ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulge

B AH1 L JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulge-, *bulge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bulge(vi) นูน, See also: โปง, พอง, ตุง, ปูน
bulge(n) ส่วนที่นูน, See also: ส่วนที่พอง, ส่วนที่โปน, Syn. bump
bulge out(phrv) โป่ง, See also: พองออก, พอง, ป่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulge(บัลจฺ) v. นูน, โปน, พอง, ถลน, เพิ่มขึ้น n. ส่วนที่นูน

English-Thai: Nontri Dictionary
bulge(n) รอยนูน, รอยโป่ง, รอยโปน
bulge(vi) โป่ง, พอง, โปน, โน, ถลน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulgeลักษณะบัลจ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
LIKE MOST GALAXIES, IT HAD A DENSE CENTRAL BULGE OF STARS.ที่เพื่อนบ้านของกาแล็กซี่ ที่อยู่ใกล้ทางช้างเผือก, อันโดรเมด้า Beyond the Darkness (2010)
There's a man and a woman here dressed in scrubs, and both of them have suspicious bulges in their jackets.มีผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ใส่เสื้อหมอ และทั้ง 2 คนมีอะไร ตุงๆอยู่กระเป๋าเสื้อ Cops & Robbers (2011)
They seem to bulge out.เหมือนมันจะพองออกมาเลย Me Too, Flower! (2011)
You could see the bulge in his pants.คุณจะได้เห็น กระพุ้งในกางเกงของเขา. Nurse 3D (2013)
It would appear that in this battle, our bulge was a little bit bigger.ดูเหมือนว่าในศึกครั้งนี้ แนวรบของเราจะใหญ่กว่านะ Alternative History of the German Invasion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulgeBill is really fighting the battle of the bulge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โน(v) swell out, See also: bulge, protrude, Syn. ปูด, นูน, บวม, Example: หัวผมโนเพราะถูกเมียตี, Thai Definition: นูนขึ้นเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น (มักใช้แก่หัวหรือหน้า) เช่น หัวโน หน้าโน
ป่อง(adj) bulge, See also: swell, Example: แกยกมือกุมหน้าผากป่องๆ พร้อมส่ายไปมา, Thai Definition: ตุงเป็นกระพุ้งออกมา
พลุ้ย(v) stick out, See also: bulge, be embonpoint, Syn. ยุ้ย, Example: เขาอ้วนจนท้องพลุ้ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, Thai Definition: ยื่นออกมา
ลูกหนู(n) biceps, See also: bulge of a muscle, Thai Definition: ส่วนที่นูนขึ้นบนกล้ามเนื้อเวลาเอามือดึงหรือฟันที่แขน
ต่อม(n) protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai Definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ต่อม(n) protuberance, See also: bulge, blister, swelling, bump, Syn. ตุ่ม, Thai Definition: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ตุง(v) bulge (out), See also: swell, distend, Ant. บุ๋ม, Example: เขาใส่เงินในกระเป๋ากางเกงมากเกินไปจนกระเป๋าตุงไปหมดแล้ว, Thai Definition: เป็นกระพุ้งยื่นออกมา, นูนออกมา
ตุ่ย(v) bulge, See also: be puffy, swell, Syn. โป่ง, พอง, นูน, ตุง, โปน, โน, Example: เด็กชอบอมข้าวจนแก้มตุ่ย, Thai Definition: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา
ถลน(v) protrude, See also: bulge, pop out, be forced out from an orifice, stick out, Example: ทุกครั้งที่พูด ลุงคนนี้จะถลนลูกตามองข้ามกรอบแว่นจ้องนิ่งเหมือนเล็งปืนไปยังใบหน้าคู่สนทนา, Thai Definition: ทะเล้นออก, ปลิ้นออก มักใช้กับตา หมายถึงตาที่แสดงความโกรธ
เจ่อ(v) swell, See also: bulge, protrude, be swollen, Example: เขาโดนต่อยจนปากเจ่อไป 3 วัน, Thai Definition: อาการที่ปากบวมยื่นออกมาหรือมีลักษณะเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[beng] (v) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of  FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฟู[fū] (v) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven  FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
โน[nō] (v) EN: swell out ; bulge ; protrude  FR: enfler ; gonfler
โปน[pōn] (v) EN: protrude ; stick out ; bulge out ; sweel  FR: saillir ; dépasser
ป่อง[pǿng] (v) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out
เต่ง[teng] (v) EN: swell ; bulge
ติ่ง[ting] (n) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart  FR: excroissance [ f ] ; protubérance [ f ] ; appendice [ m ] ; verrue [ m ]
ยื่น[yeūn] (v) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up  FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BULGE B AH1 L JH
BULGED B AH1 L JH D
BULGER B AH1 L G ER0
BULGES B AH1 L JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulge (v) bˈʌlʤ (b uh1 l jh)
bulged (v) bˈʌlʤd (b uh1 l jh d)
bulges (v) bˈʌlʤɪz (b uh1 l jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胀起[zhàng qǐ, ㄓㄤˋ ㄑㄧˇ, / ] bulge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reifenbreite { f } unter Lastbulge width; deflected width of tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっこり[mokkori] (vs, adv-to, adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
バルジ[baruji] (n) bulge [Add to Longdo]
バルジの戦い[バルジのたたかい, baruji notatakai] (n) Battle of the Bulge (1944-1945) [Add to Longdo]
金平糖(ateji);金米糖(ateji)[こんぺいとう;コンペイトー;コンペートー, konpeitou ; konpeito-; konpe-to-] (n) small coloured sugar candy covered in bulges (por [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s, vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
盛り上がり(P);盛りあがり[もりあがり, moriagari] (n) (1) climax; uprush; (2) bulge; (P) [Add to Longdo]
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r, vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P) [Add to Longdo]
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s, vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P) [Add to Longdo]
膨らみ;脹らみ[ふくらみ, fukurami] (n) swelling; bulge; puff [Add to Longdo]
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1, vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulge \Bulge\ (b[u^]lj), n. [OE. bulge a swelling; cf. AS.
   belgan to swell, OSw. bulgja, Icel. b[=o]lginn swollen, OHG.
   belgan to swell, G. bulge leathern sack, Skr. b[.r]h to be
   large, strong; the root meaning to swell. Cf. {Bilge},
   {Belly}, {Billow}, {Bouge}, n.]
   1. The bilge or protuberant part of a cask.
    [1913 Webster]
 
   2. A swelling, protuberant part; a bending outward, esp. when
    caused by pressure; as, a bulge in a wall.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) The bilge of a vessel. See {Bilge}, 2.
    [1913 Webster]
 
   {Bulge ways}. (Naut.) See {Bilge ways}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulge \Bulge\, v. i. [imp. & p. p. {Bulged}; p. pr. & vb. n.
   {Bulging}.]
   1. To swell or jut out; to bend outward, as a wall when it
    yields to pressure; to be protuberant; as, the wall
    bulges.
    [1913 Webster]
 
   2. To bilge, as a ship; to founder.
    [1913 Webster]
 
       And scattered navies bulge on distant shores.
                          --Broome.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulge
   n 1: something that bulges out or is protuberant or projects
      from its surroundings; "the gun in his pocket made an
      obvious bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the
      rocky prominence"; "the occipital protuberance was well
      developed"; "the bony excrescence between its horns" [syn:
      {bulge}, {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity},
      {gibbousness}, {jut}, {prominence}, {protuberance},
      {protrusion}, {extrusion}, {excrescence}]
   v 1: swell or protrude outwards; "His stomach bulged after the
      huge meal" [syn: {bulge}, {pouch}, {protrude}]
   2: bulge out; form a bulge outward, or be so full as to appear
     to bulge [syn: {bulge}, {bag}]
   3: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
     {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
     out}]
   4: cause to bulge or swell outwards [syn: {bulge}, {bulk}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top