ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paraphernalia

P EH2 R AH0 F AH0 N EY1 L Y AH0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paraphernalia-, *paraphernalia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paraphernalia[N] ของใช้ส่วนตัว, See also: สมบัติส่วนตัว, Syn. gear, materials, apparatus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paraphernalian. เครื่องมือ,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paraphernaliaสินส่วนตัวของภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got a sonnet for each piece of fish paraphernalia.ฉันมีโคลงสำหรับชิ้นส่วนของส่วนประกอบปลาทุกชิ้น American Duos (2007)
You got your usual paraphernalia, Griffin beakers there's your Erlenmeyer flask.นายมีอุปกรณ์ใช้ผลิต บีกเกอร์ริฟฟิน... Pilot (2008)
It's full of dusty but interesting old movie paraphernalia, and you don't even have to buy anything.เต็มไปด้วย ฝุ่นอยู่หน่อย แต่ว่ามีหนังเก่าๆ น่าสนใจเยอะแยะทีเดียว โดยที่หนูไม่จำเป็นต้อง ซื้ออะไรเลยก็ได้ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Maybe you have a treasure trove of stalker paraphernalia.คุณอาจเป็นพวกสตอล์คเกอร์\ สะสมของส่วนตัวคนอื่นก็ได้ It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
You all got the paraphernalia.คุณมีทุกอย่าง Deepwater Horizon (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthaphan) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship   
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARAPHERNALIA    P EH2 R AH0 F AH0 N EY1 L Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paraphernalia    (n) pˌærəfənˈɛɪlɪəʴ (p a2 r @ f @ n ei1 l i@)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paraphernalia \Par`a*pher*na"li*a\, n. pl. [LL. paraphernalia
   bona, fr. L. parapherna, pl., parapherna, Gr. ?; para` beside
   + ? a bride's dowry, fr. fe`rein to bring. See 1st {Bear}.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) Something reserved to a wife, over and above her
    dower, being chiefly apparel and ornaments suited to her
    degree.
    [1913 Webster]
 
   2. Personal belongings; ornaments; finery; sundry objects
    carried about for personal convenience.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. The appendages, apparatus, or equipment used in a
    particular activity; as, surveyors unloading their
    paraphernalia from a van.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paraphernalia
   n 1: equipment consisting of miscellaneous articles needed for a
      particular operation or sport etc. [syn: {gear},
      {paraphernalia}, {appurtenance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top