ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulge

B AH1 L JH   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulge-, *bulge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulge[VI] นูน, See also: โปง, พอง, ตุง, ปูน
bulge[N] ส่วนที่นูน, See also: ส่วนที่พอง, ส่วนที่โปน, Syn. bump
bulge out[PHRV] โป่ง, See also: พองออก, พอง, ป่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulge(บัลจฺ) v. นูน,โปน,พอง,ถลน,เพิ่มขึ้น n. ส่วนที่นูน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulge(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน
bulge(vi) โป่ง,พอง,โปน,โน,ถลน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulgeลักษณะบัลจ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The veins on his arms bulged as he roughly drew her onto him.เส้นเลือดบนแขนของเขานูน เมื่อตอนที่เขาดึงเธอเข้าสู่เขา Basic Instinct (1992)
When I was still human, i survived the battle of the bulge.ตอนที่ผมยังเป็นมนุษย์ ผมรอดชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 Fever (2007)
LIKE MOST GALAXIES, IT HAD A DENSE CENTRAL BULGE OF STARS.ที่เพื่อนบ้านของกาแล็กซี่ ที่อยู่ใกล้ทางช้างเผือก, อันโดรเมด้า Beyond the Darkness (2010)
SHE EXPECTED THE BILLIONS OF STARS CIRCLING AROUND THIS CENTRAL BULGEเช่นเดียวกับกาแลคซีส่วนใหญ่ก็มี กระพุ้งกลางหนาแน่นของดาว Beyond the Darkness (2010)
There's a man and a woman here dressed in scrubs, and both of them have suspicious bulges in their jackets.มีผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ใส่เสื้อหมอ และทั้ง 2 คนมีอะไร ตุงๆอยู่กระเป๋าเสื้อ Cops & Robbers (2011)
They seem to bulge out.เหมือนมันจะพองออกมาเลย Me Too, Flower! (2011)
The Bulge, who makes gym socks disappear?"เดอะ บัลค์" ผู้ทำให้ ถุงเท้ากีฬาหายไปเหรอ? Dynamic Duets (2012)
BRITTANY: Please don't melt us with your bulge.อย่าทำให้พวกเรา ละลายด้วยเป้าตุงของนายเถอะ Dynamic Duets (2012)
You could see the bulge in his pants.คุณจะได้เห็น กระพุ้งในกางเกงของเขา. Nurse 3D (2013)
- Any bulges, wires? -Negative.ท่านล่ะ? Olympus Has Fallen (2013)
It would appear that in this battle, our bulge was a little bit bigger.ดูเหมือนว่าในศึกครั้งนี้ แนวรบของเราจะใหญ่กว่านะ Alternative History of the German Invasion (2013)
Jay Bulger!(บรองซ์ นิวยอร์ก) (เวบสเตอร์โพลิสแอตเลติกลีกปี 2001) CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulgeBill is really fighting the battle of the bulge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โน[V] swell out, See also: bulge, protrude, Syn. ปูด, นูน, บวม, Example: หัวผมโนเพราะถูกเมียตี, Thai definition: นูนขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น (มักใช้แก่หัวหรือหน้า) เช่น หัวโน หน้าโน
ป่อง[ADJ] bulge, See also: swell, Example: แกยกมือกุมหน้าผากป่องๆ พร้อมส่ายไปมา, Thai definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
พลุ้ย[V] stick out, See also: bulge, be embonpoint, Syn. ยุ้ย, Example: เขาอ้วนจนท้องพลุ้ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, Thai definition: ยื่นออกมา
ลูกหนู[N] biceps, See also: bulge of a muscle, Thai definition: ส่วนที่นูนขึ้นบนกล้ามเนื้อเวลาเอามือดึงหรือฟันที่แขน
ต่อม[N] protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ต่อม[N] protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ตุง[V] bulge (out), See also: swell, distend, Ant. บุ๋ม, Example: เขาใส่เงินในกระเป๋ากางเกงมากเกินไปจนกระเป๋าตุงไปหมดแล้ว, Thai definition: เป็นกระพุ้งยื่นออกมา, นูนออกมา
ตุ่ย[V] bulge, See also: be puffy, swell, Syn. โป่ง, พอง, นูน, ตุง, โปน, โน, Example: เด็กชอบอมข้าวจนแก้มตุ่ย, Thai definition: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา
ถลน[V] protrude, See also: bulge, pop out, be forced out from an orifice, stick out, Example: ทุกครั้งที่พูด ลุงคนนี้จะถลนลูกตามองข้ามกรอบแว่นจ้องนิ่งเหมือนเล็งปืนไปยังใบหน้าคู่สนทนา, Thai definition: ทะเล้นออก, ปลิ้นออก มักใช้กับตา หมายถึงตาที่แสดงความโกรธ
เจ่อ[V] swell, See also: bulge, protrude, be swollen, Example: เขาโดนต่อยจนปากเจ่อไป 3 วัน, Thai definition: อาการที่ปากบวมยื่นออกมาหรือมีลักษณะเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
โน[v.] (nō) EN: swell out ; bulge ; protrude   FR: enfler ; gonfler
โปน[v.] (pōn) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel   FR: saillir ; dépasser
ป่อง [v.] (pǿng) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out   
เต่ง[v.] (teng) EN: swell ; bulge   
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up   FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

CMU English Pronouncing Dictionary
BULGE    B AH1 L JH
BULGED    B AH1 L JH D
BULGER    B AH1 L G ER0
BULGES    B AH1 L JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulge    (v) bˈʌlʤ (b uh1 l jh)
bulged    (v) bˈʌlʤd (b uh1 l jh d)
bulges    (v) bˈʌlʤɪz (b uh1 l jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胀起[zhàng qǐ, ㄓㄤˋ ㄑㄧˇ, / ] bulge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reifenbreite {f} unter Lastbulge width; deflected width of tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
バルジ[, baruji] (n) bulge [Add to Longdo]
バルジの戦い[バルジのたたかい, baruji notatakai] (n) Battle of the Bulge (1944-1945) [Add to Longdo]
金平糖(ateji);金米糖(ateji)[こんぺいとう;コンペイトー;コンペートー, konpeitou ; konpeito-; konpe-to-] (n) small coloured sugar candy covered in bulges (por [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
盛り上がり(P);盛りあがり[もりあがり, moriagari] (n) (1) climax; uprush; (2) bulge; (P) [Add to Longdo]
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r,vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P) [Add to Longdo]
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s,vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P) [Add to Longdo]
膨らみ;脹らみ[ふくらみ, fukurami] (n) swelling; bulge; puff [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulge \Bulge\ (b[u^]lj), n. [OE. bulge a swelling; cf. AS.
   belgan to swell, OSw. bulgja, Icel. b[=o]lginn swollen, OHG.
   belgan to swell, G. bulge leathern sack, Skr. b[.r]h to be
   large, strong; the root meaning to swell. Cf. {Bilge},
   {Belly}, {Billow}, {Bouge}, n.]
   1. The bilge or protuberant part of a cask.
    [1913 Webster]
 
   2. A swelling, protuberant part; a bending outward, esp. when
    caused by pressure; as, a bulge in a wall.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) The bilge of a vessel. See {Bilge}, 2.
    [1913 Webster]
 
   {Bulge ways}. (Naut.) See {Bilge ways}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulge \Bulge\, v. i. [imp. & p. p. {Bulged}; p. pr. & vb. n.
   {Bulging}.]
   1. To swell or jut out; to bend outward, as a wall when it
    yields to pressure; to be protuberant; as, the wall
    bulges.
    [1913 Webster]
 
   2. To bilge, as a ship; to founder.
    [1913 Webster]
 
       And scattered navies bulge on distant shores.
                          --Broome.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulge
   n 1: something that bulges out or is protuberant or projects
      from its surroundings; "the gun in his pocket made an
      obvious bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the
      rocky prominence"; "the occipital protuberance was well
      developed"; "the bony excrescence between its horns" [syn:
      {bulge}, {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity},
      {gibbousness}, {jut}, {prominence}, {protuberance},
      {protrusion}, {extrusion}, {excrescence}]
   v 1: swell or protrude outwards; "His stomach bulged after the
      huge meal" [syn: {bulge}, {pouch}, {protrude}]
   2: bulge out; form a bulge outward, or be so full as to appear
     to bulge [syn: {bulge}, {bag}]
   3: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
     {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
     out}]
   4: cause to bulge or swell outwards [syn: {bulge}, {bulk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top