ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adman

AE1 D M AH0 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adman-, *adman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adman[N] นักโฆษณา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adman(แอด' แมน) n., pl. -men.) ผู้โฆษณา
badman(แบด'แมน) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen
headman(เฮด'เมิน) n.หัวหน้า,ผู้นำ,ผู้คุมงาน,มือเพชฌาตตัดคอ -pl. headmen
madman(แมด'แมน) n. คนบ้า,คนวิกลจริต pl. madmen, Syn. lunatic

English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
madman(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ,คนสติฟั่นเฟือน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Adman for Miss York.อาตมัน ดูแลมิสยอร์ค Sex and the City 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; village headman ; village leader ; village elder ; village chief   FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de village [m]
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
ผู้ใหญ่บ้าน[n.] (phūyaibān) EN: village headman ; village head ; village chief   FR: chef de village [m] ; maire [m] ; bourgmestre (Belg.) [m]
โต๊ะ[n.] (to) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum   
โต๊ะอิหม่าม = โต๊ะอีหมั่ม = โต๊ะอีมัม[n.] (to-imām = to-īmam) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman   FR: imam [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMAN AE1 D M AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
き印[きじるし, kijirushi] (n) (sl) (sens) (See 気違い) madness; madman [Add to Longdo]
気違い(P);気狂い;基地外(iK)[きちがい, kichigai] (n,adj-no) (1) (sens) madness; madman; (2) enthusiast; freak; junkie; (P) [Add to Longdo]
狂人[きょうじん, kyoujin] (n,adj-no) lunatic; madman [Add to Longdo]
区長[くちょう, kuchou] (n) ward headman; (P) [Add to Longdo]
郡長[ぐんちょう, gunchou] (n) district headman; head county official [Add to Longdo]
荘官[しょうかん, shoukan] (n) (1) (See 荘司) administrator of a manor; (2) (See 庄屋) village headman (Edo period) [Add to Longdo]
村長[そんちょう, sonchou] (n) village headman; (P) [Add to Longdo]
町長[ちょうちょう, chouchou] (n) town headman; town mayor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adman
      n 1: someone whose business is advertising [syn: {advertiser},
           {advertizer}, {adman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top