ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revile

R IY0 V AY1 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revile-, *revile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revile[VT] ด่าว่า, See also: ประจาน, ใส่ร้ายป้ายสี, Syn. abuse, curse, vilify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าทอ[V] revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
ก่นโคตร[v.] (konthōt) EN: revile one's forebears   
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   
สบถ[v.] (sabot) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate   

CMU English Pronouncing Dictionary
REVILE R IY0 V AY1 L
REVILED R IY0 V AY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revile (v) rˈɪvˈaɪl (r i1 v ai1 l)
reviled (v) rˈɪvˈaɪld (r i1 v ai1 l d)
reviles (v) rˈɪvˈaɪlz (r i1 v ai1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
漫罵[まんば, manba] (n,vs) revilement; derision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revile \Re*vile"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Reviled}; p. pr. &
   vb. n. {Reviling}.] [Pref. re- + OF. aviler to make vile,
   depreciate, F. avilir; [`a] (L. ad.) + vil vile. See {Vile}.]
   To address or abuse with opprobrious and contemptuous
   language; to reproach. "And did not she herself revile me
   there?" --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Who, when he was reviled, reviled not again. --1 Pet.
                          ii. 23.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To reproach; vilify; upbraid; calumniate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revile \Re*vile"\, n.
   Reproach; reviling. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The gracious Judge, without revile, replied. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revile
   v 1: spread negative information about; "The Nazi propaganda
      vilified the Jews" [syn: {vilify}, {revile}, {vituperate},
      {rail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top