Search result for

bags

(45 entries)
(0.3379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bags-, *bags*, bag
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bags[N] จำนวนมาก
bags[N] กางเกงหลวมๆ (คำเก่า)
bags[INT] ปล่อยให้ฉันทำเถอะ (มักใช้ในวลี Bags I!) (คำสแลง), See also: ฉันทำเอง (เธอไม่ต้อง)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bagsถุง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
30 bags!30 ถุงนะ! Our Father (2008)
When we showed up with our overnight bags. Lily had a new boyfriend.เวลาเราโผล่ไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า ลิลลี่มีแฟนใหม่ Chuck in Real Life (2008)
Are those bags under your eyes?มีถุงใต้ตาคุณ Birthmarks (2008)
'cause when you restock, you'll actually be giving Cameron IV bags of saline.เพราะเมื่อคุณเติมของเข้ามาใหม่ คุณจริงๆแล้วให้ถุงน้ำเกลือ กับคาเมรอน The Itch (2008)
I found these matches next to a bunch of her empty thumb bags.ฉันเจอยาพวกนี้ตรงข้าง ถุงขนาดเท่าหัวแม่โป้งของเธอ Pilot (2008)
Pack your bags next season!นายต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ Scandal Makers (2008)
Two packets of Rothmans, 2 Senior Service and 8 bags of crisps.รอธแมน 2 ซอง ซีเนียร์เซอร์วิซ 2 กับมันฝรั่ง 8 ถุง The Bank Job (2008)
Now that we have an understanding, pick up the bags.ตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วนะ ยกกระเป๋า เดินทางได้ Babylon A.D. (2008)
Take your bags.เอากระเป๋าของคุณ Babylon A.D. (2008)
I can carry my bags.ฉันหิ้วกระเป๋าเองได้ New York, I Love You (2008)
I can help with the bags.ผมสามารถช่วยเรื่องกระเป๋าได้นะครับ Bangkok Dangerous (2008)
- I've got the bags here.-ฉันต้องแบกกระเป๋าตรงนี้ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bagsTom's friends called him Mr Money Bags.
bagsWe moved our bags to make room for the elderly lady to sit down.
bagsCould you hold these bags until four this afternoon?
bagsCould you put these bags in the trunk?
bagsCould you put those bags in the car for me?
bagsKeep an eye on the bags.
bagsShe managed to carry all the bags herself.
bagsWhere do I claim my bags?
bagsAttach labels to all the bags.
bagsCan I leave my bags with you until I come to check in?
bagsI carried the heavy bags back from the store chanting yo-hee-ho all the way home.
bagsAre there any bags in this shop?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
ถุง[n.] (thung) EN: [classifier : bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks]   FR: [classificateur : sacs, porte-monnaies]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAGS    B AE1 G Z
BAGSBY    B AE1 G Z B IY0
BAGSHAW    B AE1 G SH AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bags    (v) (b a1 g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビニール製[ビニールせい, bini-ru sei] (n,adj-no) plastic (usu. of bags); vinyl [Add to Longdo]
刺し[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米刺し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 刺身) sashimi (sliced raw fish); (P) [Add to Longdo]
手玉[てだま, tedama] (n) beanbags; jackstones; cueball [Add to Longdo]
袋物[ふくろもの, fukuromono] (n) bags and purses (handbags) [Add to Longdo]
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P) [Add to Longdo]
俵数[ひょうすう, hyousuu] (n) number of straw bags [Add to Longdo]
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians) [Add to Longdo]
俵物[たわらもの;ひょうもつ, tawaramono ; hyoumotsu] (n) goods in straw bags [Add to Longdo]
俵編[たわらあみ, tawaraami] (n) (obsc) making bags out of this year's straw (during autumn) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼袋[yǎn dài, ㄧㄢˇ ㄉㄞˋ, ] bags of eyes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top