ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baggy

B AE1 G IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baggy-, *baggy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baggy[ADJ] โป่งหรือพองเหมือนถุง, See also: โป่งหรือหลวมลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baggy(แบก'กี) adj. คล้ายถุง,แขวนอยู่อย่างหลวม ๆ, See also: bagginess n. ดูbaggy, Syn. ill-fitting

English-Thai: Nontri Dictionary
baggy(adj) เป็นถุง,โป่ง,คล้ายถุง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'd have a baggy heart.Echo ก็พ้องกัน Alone (2007)
- # Where's the mirror - # I think this tux is too baggyกระจกอยู่ไหน - ฉันคิดว่าทักซิโด้มันใหญ่ไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
Girls who spend an hour on makeup do not wear baggy sweatshirts.เด็กสาวที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่งหน้า ไม่น่าจะใส่เสื้อหลวมยังกะกระสอบขนาดนี้ ยกขึ้น Nice Is Different Than Good (2009)
Baggywrinkles!แบ็กกี้ ริงเคิลส์ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And if we're lucky, it'll be chock full of baggywrinkles.และถ้าเราโชคดี คงได้ช๊อคเต็มลูกแบ๊กกี้วิงเคิ้ลส์ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
You're gonna wave the baggy in front of his face and then flush it down the toilet.ต่อหน้าเขาหลังจากนั้นก็ กดมันลงชักโครกไป The Empire Strikes Jack (2010)
- Hold onto those baggy sweaters.สุดยอด! เยี่ยมเลย แฮน Salt Meets Wound (2011)
We hate lesbians, we hate baggy pants, and I can't believe you guys are all Bears fans.เราเกลียดเลสเบี้ยน กางเกงหลวม และไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเธอเป็นแฟนทีม Bears Advanced Gay (2011)
She's a boil n' baggy.เธอเหมือนอะไที่คล้ายถุงมากกว่า A Kiss Before Lying (2012)
I see they're making sweatpants just as baggy as always.แล้วฉันก็ว่าเขาทำกางเกงผ้า ย้วยได้เหมือนเดิมนะ With So Little to Be Sure Of (2012)
Actually, I have a plastic baggy strapped to my leg that says I can.ที่จริงฉันมีถุงพลาสติดผูกขา ที่บอกว่าฉันทำได้ The Parking Spot Escalation (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baggyThese pants tend to go baggy at the knees.

CMU English Pronouncing Dictionary
BAGGY    B AE1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baggy    (j) bˈægiː (b a1 g ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[, dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut [Add to Longdo]
ぶかぶか[, bukabuka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) too big; baggy; (P) [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
バギー[, bagi-] (n) (1) buggy; stroller; (2) baggy; (P) [Add to Longdo]
バギールック[, bagi-rukku] (n) baggy look [Add to Longdo]
七分[しちぶん, shichibun] (n) (See 川崎七分) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg [Add to Longdo]
川崎七分[かわさきしちぶ, kawasakishichibu] (n) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg [Add to Longdo]
段袋;駄袋[だんぶくろ, danbukuro] (n) (1) large cloth sack; (2) baggy trousers (worn in the late-Edo and early-Meiji periods by samurai while practising) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baggy \Bag"gy\, a.
   Resembling a bag; loose or puffed out, or pendent, like a
   bag; flabby; as, baggy trousers; baggy cheeks.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baggy
   adj 1: not fitting closely; hanging loosely; "baggy trousers";
       "a loose-fitting blouse is comfortable in hot weather"
       [syn: {baggy}, {loose-fitting}, {sloppy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top