Search result for

advert

(130 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advert-, *advert*
English-Thai: Longdo Dictionary
inadvertently(adv ) โดยไม่ได้ตั้งใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advert    [N] โฆษณา (คำย่อของ advertisement)
advert    [VT] เรียกความสนใจ, See also: หันความสนใจ
advert to    [PHRV] พูดถึง, See also: เอ่ยถึง, พูด, บอก, กล่าว, Syn. bring up, mention, talk about
advertent    [ADJ] สนใจ, See also: ที่ให้ความสนใจ
advertise    [VT] ลงโฆษณา
advertise    [VI] ลงโฆษณา, Syn. promote, sell, publicize
advertise    [VT] ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว
advertise    [VI] ลงประกาศ, See also: แจ้งความ, เสนอข่าว, Syn. proclaim, publicize, announce
advertiser    [N] นักโฆษณา
advertising    [N] ธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising agency

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advertainmentโฆษณาบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisement; ad๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ advertising] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisingการโฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advertisingการโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ ad; advertisement ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertorialบทความโฆษณา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]
Advertisersผู้โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingการโฆษณา [เศรษฐศาสตร์]
Advertisingโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertisingโฆษณา [การแพทย์]
Advertising agenciesบริษัทโฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising and childrenโฆษณากับเด็ก [TU Subject Heading]
Advertising and youthโฆษณากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Advertising cardsบัตรโฆษณา [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
advertise(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
advertising(แอด' เวอไทซิง) n. การโฆษณา, สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา, คำโฆษณา, อาชีพหรือธุรกิจการโฆษณา., Syn. advertizing
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
advertising manผู้โฆษณา, ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการโฆษณา (adman)
advertize(แอด' เวอไทซ, แอดเวอไทซ') vt.,vi. แจ้งความ, โฆษณา, ประกาศ.
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)
inadvertence(อินอัดเวอ' เทินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. heedlessness)

English-Thai: Nontri Dictionary
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advertising(n) การโฆษณา,คำโฆษณา
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
inadvertence(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ,ความเลินเล่อ
inadvertent(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ,เลินเล่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you're as good as your advertising.ว่านายดีอย่างที่นายป่าวประกาศไว้จริงๆ New Haven Can Wait (2008)
Finally some truth in advertising.สุดท้าย บางอย่างก็เพื่อการโฆษณา There Might be Blood (2008)
The posters are already out and so are the advertisements.ก็โปสเตอร์ก็ติดไปแล้ว และยังมีโฆษณาอีกนะครับ Beethoven Virus (2008)
We can just take down the posters, or take back all the advertisements.เราไปแกะเอาโปสเตอร์ออกเลย แล้วก็ไปดึงโฆษณากลับมาสิ Beethoven Virus (2008)
But the financing was always conditional on advertising sales, and no one predicted that they'd fall apart like this.เรามีอยู่ แต่ทางเงื่อนไขทางการเงิน ขึ้นกับการขายโฆษณาโน้น Frost/Nixon (2008)
What else are advertising sales based on?ความเชื่อถือต่อโครงการ แล้วอะไรอีก ที่ช่วยในการขายโฆษณา? Frost/Nixon (2008)
We will produce a chemically pure and stable product that performs as advertised.เราจะผลิตเป็นผลิตสารเคมีบริสุทธิ์ และมีคุณภาพสูง... และประสิธภาพนั่นเท่ากับการโฆษณา ไม่มีสิ่งเจือปน Pilot (2008)
I hired you to fix the bottom line of this magazine, and we know the key to that is advertising revenue.ฉันจ้างคุณมาแก้ปัญหาเบื้องล่างของ แม็กกาซีน และเรารู้ว่าตัวปัญหาอยู่ที่ รายการการโฆษณา Confessions of a Shopaholic (2009)
I'll be talking to you about advertising.ผมจะคุยกะคุณ เกี่ยวกับการโฆษณา Confessions of a Shopaholic (2009)
- False advertising!- โฆษณาหลอกกันชัดๆ! Zombieland (2009)
My publisher is thinking about doing his advertising in-house, and he's been looking for someone.คนที่สำนักพิมพ์กำลังคิดเกี่ยวกับการโฆษณาในบ้านน่ะ และเขาก็กำลังหาคนทำอยู่ Crime Doesn't Pay (2009)
Too bad you don't have any advertising experience.แย่หน่อยที่คุนไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโฆษณา Crime Doesn't Pay (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertAdvertisements urge us to buy luxuries.
advertAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
advertAn alluring advertisement of a summer resort.
advertBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
advertCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
advertCommercial television is an effective medium for advertising.
advertDon't get taken in by their advertising; I don't see how they can sell something like that for that price.
advertHe advertised his house for sale.
advertHe answered an advertisement in the paper and got the job.
advertHe cut the advertisement out of the newspaper.
advertHe is intent on advertising himself.
advertHe works for an advertising agency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายโฆษณาสินค้า    [N] advertisement
ตัวแทนโฆษณา    [N] advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
สื่อโฆษณา    [N] advertising media, Syn. โฆษณา
สื่อโฆษณา    [N] advertising media, Syn. โฆษณา, Example: สื่อโฆษณาทุกชนิดในฝรั่งเศสต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น, Thai definition: สื่อที่กระทำการไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
ผู้โฆษณา    [N] advertiser, See also: propogandist, Syn. ผู้เผยแพร่ข่าวสาร, Example: ในตอนท้ายจะมีการถ่ายใบหน้าของผู้โฆษณาใกล้ๆ ทุกครั้งที่จะมีการรับรองคำโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ป่าวประกาศหรือใช้วิธีการอื่นๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
ค่าโฆษณา    [N] advertising expense, Example: การโฆษณามากก็จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเชื่อในสินค้านั้นๆ ดังนั้นสินค้าต่างๆ จึงจำต้องทุ่มค่าโฆษณามากเพื่อให้ขายสินค้าได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณา
โฆษณา [V] advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน
โฆษณาการ [N] advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ
ประชาสัมพันธ์    [V] publicize, See also: advertise, Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, เผยแพร่, ป่าวร้อง, แจ้ง, Example: ภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นักโฆษณา    [N] propagandist, See also: advertiser, disseminator, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
แจ้งความ[n.] (jaēngkhwām) EN: advertisement   
แจ้งความ[v.] (jaēngkhwām) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report   FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsanā løklūang) EN: deceptive advertising   
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsanā = khā khōsanā) EN: advertising expenses ; publicity expenses   FR: dépenses publicitaires [fpl]
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice   FR: annonce publicitaire [f]
กลยุทธ์การโฆษณา[n. exp.] (konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā) EN: advertising strategy   FR: stratégie publicitaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISE    AE1 D V ER0 T AY2 Z
ADVERTISER    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0
ADVERTISES    AE1 D V ER0 T AY2 Z AH0 Z
ADVERTISED    AE2 D V ER0 T AY1 Z D
ADVERTISED    AE1 D V ER0 T AY2 Z D
ADVERTORIAL    AE2 D V ER0 T AO1 R IY0 AH0 L
ADVERTISERS    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0 Z
ADVERTISING    AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG
ADVERTORIALS    AE2 D V ER0 T AO1 R IY0 AH0 L Z
ADVERTISER'S    AE1 D V ER0 T AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advert    (n) (a1 d v @@ t)
advert    (v) (@1 d v @@1 t)
adverts    (n) (a1 d v @@ t s)
adverts    (v) (@1 d v @@1 t s)
adverted    (v) (@1 d v @@1 t i d)
adverting    (v) (@1 d v @@1 t i ng)
advertise    (v) (a1 d v @ t ai z)
advertised    (v) (a1 d v @ t ai z d)
advertiser    (n) (a1 d v @ t ai z @ r)
advertises    (v) (a1 d v @ t ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ぽろり[, porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface [Add to Longdo]
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising [Add to Longdo]
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon [Add to Longdo]
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] advertising leaflet; circular [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] advertising sign [Add to Longdo]
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广 / ] advertising company [Add to Longdo]
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广 / ] advertising film; commercial (on TV) [Add to Longdo]
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广 / ] advertisement; hoarding; signboard [Add to Longdo]
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广 / ] advertising copywriter [Add to Longdo]
登广告[dēng guǎng gào, ㄉㄥ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] advertise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advert \Ad*vert"\, v. i. [imp. & p. p. {Adverted}; p. pr. & vb.
   n. {Adverting}.] [L. advertere, v. t., to turn to; ad +
   vertere to turn: cf. F. avertir. See {Advertise}.]
   To turn the mind or attention; to refer; to take heed or
   notice; -- with to; as, he adverted to what was said.
   [1913 Webster]
 
      I may again advert to the distinction.  --Owen.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Syn.- To refer; allude; regard. See {Refer}.
     [1913 Webster] Advertence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advert
   n 1: a public promotion of some product or service [syn: {ad},
      {advertisement}, {advertizement}, {advertising},
      {advertizing}, {advert}]
   v 1: give heed (to); "The children in the audience attended the
      recital quietly"; "She hung on his every word"; "They
      attended to everything he said" [syn: {attend}, {hang},
      {advert}, {pay heed}, {give ear}]
   2: make a more or less disguised reference to; "He alluded to
     the problem but did not mention it" [syn: {allude}, {touch},
     {advert}]
   3: make reference to; "His name was mentioned in connection with
     the invention" [syn: {mention}, {advert}, {bring up}, {cite},
     {name}, {refer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top