ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cavil

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavil-, *cavil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavil[VI] หาข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: พยายามจับผิด, Syn. carp, quibble
cavil at[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติ, ติเตียน, Syn. carp at
caviling[ADJ] ที่หาข้อผิดพลาด, See also: ที่พยายามจับผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love "the tudors." henry cavill is a total babe.ฉันรัก The tudors. Henry Cavill น่ะฮอทมากๆ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavil    (v) kˈævəl (k a1 v @ l)
cavils    (v) kˈævəlz (k a1 v @ l z)
cavilled    (v) kˈævəld (k a1 v @ l d)
cavilling    (v) kˈævəlɪŋ (k a1 v @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言葉尻を捉える;言葉尻をとらえる;言葉尻を捕らえる[ことばじりをとらえる, kotobajiriwotoraeru] (exp,v1) to cavil at a person's words; to use somebody's words to trip him up [Add to Longdo]
屁理屈[へりくつ, herikutsu] (n) sophism; quibble; hair-splitting; argument for argument's sake; cavil; frivolous objections [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kevel \Kev"el\, n. [Prov. E. kevil, cavel, rod, pole, a large
   hammer, horse's bit; cf. Icel. kefli cylinder, a stick,
   mangle, and Dan. kievle a roller.]
   1. (Naut.) A strong cleat to which large ropes are belayed.
    [1913 Webster]
 
   2. A stone mason's hammer. [Written also {cavil}.]
    [1913 Webster]
 
   {Kevel head} (Naut.), a projecting end of a timber, used as a
    kevel. Kevel

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavil \Cav"il\ (k[a^]v"[i^]l), v. i. [imp. & p. p. {Caviled} or
   {Cavilled}; p. pr. & vb. n. {Caviling} or {Cavilling}.] [L.
   cavillari to practice jesting, to censure, fr. cavilla
   bantering jests, sophistry: cf. OF. caviller.]
   To raise captious and frivolous objections; to find fault
   without good reason.
   [1913 Webster]
 
      You do not well in obstinacy
      To cavil in the course of this contract. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavil \Cav"il\, v. t.
   To cavil at. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavil \Cav"il\, n.
   A captious or frivolous objection.
   [1913 Webster]
 
      All the cavils of prejudice and unbelief. --Shak.
   [1913 Webster] Caviler

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavil
   n 1: an evasion of the point of an argument by raising
      irrelevant distinctions or objections [syn: {quibble},
      {quiddity}, {cavil}]
   v 1: raise trivial objections [syn: {cavil}, {carp}, {chicane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top