ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disseminator

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disseminator-, *disseminator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disseminator[N] สิ่งเผยแพร่ความรู้, See also: เครื่องเผยแพร่ความรู้

English-Thai: Nontri Dictionary
disseminator(n) ผู้เผยแพร่,ผู้แพร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Multiplikatoreffekt {m}; Multiplikatorwirkung {f}disseminator effect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disseminator \Dis*sem"i*na`tor\, n. [L.]
   One who, or that which, disseminates, spreads, or propagates;
   as, disseminators of disease.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disseminator
   n 1: someone who spreads the news [syn: {propagator},
      {disseminator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top