ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pocketbook

P AA1 K AH0 T B UH2 K   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pocketbook-, *pocketbook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pocketbook[N] หนังสือเล่มเล็กๆ, See also: หนังสือขนาดเล็กที่ใส่กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงได้
pocketbook[N] กระเป๋าใส่เงินของผู้ชายหรือผู้หญิง, See also: กระเป๋าถือสตรี, Syn. bag, handbag, purse

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She left her pocketbook here.เธอลืมสมุดบันทึกไว้ที่นี่ Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pocketbookI get caught in the rain. I'm late for my date. And I lose my pocketbook. It's just one thing after another today.
pocketbookWhen I felt for my pocketbook I found it was gone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือปกอ่อน[N] paperback, See also: pocketbook, papercover, softcover book, Ant. หนังสือปกแข็ง, Example: นักอ่านส่วนใหญ่นิยมซื้อนิยายที่เป็นหนังสือปกอ่อน เนื่องจากมีราคาไม่แพงจนเกินไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่มีปกที่ทำด้วยกระดาษอย่างอ่อน
หนังสือปกอ่อน[N] softcover book, See also: pocketbook, papercover, Ant. หนังสือปกแข็ง, Example: นักอ่านส่วนใหญ่นิยมซื้อนิยายที่เป็นหนังสือปกอ่อน เนื่องจากมีราคาไม่แพงจนเกินไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่มีปกที่ทำด้วยกระดาษอย่างอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเป๋าถือ[n.] (krapaotheū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage   FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
หนังสือปกอ่อน[n. exp.] (nangseū pok øn) EN: paperback ; pocketbook ; papercover ; softcover book   FR: livre de poche [m] ; livre à couverture souple [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POCKETBOOK P AA1 K AH0 T B UH2 K
POCKETBOOKS P AA1 K AH0 T B UH2 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポケットブック[, pokettobukku] (n) pocketbook [Add to Longdo]
懐中物[かいちゅうもの, kaichuumono] (n) purse; handbag; pocketbook [Add to Longdo]
巾着草[きんちゃくそう;キンチャクソウ, kinchakusou ; kinchakusou] (n) (uk) (See カルセオラリア) pocketbook plant (any plant of genus Calceolaria) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pocketbook \Pock"et*book`\, n.
   A small book or case for carrying papers, money, etc., in the
   pocket; also, a notebook for the pocket.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pocketbook
   n 1: your personal financial means; "that car is too expensive
      for my pocketbook"
   2: a pocket-size case for holding papers and paper money [syn:
     {wallet}, {billfold}, {notecase}, {pocketbook}]
   3: pocket-sized paperback book [syn: {pocketbook}, {pocket
     book}, {pocket edition}]
   4: a container used for carrying money and small personal items
     or accessories (especially by women); "she reached into her
     bag and found a comb" [syn: {bag}, {handbag}, {pocketbook},
     {purse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top