ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

publicize

P AH1 B L IH0 S AY2 Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publicize-, *publicize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
publicize[VT] เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
publicize(พับ'ลิไซซ) vt. โฆษณา,ประกาศ,เผยแพร่, Syn. air,advertise,disseminate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think if we all worked to publicize it all of congress every avenue we know....ถ้าเราช่วยกันกระจายข่าว สภาทั้งสภา ทุกๆ ทางที่เราใช้ได้. Gandhi (1982)
They don't publicize it, but Kamakatsu's still backing her up.พวกเขาไม่ได้ปล่อยข่าวออกมา แต่ ยังไงKamakatsu's ก็ยังคงอยู่เบื้องหลัล ลิลลี่อยู่ All About Lily Chou-Chou (2001)
What's there to publicize about?มีอะไรต้องไปประกาศในคนอื่นๆรู้? Episode #1.7 (2008)
We generally don't like to publicize thisโดยทั่วไป เราไม่ชอบ เผยแพร่เรื่องนี้ The Real Ghostbusters (2009)
They will publicize the publishing house and the cafe as well.พวกเขาจะช่วยโฆษณาสำนักพิมพ์กับร้านกาแฟของเรา Episode #1.6 (2010)
You wanted to publicize their bank statements.คุณอยากจะตีแผ่ข้อมูล บัญชีธนาคารของพวกเขา Taking Account (2011)
What could be more important than strategizing ways to publicize yourself?แล้วอะไรจะสำคัญกว่านี้ได้อีก มันเป็นวิธีที่นายจะโฆษณาตัวนายเอง Despicable B (2012)
Strongly suspected that she was a victim of the Zodiac, but police never confirmed it and they didn't publicize the case.เชื่อกันมากว่าเธอเป็นเหยื่อของ ฆาตกรจักรราศี แต่ตำรวจไม่เคยยืนยันเรื่องนั้น และพวกเขาไม่ได้เปิดเผยคดีนี้กับสื่อ True Genius (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publicizeThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณา[V] advertise, See also: publicize, announce, broadcast, Syn. ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, Example: ห้ามโฆษณาสินค้าขายซอฟต์แวร์ที่ก๊อปปี้อย่างไม่ถูกกฎหมาย, Thai definition: เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน
ป่าว[V] proclaim, See also: publicize, broadcast, announce, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง, ป่าประกาศ, Example: คำว่า ซื่อ ทำให้ฉันรู้จักตัวเองและพร้อมที่จะป่าวบอกให้ใครๆ รู้ว่าฉันนี่แหละคือสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่ง, Thai definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ป่าวประกาศ[V] announce, See also: publicize, broadcast, proclaim, Syn. ประกาศ, ป่าว, Example: เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจะแจ้งว่าชัยชนะครั้งแรกที่พันธมิตรป่าวประกาศไปทั่วโลกนั้นห่างไกลจากความถูกต้อง, Thai definition: บอกให้รู้ทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์[V] publicize, See also: advertise, Syn. แพร่ข่าว, กระจาย, ป่าวประกาศ, โฆษณา, เผยแพร่, ป่าวร้อง, แจ้ง, Example: ภาคเอกชนมีการเตรียมพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษณา[v.] (khōtsanā = khōsanā) EN: advertise ; publicize ; publish ; announce ; broadcast ; propagate ; get publicity   FR: faire la publicité de ; faire de la pub (fam.)
ป่าว[v.] (pāo) EN: proclaim ; publicize ; broadcast ; announce   FR: publier ; divulguer
ป่าวประกาศ[v.] (pāoprakāt) EN: announce ; publicize ; broadcast ; proclaim   FR: annoncer ; proclamer
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize   FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter

CMU English Pronouncing Dictionary
PUBLICIZE P AH1 B L IH0 S AY2 Z
PUBLICIZED P AH1 B L IH0 S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
publicize (v) pˈʌblɪsaɪz (p uh1 b l i s ai z)
publicized (v) pˈʌblɪsaɪzd (p uh1 b l i s ai z d)
publicizes (v) pˈʌblɪsaɪzɪz (p uh1 b l i s ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张扬[zhāng yáng, ㄓㄤ ㄧㄤˊ, / ] publicize; make known, #9,028 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 publicize \publicize\ v. t.
   1. to make public; to announce.
 
   Syn: publicise, air, bare.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Specifically: To announce in a manner intended to reach a
    large audience.
 
   Syn: advertise, advertize, call attention to.
     [WordNet 1.5] [+PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 publicize
   v 1: make public; "She aired her opinions on welfare" [syn:
      {publicize}, {publicise}, {air}, {bare}]
   2: call attention to; "Please don't advertise the fact that he
     has AIDS" [syn: {advertise}, {publicize}, {advertize},
     {publicise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top