ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inadvertently

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inadvertently-, *inadvertently*, inadvertent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
inadvertently(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says the backpack was inadvertently destroyed.เขาพูดว่ากระเป๋าอยู่ในสภาพถูกยับเยือนอย่างไม่สมควร Brokedown Palace (1999)
We got some on you inadvertently before.มันได้ผล เราเคยลองใช้มาแล้ว Rogue (2007)
I may have inadvertently started a war tonight.ฉันอาจจะเริ่มสงครามที่ไม่ได้ตั้งใจในคืนนี้ก็ได้ Night on the Sun (2010)
Sandy told me how to beat Vocal Adrenaline, and now Rachel was inadvertently telling me how to beat my other nemesis.แซนดี้ บอกวิธีสู้ โวคัล อะดรีนาลีน ตอนนี้เรเชล บอกวิธีทำลายศัตรูของผม Funk (2010)
Back in the 1970s, experiments by the U.S. Air Force inadvertently tested this idea.ย้อนกลับไปในปี 1970 การทดลองโดยกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ตั้งใจทดสอบความคิดนี้ Is There Life After Death? (2011)
That you're inadvertently helping me track down the rest of the pack... again?ที่นายไม่สนใจ ช่วยฉันตามล่าพวกที่เหลือ ในฝูง... Formality (2011)
So then our killer inadvertently saved him for the future.งั้นฆาตกรของเราก็ไม่สนใจ รักษาอนาคตของเขา Head Case (2011)
I think the last thing you want to do here is expose something and inadvertently make things worse than they already are.ฉันคิดว่าสิ่งสุดท้าย ที่คุณควรทำที่นี่ คือเปิดเผยบางอย่างและ\ ความประมาททำให้สถานการณ์เลวร้ายลง กว่าที่เป็นอยู่ Music of the Spheres (2012)
he inadvertently called her by the wrong name.บางทีเขาคงเผลอเรียกชื่อเธอผิดโดยไม่รู้ตัว The After-Dinner Mysteries (2013)
And they have planned for you what they did to us all those years ago when your father inadvertently helped down Flight 197.และพวกเขาวางแผนสำหรับคุณ เช่นเดียวกับที่ทำกับพวกเรา หลายปีก่อนหน้านี้ พ่อของลูกไม่สามารถห้ามเหตุการณ์\ เครื่องบิน197ตก Union (2013)
When you killed that Alpha, you inadvertently entered the enemy's nervous system.คุณได้เข้าไปอยู่ในระบบของมันแล้ว เคจ Edge of Tomorrow (2014)
I started to inadvertently uncover how much of that historyผมได้รู้โดยบังเอิญว่าชีลด์ช่วย Many Heads, One Tale (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inadvertentlyHe fell into a slumber inadvertently.
inadvertentlyI missed it inadvertently.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inadvertently
inadvertently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inadvertently

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかり[ukkari] (adv, n, vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) #18,849 [Add to Longdo]
ぽろり[porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface [Add to Longdo]
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P) [Add to Longdo]
浮かり[うかり, ukari] (adv) (uk) (arch) (See うっかり) carelessly; thoughtlessly; inadvertently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inadvertent \In`ad*vert"ent\, a. [Cf. F. inadvertant. See 2d
   {In-}, and {Advert}.]
   Not turning the mind to a matter; heedless; careless;
   negligent; inattentive.
   [1913 Webster]
 
      An inadvertent step may crush the snail
      That crawls at evening in the public path. --Cowper.
   -- {In`ad*vert"ent*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inadvertently
   adv 1: without knowledge or intention; "he unwittingly deleted
       the references" [syn: {unwittingly}, {inadvertently},
       {unknowingly}] [ant: {advertently}, {heedfully},
       {knowingly}, {mindfully}, {wittingly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top