneru] (exp,v1) to be unreasonable; to whine; to throw a tantrum [Add to Longdo]
悲鳴を上げる;悲鳴をあげる[ひめいをあげる, himeiwoageru] (exp,v1) (1) (See 上げる・11) to scream; (2) to whine; to grumble; to complain [Add to Longdo]
鳴き声(P);啼き声;啼声(io);鳴声(io)[なきごえ, nakigoe] (n,vs) (See 泣き声) cry (esp. animal); roar; chirp; tweet; bark; whine; meow; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发牢骚[fā láo sāo, ㄈㄚ ㄌㄠˊ ㄙㄠ, / ] whine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whine \Whine\, n.
   A plaintive tone; the nasal, childish tone of mean complaint;
   mean or affected complaint.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whine \Whine\, v. i. [imp. & p. p. {Whined}; p. pr. & vb. n.
   {Whining}.] [OE. whinen, AS. hw[imac]nan to make a whistling,
   whizzing sound; akin to Icel. hv[imac]na, Sw. hvina, Dan.
   hvine, and probably to G. wiehern to neigh, OHG. wih[=o]n,
   hweij[=o]n; perhaps of imitative origin. Cf. {Whinny}, v. i.]
   To utter a plaintive cry, as some animals; to moan with a
   childish noise; to complain, or to tell of sorrow, distress,
   or the like, in a plaintive, nasal tone; hence, to complain
   or to beg in a mean, unmanly way; to moan basely. "Whining
   plovers." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      The hounds were . . . staying their coming, but with a
      whining accent, craving liberty.     --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]
 
      Dost thou come here to whine?      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whine \Whine\, v. t.
   To utter or express plaintively, or in a mean, unmanly way;
   as, to whine out an excuse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whine
   n 1: a complaint uttered in a plaintive whining way [syn:
      {whimper}, {whine}]
   v 1: move with a whining sound; "The bullets were whining past
      us"
   2: talk in a tearful manner [syn: {snivel}, {whine}]
   3: make a high-pitched, screeching noise; "The door creaked when
     I opened it slowly"; "My car engine makes a whining noise"
     [syn: {whine}, {squeak}, {screech}, {creak}, {screak},
     {skreak}]
   4: complain whiningly [syn: {whine}, {grizzle}, {yammer},
     {yawp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top