ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แพร่ข่าว

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพร่ข่าว-, *แพร่ข่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่ข่าว[V] spread news, See also: broadcast, Syn. ปล่อยข่าว, กระจายข่าว, Example: เขาแพร่ข่าวเกี่ยวกับปัญหาขัดแย้ง โดยให้ข้อมูลที่สนับสนุนความเห็นของตน ก่อกวนมิให้อีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงเหตุผล, Thai definition: กระจายข่าวออกไปให้รู้กัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แพร่ข่าวก. กระจายข่าวออกไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, and if no one intervenes, is it still a good thing to show?ใช่ แต่ถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ ยังดีที่จะแพร่ข่าวไปหรอ Hotel Rwanda (2004)
She can destroy you. She would spread rumours. Stalk you from tea-house to tea-house.เขาสามารถทำลายเธอได้ เขาจะแพร่ข่าวลือ Memoirs of a Geisha (2005)
If you spread rumors that aren't even true, not only will I be in danger but so will you.ถ้าเธอเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงออกไป ไม่เพียงแต่ชั้นที่จะมีอันตราย แต่เธอก็จะมีอันตรายด้วย Episode #1.1 (2006)
I'm warning you, you will be in danger if you spread rumours.ชั้นขอเตือนเธอ เธอจะมีอันตรายถ้าเธอเผยแพร่ข่าวลือออกไป Episode #1.1 (2006)
Lee-Na found the person who was spreading rumors and beat him up.อีน่าเจอตัวการที่แพร่ข่าวลือ ก็เลยจัดการมันซะเลย Bomui walcheu (2006)
Yeah, we're gonna spread the wordใช่ เราจะแพร่ข่าวไปว่า Easy as Pie (2008)
We need to get these out. Jordan, release these to the press.เราต้องแพร่ข่าวออกไป จอร์แดน แถลงข่าวนี้กับสื่อ 52 Pickup (2008)
I believe I'll take my share and be on my way, before the bank opens in the morning and the shit hits the proverbial fan.ฉันคิดว่าฉันจะเอาส่วนของฉันไป และไปตามทางของฉัน ก่อนที่ธนาคารจะเปิดพรุ่งนี้เช้า และเรื่องปล้นก็จะแพร่ข่าวออกไป The Bank Job (2008)
And keep it out of the news until I get there.แล้วอย่าเพิ่งแพร่ข่าว ออกไปจนกว่าผมไปถึง Let the Right One In (2010)
You're the one who spread bad rumors about them!เธอเอง เป็นคนที่แพร่ข่าวลือ From Me to You (2010)
Because after your publicly broadcast pajama party with Serena, you thought I needed more humiliation?เพราะหลังแพร่ข่าวปาร์ตี้ชุดนอนของเธอ กับเซรีน่าออกไป,เธอคิดว่า ฉันต้องอายอะไรอีก? Double Identity (2010)
Spread by the vested interests in the government, and the private sector, and the churches, and the stock exchanges, all fabricating and spinning and telling stories that keep 300 million consumers happy and stupid and spending.แพร่ข่าวโดย ผู้มีอำนาจที่มีผลประโยชน์ให้รัฐบาล ภาคเอกชน และก็โบสถ์ และตลาดหุ้น บิดเบือนปั้นแต่ง Loyalty (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
propagate[VT] แพร่ข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
propaganda(พรอพพะแกน'ดะ) n. การโฆษณา,การเผยแพร่,การแพร่ข่าว
propagandise(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagandize(พรอพพะแกน'ไดซ) vt.,vi. โฆษณา,เผยแพร่,แพร่ข่าว., See also: propagandism,propagandist n.,adj. propagandistic adj. propagandistically adv.
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.
propagation(พรอพพะเก'เชิน) n. การเผยแพร่,การแพร่พันธ์,การแพร่ข่าว,การเพิ่มทวี,การถ่ายทอด.

English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี,แพร่ข่าวเท็จ
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top