ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アド

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アド-, *アド*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address

Japanese-English: EDICT Dictionary
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドービ;アド[, ado-bi ; adobe] (n) adobe [Add to Longdo]
アドイン[, adoin] (n) {comp} add-in [Add to Longdo]
アドインソフト[, adoinsofuto] (n) {comp} add-in software [Add to Longdo]
アドインソフトウェア[, adoinsofutouea] (n) {comp} add-in software [Add to Longdo]
アドインパクト[, adoinpakuto] (n) ad impact [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドウェア[, adouea] (n) {comp} adware [Add to Longdo]
アドオン[, adoon] (n) add-on [Add to Longdo]
アドオンセクション[, adoonsekushon] (n) {comp} add-on section [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Thank you for your advice.アドバイスありがとうございます。
Adolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.アドルフォは新しい学校が気に入っていますが、前の学校の友人のことをたいへん懐かしく思っています。
There was a bug in my Address Book and many address including yours were deleted.アドレス帳がバグってしまい、あなたのを含むたくさんのアドレスが消えてしまいました。
I left my address book in my room.アドレス帳を部屋に忘れちゃった。
Without your advice, I would have failed in the attempt.あなたのアドバイスがなかったら、私の試みは失敗していたでしょう。
I cannot do without your advice.あなたのアドバイスなしではいられません。
Your advice counted for much.あなたのアドバイスは大いに役に立ちました。
Your advice will have no effect on them.あなたのアドバイスは彼らに何の影響も及ぼさなかった。
I lost your mail address.あなたのメールアドレスをなくしてしまいました。
You were my Yoda and I'll miss your right-on-target advice.あなたは私にとってヨーダのような存在でした、あなたの的を射たアドバイスを恋しく思うでしょう。
Quito, Ecuador, is a little south of the equator.エクアドルのキトは赤道のすぐ南にある。
It is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.エメットが建築デザインのプロセスを容易にするために「ダイアド」スタイルを考案したことは確実である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then stop the bad advice.[JA] ではひどいアドバイスは やめたまえ A Flash of Light (2017)
I'm a friend, not an advisor.[JA] 友人よ アドバイザーではないわ A Flash of Light (2017)
So, Mr. Expert any advice on dealing with them?[JA] エキスパートさん アドバイスしてくれよ Resident Evil: Vendetta (2017)
The IP address is scrambled, but let me see if I can...[JA] IPアドレスがスクランブルされてる でも もしできるかどうか私に見せてください... 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
- You're on a bus?[JA] アドリブだもの The Widow Maker (2017)
He found out you were advising me,[JA] あなたがアドバイザーだったことを 彼は見抜いていた The Flag House (2017)
Aliases and a potential address.[JA] エイリアス 潜在的なアドレスとを含む。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Maybe it was the adrenaline in everybody's systems, but by the time I'd finished with them, they'd signed for five grand's worth of windows.[JA] アドレナリンが ほとばしり 話し終えるまでに 5000ポンドの契約を結んだ Salesmen Are Like Vampires (2017)
The addresses on the passports, they're all the same.[JA] のアドレス パスポート、彼らはすべて同じです。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I've got something I'd like to get your advice on.[JA] アドバイスが欲しいんだ Smell the Weakness (2017)
Stop the bad advice.[JA] ひどいアドバイスは やめたまえ Casus Belli (2017)
Warned me off advising Elizabeth Keane.[JA] エリザベス・キーンのアドバイスを やめるよう警告してきたの Alt.truth (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top