ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bagged

B AE1 G D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bagged-, *bagged*, bagg, bagge
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bagged[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้ Casualties of War (1989)
That boy was bagged the minute they sent him here.ถูกส่งมาหาที่ตายแท้ๆ เลย Casualties of War (1989)
Jack, Jack, this time we bagged him.แจ๊ค แจ๊ค ครั้งนี้เราจับมันแล้ว The Nightmare Before Christmas (1993)
Why'd you let NCIS have the evidence they bagged on the plane?ถ้าอาหารถูกวางยา ประธานาธิปดีก็น่าจะ... Yankee White (2003)
Everything that was bagged and tagged.ใช่ ถึงจะแปลก ๆ แต่ก็ดูเหมือนการตายตามธรรมชาติ Yankee White (2003)
I wrapped everyone of those packages in foil, and then I double plastic bagged them, and then I'd put a little Big League Chew in there too, Grape...ฉันห่อของด้วยฟลอยด์แล้วนะ จากนั้นก็หุ้มพลาสติคไว้ด้วย แล้วก็ใส่หมากฝรั่งอีกชั้นนึง ในนั้นนะมีทั้ง... Lonesome Jim (2005)
- Here,I bagged that - that's my arm.นี่ไง,ผมห่อไว้ นั่นแขนของฉัน A Change Is Gonna Come (2007)
I bagged it-- it's ready for processing.ฉันเก็บมันแล้ว พร้อมจะส่งไปตรวจ Won't Get Fueled Again (2008)
Guess he thought he'd bagged us both. Luckily, a truck came. He ran.มันคงคิดว่าจะจัดการเราได้ทั้งคู่ แต่โชคดีที่มีรถบรรทุกมา มันเลยวิ่งหนีไป Brothers in Arms (2008)
- The evidence is bagged.- หลักฐานพร้อมแล้ว A Shade of Gray (2009)
Get this bagged.เอานี่ใส่ถุง Bone Voyage (2009)
Hard to believe we bagged and tagged every one of these people.ไม่อยากเชื่อเลยเรากลับมา ผนึกกำลังทำงานกันอีก ไล่ล่าคนพวกนี้ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baggedWe bagged a wild bird.

CMU English Pronouncing Dictionary
BAGGED    B AE1 G D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bagged    (v) bˈægd (b a1 g d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bag \Bag\, v. t. [imp. & p. p. {Bagged} (b[a^]gd); p. pr. & vb.
   n. {Bagging}]
   1. To put into a bag; as, to bag hops.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize, capture, or entrap; as, to bag an army; to bag
    game.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or load with a bag or with a well filled bag.
    [1913 Webster]
 
       A bee bagged with his honeyed venom. --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top