ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whine

W AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whine-, *whine*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whine(vi) ครวญคราง, See also: คร่ำครวญ, พูดเสียงสะอื้น, Syn. groan, moan, wail
whine(n) การครวญคราง, See also: การคร่ำครวญ, การพูดเสียงสะอื้น
whiner(n) ผู้ครวญคราง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whine(ไวน์) vi. vt. (สุนัข) คราง, ร้องเสียงต่ำ, หอน, บ่นอู้อี้, ส่งเสียงครวญคราง, พูดเสียงสะอื้น, พูดอย่างหงุดหงิด, บ่นพึมพำ, n. การส่งเสียงดังกล่าว, เสียงดังกล่าว, See also: whiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
whine(n) การคราง, การหอน, การสะอื้น, เสียงบ่นพึมพำ
whine(vi) ร้องคราง, หอน, บ่นพึมพำ, บ่นอู้อี้, สะอื้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He failed his qualification. Twice I year, I gotta listen to him whine about requalifying.แต่แกทิ้งเธอด้วย ทำไมแกไม่ยอมรับเธอ L.D.S.K. (2005)
- Oh, don't whine to me about your aches and pains.- โอ้ ไม่ต้องมาบ่นเรื่องเจ็บป่วยเลย Now You Know (2007)
Dave whines about his lifeเดฝคร่ำครวญเรื่องชีวิตของเค้า What More Do I Need? (2008)
Go whine to your boyfriend.เด็กเนี่ยน่าจะไปตัดผมตัวเองมั่งนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
[ stammering ] well, I-- [ engines whine to life ] [ people shout in confusion ] [ engines drone and surge, then fade ] What in the hell was that?เอาล่ะ, ฉัน... นั่นมัน นรกอะไร อีก มันคืออะไรว่ะ! Air: Part 1 (2009)
¶ so you can have a little whine and a moan ¶ ¶ ah... ¶# เธอได้แต่ร้องคร่ำครวญ # Mattress (2009)
So I've spent the last 18 years of my life listening to you whine about the things you could've done without me, and I have no right?ฉันถึงอยู่มาตั้ง สิบแปดปี เพื่อคอยฟังว่า คุณทำนั่นนี่ไม่ได้ตามอำเภอใจ เพราะฉันไม่มีสิทธิ์? 17 Again (2009)
You will not cry or whine or laugh or giggle or sneeze or burp or fart!ห้ามร้องไห้ บ่น หรือหัวเราะ หรือจาม หรือเรอ หรือตด Despicable Me (2010)
You know, if we miss it, we'll have the fun of listening to Sheldon whine about it for the rest of our lives.ถ้าเราอดดู มีหวังได้สนุกกับ การฟังเชลด้อนโอดครวญตลอดชีวิต The 21-Second Excitation (2010)
I have been listening to you whine about opera for the last year.ฉันทนฟังคุณเพ้อเจ้อ เรื่องเพลงโอเปร่ามาเป็นปี Bad Teacher (2011)
Don't you think it's tasteless and immature for you to whine like this? Tasteless?เธอไม่ได้เสียเวลา เสียแรงเพื่อที่จะไปคัดเลือกให้เป็นศิลปินหรอ? Little Black Dress (2011)
I mean, it's bad enough I'm stuck on this butcher's block you call a couch, but I have to listen to you two whine about the bloody Garuda-- "Oh, what should we do?แย่แล้วนะที่ฉันต้องมาติดอยู่ในโรงเชือด ที่เธอเรียกว่าโซฟา แถมยังต้องฟังเธอ บ่นเรื่องไอ้บ้าการูด้าอีก ทำไงดี Flesh and Blood (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอน[høn] (v) EN: howl ; bay ; whine ; growl  FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
อ้อนวอน[ønwøn] (v) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate  FR: supplier ; implorer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHINE W AY1 N
WHINE HH W AY1 N
WHINES W AY1 N Z
WHINES HH W AY1 N Z
WHINER HH W AY1 N ER0
WHINER W AY1 N ER0
WHINERS W AY1 N ER0 Z
WHINERY W AY1 N ER0 IY0
WHINERY HH W AY1 N ER0 IY0
WHINERS HH W AY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whine (v) wˈaɪn (w ai1 n)
whined (v) wˈaɪnd (w ai1 n d)
whiner (n) wˈaɪnər (w ai1 n @ r)
whines (v) wˈaɪnz (w ai1 n z)
whiners (n) wˈaɪnəz (w ai1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发牢骚[fā láo sāo, ㄈㄚ ㄌㄠˊ ㄙㄠ, / ] whine #30,385 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クンクン鳴く;くんくん鳴く[クンクンなく(クンクン鳴く);くんくんなく(くんくん鳴く), kunkun naku ( kunkun naku ); kunkunnaku ( kunkun naku )] (exp, v5k) to whine (of a dog) [Add to Longdo]
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp, v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle [Add to Longdo]
駄駄を捏ねる;駄々を捏ねる;駄駄をこねる;駄々をこねる[だだをこねる, dadawokoneru] (exp, v1) to be unreasonable; to whine; to throw a tantrum [Add to Longdo]
悲鳴を上げる;悲鳴をあげる[ひめいをあげる, himeiwoageru] (exp, v1) (1) (See 上げる・11) to scream; (2) to whine; to grumble; to complain [Add to Longdo]
鳴き声(P);啼き声;啼声(io);鳴声(io)[なきごえ, nakigoe] (n, vs) (See 泣き声) cry (esp. animal); roar; chirp; tweet; bark; whine; meow; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whine \Whine\, n.
   A plaintive tone; the nasal, childish tone of mean complaint;
   mean or affected complaint.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whine \Whine\, v. i. [imp. & p. p. {Whined}; p. pr. & vb. n.
   {Whining}.] [OE. whinen, AS. hw[imac]nan to make a whistling,
   whizzing sound; akin to Icel. hv[imac]na, Sw. hvina, Dan.
   hvine, and probably to G. wiehern to neigh, OHG. wih[=o]n,
   hweij[=o]n; perhaps of imitative origin. Cf. {Whinny}, v. i.]
   To utter a plaintive cry, as some animals; to moan with a
   childish noise; to complain, or to tell of sorrow, distress,
   or the like, in a plaintive, nasal tone; hence, to complain
   or to beg in a mean, unmanly way; to moan basely. "Whining
   plovers." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      The hounds were . . . staying their coming, but with a
      whining accent, craving liberty.     --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]
 
      Dost thou come here to whine?      --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whine \Whine\, v. t.
   To utter or express plaintively, or in a mean, unmanly way;
   as, to whine out an excuse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whine
   n 1: a complaint uttered in a plaintive whining way [syn:
      {whimper}, {whine}]
   v 1: move with a whining sound; "The bullets were whining past
      us"
   2: talk in a tearful manner [syn: {snivel}, {whine}]
   3: make a high-pitched, screeching noise; "The door creaked when
     I opened it slowly"; "My car engine makes a whining noise"
     [syn: {whine}, {squeak}, {screech}, {creak}, {screak},
     {skreak}]
   4: complain whiningly [syn: {whine}, {grizzle}, {yammer},
     {yawp}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top